(9.20 hodin)
(pokračuje Kučera)

Dámy a pánové, já bych vás chtěl jenom seznámit s doprovodným usnesením, které přijal výbor pro životní prostředí. Já si myslím, že je dobře nebo by mělo zaznít dnes tady, já si ho dovolím přečíst. Jedná se o usnesení výboru pro životní prostředí.... (Řečník se odmlčel kvůli velkému hluku v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane kolego, máte pravdu, hladina hluku je vysoká. Já poprosím kolegy, pokud si mají co říci, aby tak činili v předsálí a nerušili nás při projednávání zákonů hlavně ve třetím čtení.

 

Poslanec Michal Kučera: Já chápu, že to není kuřácký zákon, tady se jedná pouze o atomovou energii a naši bezpečnost.

Nicméně to usnesení zní: Usnesení výboru pro životní prostředí z 29. schůze ze dne 4. února 2016. "Na návrh poslance Ing. Michala Kučery a po rozpravě výbor pro životní prostředí žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby předložilo samostatný zákon, který bude řešit posílení zapojení obcí na rozhodování v procesu výběru hlubinného úložiště do konce roku 2016." Já věřím, že toto Ministerstvo průmyslu a obchodu vyslyší, že to usnesení se dostalo k panu ministrovi a k příslušným pracovníkům na ministerstvu a tento zákon se ve Sněmovně do konce roku objeví tak, aby jistota obcí byla skutečně posílena. Tolik už jenom k té části obcí a jaderných úložišť.

A teď jenom v krátkosti bych chtěl tady podpořit pozměňovací návrhy, které přeložil kolega Zemek a které se týkají podmínek, které pro vědeckou a výzkumnou práci mají naše odborné instituce. Ty pozměňovací návrhy jsou tuším pod písmenem E. Hospodářský výbor k nim dal nedoporučující stanovisko, nicméně ještě bych se tady chtěl přimluvit k tomu, abychom skutečně vyšli našim vědeckým organizacím vstříc a ony pozměňovací návrhy podpořili. Jenom v krátkosti zmíním, které instituce podepsaly onen dopis, kde nás žádají o podporu těchto pozměňovacích návrhů. Je to Česká geologická společnost, Česká geologická služba, Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta, České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Národní muzeum - mineralogické a petrologické oddělení, Hornické muzeum Příbram a tak dále.

Takže já věřím, že vyjdeme vstříc, pozměňovací návrhy, které jsou pod bodem E, ačkoliv mají nesouhlasné stanovisko, ve Sněmovně podpoříme a umožníme těmto vědeckým institucím jejich nerušenou práci s jaderným materiálem i do budoucna. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Ještě jednou se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan ministr? Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl potvrdit slova pana poslance správně Kučery, že se připravuje zákon o zapojení obcí do přípravy úložiště. Já jsem mnohokrát řekl, že úložiště může být postaveno pouze se souhlasem obcí. Já si nedovedu představit, že to bude bez něj. Ten zákon by měl mít jediný limit, měl by to být lex specialis v pravém slova smyslu. Mělo by se to týkat pouze úložišť jaderného odpadu a ničeho jiného.

A co se týče návrhu poslance Zemka, ještě ráno jsme jednali spolu se zástupci SÚJB a nedospěli jsme k dohodě, že bych to mohl podpořit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a pro jistotu se ještě táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také nechce závěrečné slovo. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme tedy postupovat podle usnesení hospodářského výboru, který byl garančním. Hospodářský výbor navrhl proceduru, a to tak, abychom hlasovali za prvé návrhy A1 až A4 jako celek, pak návrhy B1 až B4 jako celek, C1 a C2, D1 až D4 a E1 až E6. Potom bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já se táži, zda má někdo námitku či případně jiný návrh procedury. Není tomu tak. O této proceduře dám hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 199, přihlášeno 158 přítomných, pro 148, proti jeden. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Prosím, abychom přikročili k jednotlivým návrhům.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní tedy budeme hlasovat o bodu A1 až A4.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, tady kolega mi sděloval něco k hlasování. Velice se omlouvám. Můžete prosím znovu zopakovat?

 

Poslanec Milan Urban: Budeme hlasovat o bodech A1 až A4 jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Poprosím stanovisko pana ministra. (Doporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Garanční výbor doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 200, do kterého přihlášeno 158 přítomných, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Hlasujeme o B1 až B4.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Rovněž doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 201, přihlášeno 159 přítomných, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Hlasujeme dohromady C1 a C2.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 202, do kterého přihlášeno 159 přítomných, pro 134, proti 16. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Další hlasování je D1 až D4.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Záporné, nedoporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Nedoporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 203, do kterého přihlášeno 160 přítomných, pro 32, proti 100. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Dále hlasujeme E1 až E6.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Záporné, nedoporučuji.) Stanovisko garančního výboru? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 204, přihlášeno 161 přítomných, pro 44, proti 62. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP