(12.10 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Pomohl jste mi. Chtěl jsem navrhnout hlasovat o N1, N2. Teď už nemusím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je to moje práce, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Vácha: Tak to si vedete velmi dobře. (Pobavení v sále.)

Chtěl bych upozornit, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 489/4 a hlasovací proceduru máte v tisku 489/6. Během projednávání zákona nebyl podán návrh na jeho zamítnutí, takže můžeme přejít k hlasovací proceduře.

Před hlasováním o pozměňovacích návrzích bychom hlasovali o legislativně technických změnách.

Pak bychom přešli k prvnímu hlasování o bodu A1, A2, A4 bod 20 a 21. V bodě A1 se jedná o zavedení účelové podpory nově i na studie proveditelnosti. Bod A2 je možnost zřízení fondů na sdružování soukromých a veřejných prostředků na podporu vědy a výzkumu. Pozměňovací návrh A4 bod 20 a 21 mají vztah k bodu A2 a jedná se o kumulaci soukromých a státních prostředků. Bod 21 je jisté formální přečíslování právě z důvodů zavedení bodu 4.20. Takže to je hlasování první.

Potom bychom hlasovali bod A3 bod 20, ten má vztah k financování studie proveditelnosti.

Třetí hlasování by bylo A6 a A7. A začnu tím A7, to ruší povinnost členit státní rozpočet na další závazné ukazatele u jednotlivých rozpočtových kapitol a A6 má vztah k tomu bodu A7, musí se tam z důvodů změn něco vypustit.

Čtvrté hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu A8, což je zpřesnění systému rozdělování institucionální podpory výzkumným organizacím.

Páté hlasování A9 je zpřesnění metodiky vedení evidence výdajů a nákladů zvláště pro příjemce, který není účetní jednotkou, jako jsou například fyzické osoby.

Šesté hlasování A10 odstraňuje povinnost poskytování podpory na kalendářní rok.

Sedmé hlasování A11 upravuje podmínky zveřejnění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Osmé hlasování bude hlasování A12 body 42, 44 a 45 a A13 a A14. V hlasování A12 jsem nezmínil bod 43, protože je věcně totožný s bodem 42, takže se o něm nebude hlasovat.

Deváté hlasování je hlasování A15 bod 44, 45, 47, 48, 49 a 50, kdy bod 44 jasně určuje den, kdy končí veřejná soutěž. Bod 45 je úprava způsobená bodem 49, o kterém budu mluvit. Bod 47 je hodnocení projektů přímo poradním orgánem, do teď to mohly být externí agentury. Bod 48 je povinnost poskytovatele zveřejnit odůvodnění, pokud se rozhodl jinak než odborný poradní orgán. A bod 50 zpřesňuje lhůty pro zadávání údajů do informačního systému vědy, výzkumu a informací (inovací?). Takže to bylo hlasování devět.

Přecházíme k hlasování číslo deset o pozměňovacím návrhu A15 body 53 a 55. Zde se jedná o kompetence GA ČR a TA ČR tak, že si tyto kompetence budou moci dát přímo do statutu těchto organizací.

Hlasování jedenáct je pozměňovací návrh A15 body 54, 56, 57 a 58, kdy body 54 a 56 se týkají GA ČR a TA ČR a jedná se pouze o umožnění proplácení cestovních náhrad. Bod 57 a bod 58 - jedná se o formulační zpřesnění, kde se namísto výrazu odborných komisí vkládá výraz odborných poradních orgánů.

Hlasování dvanáct A15 bod 46. To je ten bod, na který jsem upozorňoval v obecné rozpravě, kde výbor i předkladatel bude doporučovat nepřijmout, protože po dohodě mezi panem kolegou Pilným a panem kolegou Miholou byl načten pozměňovací návrh D4, který zpřesňuje vyhlášení seznamu členů odborného poradního orgánu.

Dostáváme se k hlasování třináct. To je hlasování o pozměňovacím návrhu A4 bod 19. Zde se jedná o nové formy podpory výzkumu a vývoje ve formě návratné finanční výpomoci, případně dotace s podmíněnou návratností. To je bod 13. K tomu máme alternativní hlasování 13.1, které navrhuje pan kolega poslanec Mihola, a jedná se o pozměňovací návrhy D3 a D5. Znovu se jedná o rozšíření forem účelové podpory, nicméně bod D5, který budeme hlasovat s D3, odkládá účinnost tady těch změn až na rok 2018, takže do velkého nedohledna. Zde bych chtěl upozornit, že máme hlasování 13.2. Pokud bychom neschválili hlasování třináct ani 13.1, u obou bychom se zdrželi nebo bychom byli proti, pak máme pozměňovací návrhy A3 bod 18 a 19 a pozměňovací návrh A5, které tímto pozbývají smysl. Takže já, pokud bychom během toho hlasování zamítli jak bod 13, tak bod 13.1, bych vás upozornil a poprosil bych vás, abychom A3 bod 18 a 19 a A5 prohlasovali, ale tím způsobem, že se zdržíme, nebo budeme proti.

Jsme asi tak v polovině - pro ty, co už usínáte.

Dostáváme se k hlasování číslo čtrnáct. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A16 a A17. V těchto bodech se jedná o zřízení seznamu výzkumných organizací. Tak jak jsem říkal, tady k tomu bodu se vyjadřovalo Ministerstvo školství kladně. Alternativní variantou k hlasování čtrnáct, tedy pozměňovací návrhy A16 a A17, je hlasování 14.1, hlasování A15 body 51, 52. Tady bych vás chtěl upozornit, pan poslanec Pilný načetl do systému pozměňovací návrhy A16 a A17 jako alternativu k A15 - 51, 52. Takže tady bych doporučoval držet se toho hlasování čtrnáct a nebýt pro 14.1. Ale není mým úkolem vám cokoli doporučovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP