(9.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Čihák: Děkuji. Za prvé budeme hlasovat společně o návrzích A1 a A2. (Stanovisko ministra i garančního výboru je doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 194, přihlášeno 151 přítomných, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Čihák: Za druhé budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B. (Stanovisko ministra i garančního výboru je doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 195, přihlášeno 152 přítomných, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Čihák: Za třetí budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C. (Stanovisko ministra i garančního výboru je záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 196, přihlášeno 153 přítomných, pro 3, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Čihák: Za čtvrté budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D. (Stanovisko ministra i garančního výboru je doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 197, přihlášeno 154 přítomných, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji?

 

Poslanec Pavel Čihák: Nyní jsme u bodu 5 a budeme hlasovat o zákonu jako celku. (Stanovisko ministra i garančního výboru je doporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 600, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 198, přihlášeno 154 přítomných, pro 145, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Pro stenozáznam - pan poslanec Tejc dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 17.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

151.
Vládní návrh atomového zákona
/sněmovní tisk 560/ - třetí čtení

Pan ministr již zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, tím byl hospodářský výbor, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Tím je pan poslanec Milan Urban a ten už ke stolku jde.

Nyní tedy dám slovo panu ministrovi. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve třetím čtení uvedl vládní návrh atomového zákona. Nový atomový zákon má nahradit zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, takzvaný atomový zákon, a o změně a doplnění některých zákonů. Stávající zákon č. 18/1997 Sb. má zůstat účinný pouze dočasně ve zbytkové podobě jako právní úprava odpovědnosti za jadernou škodu, a to do doby přijetí nové právní úpravy v této oblasti.

Nový atomový zákon uvádí právní úpravu mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření do souladu s požadavky nově přijatých předpisů Euratomu a doporučení mezinárodních organizací.

K návrhu zákona uplatnily pozměňovací návrhy hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí. Návrhy obou výborů jsou z hlediska budoucí aplikace zákona vhodné a lze s nimi souhlasit. Obecně lze souhlasit s pozměňovacími návrhy uplatněnými poslancem Janem Birkem v rámci druhého čtení.

Naopak nemohu vyjádřit souhlas s ostatními pozměňovacími návrhy uplatněnými poslanci v rámci druhého čtení. Některé z těchto návrhů jsou povahou diskriminační, protože neodůvodněně zvýhodňují některé příjemce plateb z jaderného účtu, který je určen výlučně na zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem, nebo naopak plátce příspěvku na tento účet. Návrh na úplné zrušení současného atomového zákona je nepřijatelný, neboť zákon bude ve zbytkové podobě dočasně nadále upravovat odpovědnost za jadernou škodu. Ostatní poslanecké návrhy narážejí na texty zákona, které plynou z mezinárodních nebo unijních závazků České republiky. V některých případech jsou návrhy nadbytečné, protože údajně omezované činnosti návrh zákona nijak nezakazuje ani k nim není třeba mít povolení státu.

V souladu s výše uvedeným vás žádám o vyslovení souhlasu s navrhovaným zákonem ve znění pozměňovacích návrhů doporučených garančním výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane ministře. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 560/5, který byl doručen dne 13. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 560/6. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. (Do rozpravy se ještě hlásí poslanec Kučera.)

Já jsem teď rozpravu ukončila, tak poprosím pana ministra, jestli by ji znovu mohl otevřít.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Protože jsem velkorysost sama, tak otevírám znovu debatu pro pana poslance.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Já velice děkuji panu ministrovi. Budu rovněž velkorysost sama.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se jenom v krátkosti dotkl dvou témat, která v diskusích o atomovém zákonu probíhala. Chtěl bych upozornit na to první, to znamená zapojení obcí do procesu vyhledávání hlubinného úložiště jaderného odpadu, které dle mého názoru a samozřejmě i dle diskusí, které probíhaly jak ve výboru pro životní prostředí, tak v hospodářském výboru, je v tuto chvíli nedostatečné. Já jsem k tomuto tématu již hovořil ve druhém čtení a tuším, že snad i v prvním čtení, takže už o tom tady dlouho mluvit nebudu. Já jsem byl na toto téma připraven předložit pozměňovací návrhy, které by onu roli obcí posilovaly právě v procesu výběru jaderného úložiště, tak aby pravomoci měly adekvátně tomu, co znamená tak obrovský zásah do života obce, jako je nejen výstavba jaderného úložiště, ale samozřejmě také proces hledání dané lokality. Musím ocenit, že diskuse byla velmi odborná jak ze strany Ministerstva průmyslu, tak ze strany Úřadu pro jadernou bezpečnost. Argumenty, které tam zaznívaly, byly docela závažné v tom směru, že nakonec rozhodnutí dát pozměňovací návrhy do atomového zákona převážily k tomu, aby se tím atomový zákon nerozmělňoval. Vše je vedeno cestou, která vede k samostatnému zákonu, který - jak už vím a myslím, že to potvrdí i pan ministr Mládek - se už dnes připravuje a který by měl právě podpořit roli obcí v procesu výběru jaderného úložiště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP