(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Pan poslanec Benda stahuje svoji přihlášku. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestli se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana navrhovatele. Není tomu tak. Neeviduji návrh na vrácení návrhu k přepracování a zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se zřejmě jediný přihlašuji do podrobné rozpravy, tak navrhnu dva návrhy procedurálního charakteru, které nejsou úplně obvyklé, a myslím, že se na ně podle novely jednacího řádu musíme zvykat.

Za prvé aby se podle § 94a Sněmovna usnesla, aby se garanční výbor návrhem zákona již nezabýval. Protože garanční výbor přijal své usnesení. Tady žádný jiný návrh nezazněl, tak mi připadá zcela zbytečné, aby se garanční výbor znovu vracel k tomu, co již jednou rozhodl, a nic dalšího podáno nebylo. To je jeden procedurální návrh.

Druhý procedurální návrh podle § 95 je, abychom zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením ze 14 dnů na 7 dnů, abychom mohli případně ve variabilním týdnu ve středu, až dojde na třetí čtení, projednávat. Toto jsou dva mé procedurální návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím nyní pana zpravodaje, hlásí se o slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, pane místopředsedo. Já s návrhem pana poslance Bendy jako zpravodaj souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrzích, o procedurálních návrzích, které navrhl pan poslanec Marek Benda.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat podle § 94a jednacího řádu o návrhu pana poslance Bendy, aby se garanční výbor již tímto bodem nezabýval. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy, aby se již garanční výbor tímto návrhem nezabýval.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 149, přihlášeno je 125 poslankyň a poslanců, pro 121, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Druhé procedurální hlasování bude o návrhu, aby se lhůta mezi druhým a třetím čtením zkrátila na sedm dnů. Pan navrhovatel i pan zpravodaj souhlasí s tímto návrhem.

Já zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na sedm dnů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 150, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat je

133.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků
do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
/sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Nyní prosím, aby se z pověření vlády ujal slova pan ministr dopravy Dan Ťok, který zastupuje pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, do druhého čtení vám byla předložena Dohoda o převádění a sdílení příspěvku do jednotného fondu pro řešení krizí. Sněmovní tisk pan ministr Babiš podrobněji představil již při projednávání v prvém čtení. Dovolím se tedy zopakovat pouze zásadní fakta.

Předkládaná dohoda doplňuje nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí a je tak jednou z klíčových součástí vznikající bankovní unie. Tato dohoda řeší některé otázky související zejména s ustanovením jednotného fondu pro řešení krizí, a to především způsob, jakým se budou postupně slučovat národní fondy pro řešení krizí ve státech účastnících se bankovní unie. Zajišťuje také, aby státy stojící mimo bankovní unií, např. Česká republika, nemusely prostřednictvím rozpočtů EU hradit případné náklady rozhodnutí, na kterých se nebude podílet. (V sále je rušno.)

Rád bych zdůraznil, že pro Českou republiku, jako členský stát mimo eurozónu z podpisu předkládané dohody v tuto chvíli skutečně nevyplývají žádné povinnosti, neboť její účinnost je odložena, dokud se Česká republika nestane členem bankovní unie.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře, nevím, jaké povinnost z tohoto návrhu zákona vyplývají pro Českou republiku, ale mou povinností je vás, milé kolegyně a milí kolegové, ztišit. Poprosím, aby kdo vede hovory, se přesunul do předsálí, aby pan ministr mohl pokračovat. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Děkuji. Předkládaná dohoda byla projednána rozpočtovým a zahraničním výborem Poslanecké sněmovny a dále byl v prosinci předloňského roku udělen souhlas s ratifikací Senátem. S ohledem na výše uvedené vás žádám o podporu této dohody tak, aby mohla být po podpisu prezidentem ČR dokončena její ratifikace. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 324/2. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Usnesení zahraničního výboru z 23. schůze dne 16. prosince 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014, sněmovní tisk 324.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí dr. Juroškové a zpravodajské zprávě poslance Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsané v Bruselu dne 21. května 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Iniciativně tento návrh projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 324/1. Prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Adolfa Beznosku, aby nás informoval o jednání tohoto výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 15. schůze ze dne 13. listopadu 2014.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Gregora, zpravodajské zprávy poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsané v Bruselu dne 21. května 2014

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP