(9.30 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Takže nám zbývá hlasovat o zákonu jako celku. (Stanovisko navrhovatele: souhlasné. Stanovisko zpravodaje: souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.) Garančního výboru? (Rovněž souhlas.)

 

Dobrá, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem atomového zákona, podle sněmovního tisku 560, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno 161 přítomných, pro 138, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

152.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím atomového zákona
/sněmovní tisk 561/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již zaujal místo pan ministr průmyslu a taktéž zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Urban. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve třetím čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Zákonem jsou navrhovány změny 13 zákonů, zejména legislativně technické povahy. K návrhu zákona nebyly uplatněny pozměňovací návrhy. V souladu s výše uvedeným vás žádám o vyslovení souhlasu s navrhovaným zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Tak ještě pan zpravodaj. (Poslanec Blažek v hovoru s členem vlády zabraňuje příchodu zpravodaje.) Já poprosím pana kolegu Blažka, aby nepřekážel u řečnického pultíku. Děkuji.

 

Poslanec Milan Urban: Já se moc omlouvám, paní místopředsedkyně, přeci jenom jsem na jednu věc zapomněl v rozpravě, a tak se to pokusím nějak napravit v závěrečné řeči. Kdyby to nešlo, tak poprosím některého z ministrů, aby ji ještě otevřel. Potřebuji tady načíst jednu větu legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, určitě. Já poprosím některého z ministrů, ale pan navrhovatel by to správně být neměl. Takže bych prosila jiného člena vlády. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Dobrý den, já chci popřát Poslanecké sněmovně pěkné dopoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Tímto je otevřena rozprava. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Urban: Tak abychom měli všechno správně. Dovolte tedy, abych načetl legislativně technickou připomínku ke sněmovnímu tisku 561. A je to 1 v části čtvrté článek IV - v bodu 3 se označení poznámky pod čarou číslo 2a) nahrazuje číslem 2d). To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. A nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Procedura bude jednoduchá. Garanční výbor doporučuje parlamentu projednat a schválit sněmovní tisk 561 ve znění předloženého vládního návrhu, neboť nebyly žádné pozměňovací návrhy. Tedy procedura by byla taková, že bychom hlasovali o legislativně technické připomínce a pak o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já se táži, zda má někdo námitku vůči proceduře. Myslím, že ji nemusíme nechat hlasovat. Musíme, dobrá, tak já ji odhlasuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 206, do kterého je přihlášeno 162 přítomných, pro 149, proti nikdo. Konstatuji, že procedura byla schválena.

 

Nyní prosím přikročme k jednotlivým hlasováním.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o legislativně technické připomínce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pro jistotu se zeptám pana ministra a pana zpravodaje na stanoviska. (Obě souhlasná.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 207, do kterého je přihlášeno 162 přítomných, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Milan Urban: A nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. (Stanovisko navrhovatele: Doporučující. Stanovisko zpravodaje: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře, přednesu v tuto chvíli návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona, podle sněmovního tisku 561, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 208, do kterého je přihlášeno 162 přítomných, pro 148, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dovolte mi načíst jednu omluvu. Pan poslanec Laudát se omlouvá od 13 hodin a od 13 hodin bude zastupovat klub TOP 09 Michal Kučera.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném
ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 379/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj garančního výboru, tím byl ústavněprávní výbor, poslanec Lukáš Pleticha. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 379/4, který byl doručen dne 14. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 379/5.

Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. S přednostním právem předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já si dovoluji po konzultaci s panem ministrem Dienstbierem navrhnout, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 29. června.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, je to procedurální návrh, já o něm nechám hlasovat. Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Svolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do 29. června tohoto roku.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 209, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 73, proti 19. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP