(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Mihola: Nyní hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se ale zeptám, jestli jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, vyčerpány. Všichni, kteří předkládali pozměňovací návrh, respektují to, že zpravodaj vyčerpal všechny pozměňovací návrhy? (Bez námitek.) Ty, které byly kontradikci, se samozřejmě hlasovat nemohly. Takže skutečně prohlašuji všechny pozměňovací návrhy za vyčerpané. A protože bylo o návrzích hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku č. 464, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 124 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 124 - z přítomných 180 pro 139, proti 15. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 143. 

Ještě než budeme pokračovat, přečtu došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Od 14.30 se do konce jednání omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Adam Rykala. Od 12 do 14.30 se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Jaroslav Klaška, od 12.00 do 14.30 se omlouvá z pracovních důvodů paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová. Dále se omlouvá paní poslankyně Věra Kovářová od 12.30 do 13 hodin. Naopak pan poslanec Stanislav Grospič ruší svou omluvu z dnešního odpoledního jednání. (V sále je velmi rušno.)

Pan kolega Sklenák se hlásí. Prosím, pane předsedo. - Ale počkejte chviličku pane předsedo, já ještě uklidním sněmovnu. Já vím, že to bylo náročné, dlouho očekávané, ale přesto si myslím, že je potřeba, aby vás sněmovna vyslechla v klidu. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů - ČSSD a ANO 2011 - navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozuměl jsem tomu procedurálnímu návrhu. Než začneme další bod, budeme procedurálně hlasovat o návrhu pana předsedy klubu sociální demokracie, který jménem dvou poslaneckých klubů navrhl jednání a procedurální hlasování o zákonech po 19. hodině.

Rozhodneme následujícím hlasováním, ale předtím vás všechny odhlásím, protože někteří kolegové ze sněmovny odešli. Žádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě spustím gong, aby kolegové a kolegyně věděli, že budeme rozhodovat o tomto procedurálním návrhu.

 

A protože se počet přihlášených stabilizuje, tak zahajuji hlasování pořadové číslo 125 a ptám se, kdo je pro jednání po 19. hodině. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 125, z přítomných 162 poslanců pro 85, proti 63, návrh byl přijat. Znamená to, že budeme dnes jednat i po 19. hodině.

 

Děkuji. Nyní předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho dnešního jednání je

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře
malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Nyní prosím za navrhovatele pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a zpravodaje garančního výboru pana poslance Michala Kučeru, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou vedeny ve sněmovním tisku 545/3, který vám byl doručen dne 10. prosince 2015. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 545/4.

Pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání, na základě kterého vznikne nový subjekt s názvem Agentura pro podnikání a inovace. Tato agentura bude podřízena zákonu o státní službě a bude plnit roli zprostředkujícího subjektu pro evropské strukturální a investiční fondy v oblasti podpory podnikání.

Novela zákona je vypracována na základě požadavku EK vzneseného na jednání delegace ČR s Evropskou komisí na lednovém a únorovém zasedání na Ministerstvu vnitra k implementaci služebního zákona. Evropská komise žádá, aby všechny zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy byly podřízeny služebnímu zákonu.

Hospodářský výbor k tomu přijal usnesení, které navrhuji neakceptovat, vyjma prvního a posledního bodu, protože by nevyřešil ten problém, kvůli kterému jsme jednali s Evropskou komisí. A pokud by byl skutečně politický zájem nechat celý CzechInvest pod služebním zákonem, tak to lze provést exekutivní cestou a není zapotřebí pro to zákon, proto by byl ten zákon zbytečný. Proto si vás dovoluji požádat o schválení tohoto zákona dle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Otvírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku... Hlásí se pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, hezké odpoledne. Řeknu pár slovo k tomu, co tady říkal pan ministr.

Myslím si, že ta rozprava na hospodářském výboru probíhala vcelku dost podrobně. Opět jsme narazili samozřejmě na služební zákon, který dělá problémy, na co sáhneme. Myslím si po té diskusi, která tam proběhla, a kolega Urban tam měl samozřejmě jiný názor, ta se domnívám, že to, co je tady navrhováno, je dle mého soudu asi tím v tuto chvíli nejsprávnějším řešením. Myslím si, že ten návrh si zaslouží podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Opět se dostáváme do nějakého bludného kruhu se služebním zákonem. Nedávno energetický zákon, nyní novela o podpoře malého a středního podnikání a problém CzechInvestu. A nyní je problém, zda bude spadat CzechInvest pod služební zákon, protože přece jenom on dělá tu službu pro stát, anebo nebude. Já sám za sebe říkám, že by se měl vztahovat pod služební zákon. Protože spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, tím pádem spadá pod služební zákon.

Já si myslím, že těchto problémů tady bude víc, než jsou jenom ty dva, energetický zákon nebo tento zákon, který tady nyní projednáváme. Mám ponětí, že do půl roku se tady vynoří ještě spousta dalších problémů, které budou řešit jednotlivá ministerstva, ať je to třeba Ministerstvo životního prostředí, inspekce životního prostředí a mnoho mnoho dalších problémů.

Já si opravdu myslím, a dávám to jako varování, abychom ten služební zákon opravdu znovu otevřeli a celý upravili. Protože pokud to budeme dělat touto cestou, tak tam bude takových výjimek, že to odpolitizování státní správy se vůbec nebude konat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní s přednostním právem pan zpravodaj, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP