(12.20 hodin)
(pokračuje Vácha)

Dostáváme se k hlasování patnáct, opouštíme pozměňovací návrh pana poslance Pilného, Zlatušky a Putnové a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu kolegy Raise. Hlasování patnáct je pozměňovací návrh B1, kde se zpřesňují definice způsobilých nákladů.

Hlasování šestnácté je hlasování o pozměňovacích návrzích - dostáváme se k pozměňovacím návrhům kolegy Zlatuška, takže hlasování šestnácté je pozměňovací návrh C1. Pozměňovací návrh C1 má dvě varianty - varianta I i varianta II zpřesňují výkladovou nejednoznačnost pravidel užití výsledků. Podle novely by bylo nejednoznačné, zda se jako využití výsledků dá počítat článek v impaktovaném časopise. Některé impaktované časopisy si musíte koupit, to znamená, ten výsledek byste si museli koupit, museli byste za něj zaplatit, takže tady je rozpor, jestli by tyto výsledky mohly být zahrnuty mezi uznatelné výsledky. Takže pan kolega Zlatuška zpřesňuje definici - varianta I a varianta II je hlasování číslo 16.1. Takže tady bychom se rozhodli mezi těmito dvěma variantami. (V sále je hluk.)

Vy se tady bavíte a nedáváte pozor! Jak pak budete hlasovat? (Jedna z poslankyň ukazuje svůj podklad.) Aha, vy to máte připravené. To jste šikovná!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec František Vácha: Hlasování číslo sedmnáct je o pozměňovacím návrhu C2, kdy peníze na rozvoj výzkumných organizací by byly poskytovány jako neúčelové, dosud je to účelová dotace.

Hlasování osmnáct - pozměňovací návrh C3 - je zpřesnění definice způsobilých nákladů. Je to v podstatě alternativa k hlasování B1, takže pokud projde B1, nemůžeme hlasovat o C3.

Hlasování devatenáct jsme zrušili. To je pozměňovací návrh kolegy Miholy.

A hlasování dvacet jsme taktéž zrušili, to je D2 pana kolegy Miholy.

Hlasování dvacet jedna je hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Miholy D4, což je alternativa k A15 bod 46 a dohoda mezi oběma kolegy.

A poslední hlasování o pozměňovacích návrzích E1, 2, 3, 4 a 5 - to jsou moje pozměňovací návrhy. Já v nich zpřesňuji definice výzkumných organizací, definice účelu velké infrastruktury, znovuzavedení soutěže o výzkumné projekty a řeším tam vyjmutí organizací, které jsou příjemcem neveřejné podpory z působnosti GBERu, což jsou výjimky EU.

A nakonec bychom přešli k hlasování o zákonu jako celku. Takže to je hlasovací procedura.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tolik ve stručnosti procedura. (Pobavení.) Ptám se, jestli má někdo nějaké jiné návrhy, výhrady k návrhu procedury. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh procedury, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 169, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, nejprve legislativně technické úpravy.

 

Poslanec František Vácha: Hlasovali bychom o legislativně technických změnách, tak jak byly načteny v rozpravě. (Předsedající: Stanovisko prosím?) Stanovisko je - nemohu říct stanovisko výboru, protože jsme o nich nehlasovali, ale moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách k tisku 489. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 170, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh legislativně technických úprav byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Teď bychom přešli k hlasování - bod 1. Já se zeptám, chcete, abych opakoval, o čem ty body jsou? (Různé reakce.) Chcete? Dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ve stručnosti prosím ano.

 

Poslanec František Vácha: Ve stručnosti. Zavedení účelové podpory nově i na studie proveditelnosti. Takže hlasování A1, A2 je možnost zřízení fondů o sdružování soukromých a veřejných prostředků a A4 se vztahuje k A2 - kumulace soukromých a veřejných prostředků.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Výbor nedoporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech A1, A2 a A4 pana poslance Pilného. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 171, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 58, proti 60. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Druhé hlasování je o A3 bod 20. Opět to má vztah k zavedení financování a studii proveditelnosti. Stanovisko výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko? Kdo je proti?

Je to hlasování 172, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 50, čili návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Třetí hlasování o bodu A6, A7. Bod A6 má vztah k A7, takže A7 je - ruší povinnost členit státní rozpočet na další závazné ukazatele u jednotlivých rozpočtových kapitol. Stanovisko výboru: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích A6 a A7. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 173, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Čtvrté hlasování o bodu A8 - zpřesnění systému rozdělování institucionální podpory výzkumným organizacím. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? (Námitky, že nelze hlasovat - všichni byli odhlášeni.)

Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nezlobte se prosím. Budeme hlasovat znovu. Poprosím pana zpravodaje, aby ujasnil, o čem budeme znovu hlasovat.

 

Poslanec František Vácha: Hlasujeme, jestli se nepletu o hlasování číslo čtyři - bod A8, což je zpřesnění systému rozdělování institucionální podpory výzkumným organizacím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu A8. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 175, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Hlasování číslo pět o pozměňovacím návrhu A9 - zpřesnění metodiky vedení evidence výdajů a nákladů zvlášť pro příjemce, který není účetní jednotkou, například fyzická osoba. Stanovisko výboru: doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP