(12.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Přejdeme k bloku druhých čtení. Dalším bodem našeho jednání je

179.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou
a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015
/sněmovní tisk 690/ - druhé čtení

Žádám ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, aby provedla úvodní slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato smlouva je standardní smlouvou tohoto typu. Jejím úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit sociální a zdravotní pojištění, a vlastně se podobá smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. Z hlediska věcného zahrnuje oblast dávek nemocenského, zdravotního a důchodového pojištění, pracovních úrazů a nemocí z povolání a dávek v nezaměstnanosti.

K ratifikaci této smlouvy se již kladně vyslovil Senát Parlamentu České republiky. V souladu s doporučením zahraničního výboru si dovoluji požádat o podobný souhlas i vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové. Protože zpravodaj zahraničního výboru Jiří Mihola není přítomen, ale jde o druhé čtení, tak zahraniční výbor pověřil paní poslankyni Janu Fischerovou. Můžeme bez hlasování, protože jde o druhé čtení, vyslechnout zpravodajskou zprávu paní poslankyně Jany Fischerové. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Ještě jednou, dámy a pánové, nyní tedy zahraniční smlouva ve druhém čtení, která se týká, jak říkala paní ministryně, Tuniska - sociálního zabezpečení. Na schůzi k tomuto proběhla velmi racionální debata bez jakýchkoliv negativních připomínek.

Dovolím si přečíst usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března tohoto roku:

Po odůvodnění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Ivy Merhautové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Miholy a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsané v Praze 20. listopadu 2015;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Fischerové a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. To jste slyšeli.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 122 a ptám se, kdo je pro ratifikaci této smlouvy. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 122 z přítomných 122 pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tato smlouva je tedy schválena.

 

Končím bod 179. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajce.

 

Pokračovat budeme bodem

180.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015
/sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Paní ministryně je připravena. Úvodní slovo přednese ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, stejně jako v předchozím případě se opět jedná o standardní smlouvu tohoto typu, kde je to zase podobné jako zamezení dvojímu zdanění. Jedná se o to, kde a kdo má platit zdravotní a sociální pojištění a kde ho čerpat. Tady musím říci, že co se týče Albánie, tak máme pocit, že se tady zaplní taková dílčí mezera v našich smluvních vztazích v rámci Evropy a zároveň můžeme podpořit ekonomické vztahy mezi oběma státy, kde ale ta intenzita zatím není příliš velká.

Ratifikaci také podpořil Senát Parlamentu České republiky. Opět ji doporučil i zahraniční výbor Sněmovny, a proto vás prosím o vyslovení souhlasu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. Žádám zpravodaje zahraničního výboru poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 691/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015:

Po odůvodnění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ivy Merhautové, zpravodajské zprávě poslance Lea Luzara a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze 13. října 2015;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - čímž jsem tak učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, to znamená té části, která říká, že doporučujeme schválit ratifikaci.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 123, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení tohoto vládního návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 122 pro 96, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat, a to bodem

181.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183
o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce
v Ženevě dne 15. června 2000
/sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Paní ministryně je stále připravena. Žádám ji tedy, aby uvedla tento tisk.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, také tento podnět k ratifikaci této úmluvy vzešel ze strany Českomoravské konfederace odborových svazů. Tato úmluva upravuje zakázané práce pro těhotné a kojící ženy, upravuje minimální délku a další náležitosti mateřské dovolené, výši a povahu peněžitých dávek ženám na mateřské dovolené, ochrannou dobu a otázky návratu žen do zaměstnání po skončení mateřské dovolené. Dále úmluva stanovuje zákaz diskriminace z důvodů mateřství a požadavek na poskytnutí přestávek na kojení. (V sále je hluk.)

Tato úmluva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. V naprosté většině otázek vnitrostátního právního řádu jsou již ty závazky v naší legislativě obsaženy. Máme zde ale takovou jedinou věc, kde žádáme výjimku. Jedná se o otázku žen, které vykonávají práci na dohody o provedení práce nebo dohody, které se konají mimo pracovní poměr, protože tyto ženy takto vlastně nechráníme ani před výpovědí, ani okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a tato kategorie matek také nedosáhne na nárok na přestávky na kojení. Je to vzhledem k tomu, že prostě to jsou práce opravdu konané mimo pracovní poměr, nebo mimo ten hlavní pracovní poměr a někdy se z toho ani neplatí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP