(20.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chápu, že pan předseda Sklenák toho ví víc než já a pan zpravodaj Volný. Jako že když to bude osm dnů, tak Führer nebude mít čas. Ale my jsme tenhle zákon mohli projednat v pátek. Kdyby pan předseda ANO, ministr financí, první místopředseda vlády, který na státní svátek 28. října bude slavit v Dubaji nevím co, ale určitě ne svátek České republiky, kdyby včas a řádně plnil svoje povinnosti, tak ten zákon jsme měli projednaný v pátek. Vy jste si napočetli, kdy zase mezi Dubají, Agrofertem, Nice a já nevím jakými dalšími povinnostmi bude mít tu milost a čas nás navštívit, a vyšlo vám sedm dnů. Já říkám osm dnů, pan poslanec Volný se mnou souhlasí že osm dnů. Já jménem dvou poslaneckých klubů, TOP 09 a ODS vetuji sedm dnů, s tím nic neuděláte, a nabízím vám osm. Vetovat se dá cokoliv do třiceti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je pravda. Ještě faktická poznámka, jsme v otevřené rozpravě, pan kolega Fiedler jestli se hlásil? Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že je velmi podstatné, abychom zaregistrovali, já to připomenu, to, co tady před chvilkou v diskusi zaznělo, že tato novela zdaňuje legály. Já tomu rozumím tak, jako že tedy znamená: Ano, tato novela nezdaňuje nelegály. To je to samé. Co to znamená? Tady se povídaly takové věci o zlobbování. Mám tomu rozumět tak, že tedy předkladatel je zlobbovaný těmi nelegály? Že jim dává ty daňové prázdniny dále?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla poslední faktická poznámka v rozpravě. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pane zpravodaji, prosím, shrňte rozpravu. Já musím jenom konstatovat podle jednacího řádu, že opravdu nemůžeme hlasovat o zkrácení lhůty na sedm dnů, které byly předneseny v rozpravě a které pan ministr řekl i ve své úvodní zprávě, a že tedy jediné možné hlasování je buď o osmi dnech, anebo potom o 30 dnech a tak dále. Protože nepadl návrh na zamítnutí, tak se budeme dále zabývat jenom přikázáním výboru. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Tak já předpokládám, že devadesátka a sedm dní bylo vetováno dvěma poslaneckými kluby a teď je ve hře jediný, hlasovat o osmi dnech. Já doporučuji hlasovat o osmi dnech, zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na osm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme se nejdřív zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

hlasování pořadové číslo 4, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 117 pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh přikázat dalšímu výboru? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na osm dnů, a to v hlasování číslo 5, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117 (správně 5), z přítomných 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a lhůta projednání byla zkrácena na osm dnů. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 1 této schůze.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

2.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 585/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Stanovisko vlády vám bylo doručeno ve sněmovním tisku 585/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl jako zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Kováčik. Zároveň požádám kolegu pana poslance Vlastimila Vozku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý večer. Věřím, že jde o poslední bod dnešního večera. Budu se snažit být velmi stručný, abych vás nezdržoval déle, než je nutné.

Musím říci, že Poslanecká sněmovna zde přednedávnem schválila novelu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, dále mluvíme jen o novele energetického zákona, a tuto novelu schválil též Senát a podepsal ji prezident České republiky. Ve Sbírce zákonů pak byla tato novela energetického zákona publikována pod číslem 131/2015 Sb. Novela energetického zákona provedla změny i v dalších zákonech, mimo jiné i v zákoně číslo 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Vlivem použité formulace návětí u pozměňovacích návrhů - a teď prosím pozor - došlo ke schválení znění § 4 odst. 12 a § 6 odst. 8 uvedeného zákona, které obsahuje pouze pozměňovací návrh, ale neobsahuje původní vládní návrh uvedený v ustanovení. Záměrem pozměňovacího návrhu bylo vládní návrh pouze doplnit, nikoliv znění navržené vládou vypustit. Věcný obsah novelizovaného ustanovení schválený Poslaneckou sněmovnou i Senátem v důsledku toho neodpovídá původnímu záměru obsaženém ve vládním návrhu předmětného zákona, tedy v tisku 351. Konkrétně v § 4 odst. 12 nebyla provedena změna termínu z bioplynu termínem z obnovitelných zdrojů. Ve vládním návrhu bylo navrženo schválit nový § 6 odst. 8. Navrhované znění tohoto odstavce novela neobsahuje. Obsahuje pouze znění pozměňovacího návrhu. Důsledkem je potom vznik stavu, kdy novela doplňuje odstavec, který neexistuje.

Navrženým zákonem se uvádí text uvedených ustanovení do souladu s původním záměrem vlády, tedy s původním zněním vládního návrhu i poslanců, tedy tak, jak zde v Poslanecké sněmovně byl ten návrh odhlasován. Současně se touto novelou odstraňuje nebezpečí možných rozsáhlých finančních škod, které by vznikly v těchto věcech některým výrobcům elektrické energie a tepla při zemědělské výrobě.

Vzhledem k nutnosti zajistit, aby navrhovaný zákon nabyl účinnosti k témuž datu jako novela obsažená v zákoně číslo 131/2015 Sb., to jest k 1. lednu 2016, navrhují navrhovatelé Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s navrhovaným zákonem již v prvém čtení.

Pokud jde o soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, a slučitelnost s právem Evropské unie, je předkládaný návrh novely zákona zcela v souladu s ústavním pořádkem České republiky a odstraňuje nejasnosti, respektive chyby vzniklé v průběhu legislativního procesu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP