(12.40 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. To, že služební zákon nám přináší -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, prosím o klid v jednacím sále. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Kučera: To, že služební zákon nám přináší dnes a denně problémy, to skutečně už pociťujeme velice téměř v každém jednotlivém bodě projednávaného zákona. My jsme včera měli poměrně sáhodlouhou diskusi ohledně Energetického regulačního úřadu, ohledně jeho nezávislosti, ohledně vyplacené či nevyplacené podpory 42 mld. korun a o problémech, které byly způsobeny zejména nejednoznačností služebního zákona. Dnes jsme v podobné pozici. Na jedné straně jsme tlačeni, abychom tento zákon podpořili, protože v okamžiku, kdy zákon nepodpoříme, tak je samozřejmě ohroženo další čerpání peněz z Evropské unie. Pokud ho podpoříme, tak víme, že ten zákon v sobě skrývá ne dobrá řešení. To znamená, za půl roku, za rok tady bude na stole novela, která bude pravděpodobně řešit právě onen CzechInvest a jeho rozdělení. To, že rozdělení CzechInvestu není úplně dobře připraveno, to bohužel zaznívá z jednotlivých diskusí. Myslím si osobně, že bychom zákon jako takový měli ještě podrobit další diskusi, nicméně tady v tuto chvíli už stojíme před rozhodnutím ano - ne.

Já jenom připomenu, že před podobným dilematem jsme stáli například u zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, EIA. Tam jsme skutečně také byli postaveni před to, že pokud neprojde zákon, nebude čerpání evropských fondů. Pokud projde zákon, tak projde zákon, který evidentně v sobě má chyby. Dneska stojíme před podobným hlasováním. To znamená, pokud budeme hlasovat ano, odhlasujeme zákon, který není tak kvalitní, jak by kvalitní měl být, není tak dobře připraven. Pokud budeme hlasovat ne, ohrozíme financování českého průmyslu. Skutečně nezávidím vládní koalici toto rozhodování.

Dámy a pánové, já jako zpravodaj bych rád přednesl, nevím, jestli tady zazněly, já je pro jistotu ještě načtu buď poprvé, nebo ještě jednou, legislativně technické připomínky, které jsou obsahem usnesení hospodářského výboru. To znamená, teď načtu legislativně technickou připomínku. Legislativně technická připomínka. Článek 3 Účinnost zní: "Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení." Tolik tedy legislativně technická připomínka, o které bude hlasováno až poté, co přistoupíme k hlasování o proceduře a o zákonu jako takovém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pardon, nyní s technickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Takže ještě jednou. Já budu vaším prostřednictvím reagovat na pana zpravodaje. Za prvé. Kdo pro ten služební zákon hlasoval? No byli jste to zase vy. Byla to pravicová opozice, vládní koalice. Klub KSČM pro to ruku nezvedl. Že jsem jasně poukazoval na to, jaké problémy to bude dělat. Druhá připomínka. Mě by tedy hrozně zajímalo, kolik zákonů ještě bude podmiňovat čerpání dotací z Evropské unie. Nejprve služební zákon, potom to je zákon o zadávání veřejných zakázek, nyní novela zákona o podpoře malého a středního podnikání. Kolik zákonů ještě tímto budete podmiňovat? Vždyť to není normální! To pak budeme pořád něco dělat, že Evropská unie nám zastaví dotace, když to neschválíme do nějakého data? To je jenom politikum, to není o tom, že nám to Evropská unie nařizuje. To je o tom vyjednávání. A pokud to vyjednávání děláte špatně, tak to dopadne, jak to dopadne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi za jeho faktickou. A protože je teď přesně 12 hodin 45 minut, a protože Poslanecká sněmovna svým usnesením pevně zařadila volební body, tak přerušuji projednávání bodu číslo 146, děkuji panu ministru i panu zpravodaji a budeme se věnovat bodu

183.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Usnesení volební komise číslo 125 ze dne 26. ledna tohoto roku vám bylo rozdáno na lavice. Nyní prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Dámy a páni, kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, dobré již odpoledne. Dovolím si vás i dnes provést společně s panem předsedajícím volebními body. Jsou dva a jsou nekonfliktní a relativně jednoduché.

První bod, který teď otvíráme, je bod číslo 183, týká se změn ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a ty změny jsou v rámci nebo uvnitř jednotlivých poslaneckých klubů, respektive dvou klubů, výměna jednoho kolegy za druhého, respektive kolegyně, a nic jiného, složitějšího. Takže když dovolíte, já se omezím i v tom úvodním slově, respektive v rekapitulaci na to nejstručnější.

Lhůtu na podání návrhu jsme ve volební komisi vyhlásili do 25. ledna, do tohoto pondělí do 13 hodin. Obdržené návrhy jsme na volební komisi projednali včera a přijali jsme usnesení číslo 125, které mají jednotlivé poslanecké kluby, a tedy i vy k dispozici. Podle jednacího řádu se tyto změny provádějí tady na plénu veřejným hlasováním a tak to za volební komisi vám navrhnu, pokud budete souhlasit, a doporučím, aby po rozpravě Sněmovna nejprve hlasováním konstatovala en bloc rezignaci. Ty rezignace budou v petičním výboru Markéta Adamová za klub TOP 09 a Starostové a ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Helena Langšádlová ze stejného klubu. Poté bych navrhl, abychom pomocí hlasovacího zařízení en bloc provedli volbu nových členů. V souladu s usnesením číslo 125 to budou nominace Heleny Langšádlové do petičního výboru, Markéty Adamové do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny a navíc ještě nominace za ANO 2011 pana poslance Miloše Babiše do zemědělského výboru. Pro vaši informaci, je to výměna za našeho dnes již bývalého kolegu pana poslance Vozdeckého.

Nyní vás tedy, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A já tak činím. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se skutečně nikdo nehlásí, rozpravu končím a prosím o vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak ještě si dovolím ne závěrečné slovo. Nyní vás, pane předsedající poprosím, abyste nechal hlasovat o těch rezignacích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat o rezignacích tak, jak dle usnesení volební komise, které nám bylo doručeno. Jsou to rezignace z petičního výboru paní poslankyně Adamové a ze stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti paní poslankyně Heleny Langšádlové.

O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 126. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. A nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o nové volbě poslanců do orgánů Sněmovny. A je to do petičního výboru kolegyně Langšádlová, do zemědělského výboru kolega Miloš Babiš a do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny paní kolegyně Markéta Adamová.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto nominace, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 127. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP