(11.50 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám o opětovné přihlášení vašimi kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje pro první čtení, aby se jím stal pan poslanec Luzar, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 113. Přihlášeno je 102 poslankyň a poslanců, pro návrh 98.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane místopředsedo. Já po obsáhlém úvodním slově mohu pouze dodat, že jsem za svou osobu velice rád, že se ve světě zmenšují bílá místa, kde je možno ulít kapitál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chce závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento tisk byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 114. Přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

200.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení
a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963
(včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970,
Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn
provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu
ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990),
podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě
/sněmovní tisk 795/ - prvé čtení

Prosím, aby i zde úvodní slovo přednesl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, materiál, který Ministerstvo financí předkládá, je návrhem na ratifikaci Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, který byl sjednán 25. listopadu 2014 ve Varšavě.

Nutnost změn v zakládajících dokumentech banky vzešla z faktu, že poslední oficiální změny zakládajících dokumentů proběhly v roce 1990 a jejich znění neodpovídá současnému stavu. Mezinárodní banka hospodářské spolupráce funguje od roku 1963 a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů. Česká republika po dohodě o zřízení a činnosti MBHS sukcedovala. V současné době činí podíl České republiky na splaceném kapitálu 24 milionů 940 tisíc eur, což z České republiky činí druhého největšího akcionáře banky. MBHS v současné době prochází transformací, byla schválena nová strategie se zaměřením na nové produkty a služby, jako je obchodní financování, podpora společných podniků členských států či clearing.

Na přelomu let 2012 a 2013 došlo ke změnám v rámci členské základny banky. Byla podepsána smlouva s Kubou o vzájemném vypořádání vztahů, a tak k 20. únoru 2013 přestala být členem MBHS. Také byla obnovena snaha o vypořádání s Maďarskem, které ukončilo své členství již v roce 1993. Na zasedání bankovní rady dne 5. června 2013 v Bratislavě bylo rozhodnuto změnu ve struktuře členských států odrazit v zakládajících dokumentech MBHS, a to nejen ve výčtu členských států, ale i struktuře kapitálu.

Další změny jsou pak technického charakteru a jejich účelem je, aby zakládající dokumenty byly plně v souladu s aktuální situací v bance.

Sjednání protokolu nebude mít přímý dopad na státní rozpočet a obsah protokolu je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními částmi právního řádu České republiky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu mezinárodní dohody prezidentské kategorie, vás nyní žádám o vyslovení souhlasu s ratifikací daného protokolu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, ale i v tomto případě budeme muset hlasovat změnu, protože byl určen zpravodajem pan poslanec Šrámek, ale dnes vystoupí jako zpravodaj pan poslanec Karel Rais. To znamená, nejprve odhlasujeme změnu zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, aby zpravodajem pro prvé čtení se stal pan poslanec Rais, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 115. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a zpravodajem pro prvé čtení se stal pan poslanec Karel Rais.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych vám s dovolením přednesl usnesení z 23. schůze ze dne 16. prosince 2015, je to usnesení zahraničního výboru k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvku do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014. (Řečník je upozorňován na špatný text.)

Tak se omlouvám, oni mi dali dvě věci. Takže v podstatě trapas v přímém přenosu.

Měl jsem za úkol pouze zdůraznit, že navrhujeme, aby příslušný protokol byl přikázán k projednání v zahraničním výboru. Takže ještě jednou omluvu. Dali mi toho víc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Samozřejmě, pane zpravodaji.

Budeme pokračovat v projednávání. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan ministr chce vzít závěrečné slovo? Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný doplňující návrh? Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 116. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 107. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a předložený návrh byl postoupen k projednání zahraničnímu výboru.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat bodem

201.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky
k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení
Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového
protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
/sněmovní tisk 823/ - prvé čtení

Žádám pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby za vládu přednesl úvodní slovo. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP