(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a tentokrát požádám vaše stranické kolegy, ale se zklidnili a nechali vás v klidu to odůvodnit, protože hluk v sále je nepřiměřený. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já také děkuji. Takže v rámci ratifikačního procesu je na základě článku 4 úmluvy nutné učinit prohlášení, ve kterém bude stanovena délka mateřské dovolené závazná pro členský stát. Takže v tomto doprovodném prohlášení se tedy navrhuje uvést, že délka mateřské dovolené v našem případě je 28 týdnů.

Jinak ten předkládaný materiál byl předmětem jednání výboru pro sociální politiku a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V obou případech bylo rozhodnuto o schválení ratifikace i toho doprovodného prohlášení i toho vynětí žen vykonávající práce na dohody, vlastně mimopracovní poměr. Materiál byl rovněž předmětem jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a opět v obou těchto výborech bylo jednohlasně rozhodnuto o schválení této ratifikace i toho doprovodného prohlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a konstatuji, že usnesení výboru pro sociální politiku bylo doručeno jako sněmovní tisk 737/2 a usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 737/1. Nejdříve žádám zpravodajku výboru pro sociální politiku poslankyni Markétu Adamovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu, a požádám o to, aby se připravila paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Co se týče této mezinárodní úmluvy, tak výbor pro sociální politiku na 42. schůzi 8. června 2016 vyslovil souhlas s ratifikací, a to konkrétně doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, kde dává souhlas k ratifikaci, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny a mě jako zpravodajku zmocňuje, abych tuto zprávu podala právě zde, jak činím. Děkuji. (Potlesk z řad TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Budeme pokračovat zpravodajskou zprávou zahraničního výboru a požádám paní zpravodajku Janu Fischerovou o její zpravodajskou zprávu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já také děkuji za slovo. Také budu stručná. Náš výbor zahraniční projednával toto na 25. schůzi 26. května tohoto roku a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocňuje mě jako zpravodajku výboru, abych toto přednesla na dnešní schůzi Sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce zahraničního výboru. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, proto rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Obě usnesení jsou shodná a rozhodneme v hlasování číslo 124. Ptám se, kdo s návrhem usnesení souhlasí. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 124, z přítomných 120 pro 90, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajkám a končím bod 181.

 

Pokračovat budeme bodem 182, to je

182.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické
záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016
/sněmovní tisk 729/ - druhé čtení

Jde o sněmovní tisk 729 a žádám ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, aby za vládu to uvedl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi představit vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná dne 21. ledna 2016 ve Znojmě. Dosud byla přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem, která zahrnuje i zdravotnickou záchrannou službu jako součást IZS, upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. Základním motivem pro navázání přeshraniční spolupráce v této oblasti je časové hledisko dostupnosti zdravotnické záchranné služby v příhraničním území. Přeshraniční spolupráce se na české straně bude dotýkat Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a v Rakousku spolkových zemí Horní Rakousko a Dolní Rakousko.

S ohledem na vnitrostátní rozdělení kompetencí v oblasti zdravotnické záchranné služby v obou státech, kdy v České republice mají zákonnou odpovědnost za její zajištění kraje a v Rakousku jsou odpovědné spolkové země, je předkládaná mezinárodní smlouva koncipovaná jako rámcová. Při vyjednávání o textu sloužila za vzor rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Rámcová smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci, umožňuje výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy a ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek této spolupráce v jednotlivých příhraničních oblastech na domluvu oprávněných subjektů, to je v České republice dotčených krajů a v Rakousku spolkových zemí. Využití a faktické naplnění přeshraniční spolupráce tak bude na rozhodnutí krajů a předpokládá uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci.

Vládní návrh byl dne 5. dubna 2016 projednán ve výborech Senátu Parlamentu ČR, a to ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a ve výboru pro zahraniční věci, v plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu byl v 1. čtení projednán dne 12. dubna 2016. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu projednal vládní návrh dne 28. dubna 2016 a zahraniční výbor Poslanecké sněmovny dne 26. května 2016. Senát Parlamentu vyslovil dne 25. května 2016 souhlas s ratifikací.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, žádám vás tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Svatopluku Němečkovi a konstatuji, že usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 729/2, usnesení výboru pro zdravotnictví bylo doručeno jako sněmovní tisk 729/1. Máme jednoho jediného zpravodaje za oba výbory, to je zpravodaj zahraničního výboru i zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Pavel Holík. Požádám ho, aby přednesl obě zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru, který projednal daný návrh smlouvy, a to z 25. schůze ze dne 26. května 2016, k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republiku a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, podepsaná ve Znojmě 21. ledna 2016. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP