(12.20 hodin)
(pokračuje Valenta)

Před samotným hlasováním jednotlivě o každém z nich vždy stručně nastíním jeho obsah. Všechny pozměňovací návrhy máte také k dispozici ve sněmovním tisku 509/5, který vám byl doručen 16. září. Ještě bych pro úplnost doplnil, že pozměňovací návrhy pod písmeny B, C, D byly předneseny ve druhém čtení. Pozměňovacím návrhem pod písmenem A se poprvé zabýval hospodářský výbor již 2. září na své 25. schůzi a přijal k němu kladné stanovisko, které je možné dohledat v jeho usnesení č. 169, sněmovní tisk 509/3. (Velký hluk v sále.)

Co se týče samotné dnešní diskuse, vystoupilo v ní 11 poslanců včetně ministrů, místopředsedy vlády, někteří z nich opakovaně. Diskuse byla, jak řekl pan ministr Chovanec přede mnou, vedena v poměrně korektním a věcném duchu.

A nyní bych vás poprosil, pane předsedající, abyste zahájil proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě než tak učiním, tak se zeptám, zda si nechce vzít závěrečné slovo pan poslanec Rykala za rozpočtový výbor a případně pan Horáček za výbor pro státní správu a regionální rozvoj. Není tomu tak? Není tomu tak. V tom případě skutečně přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji. Jak jste řekl, nejdříve bychom si měli odhlasovat proceduru a poté přistoupit ke čtyřem hlasováním o daných pozměňovacích návrzích. Na závěr bychom měli hlasovat o normě jako o celku. Takže nejdříve ta procedura. Procedura by se měla sestávat z individuálních hlasování o pozměňovacím návrhu A, B, C, D. Prosím vás, abyste teď zahájil hlasování o proceduře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě bych to doplnil - a za páté budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Poslanec Jiří Valenta: Ano, ale to jsem řekl už předtím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury tak, jak byla přečtena, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 225, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Eviduji žádost o odhlášení. Nejprve vás tedy všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. (Předsedající: Vaše stanovisko?)

Jak jsem nastínil, ještě bych vždycky řekl krátký obsah. (Námitky z pléna. Předsedající: Prosím.) Já ho pro jistotu samozřejmě ještě jednou řeknu. Obsahuje změnu přechodných ustanovení s tím, že dobíhající systém úhrad čistých nákladů ze stávajícího fondu bude zajištěn finančními prostředky ze státního rozpočtu v případech, kdy se ČTÚ nepodaří vymoci platby od poskytovatelů poštovních služeb majících povinnost do kompenzačního fondu přispívat. Po vymožení budou státní prostředky do státního rozpočtu vráceny. Stanovisko hospodářského výboru jako garančního je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? Není zapnutý mikrofon. (Po zapnutí mikrofonu sděluje ministr: Negativní.) Dobře.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 226, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 106. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jinak pro pořádek, já vám to samozřejmě, pane zpravodaji, nemůžu zakázat, ale jinak všichni poslanci mají před sebou materiál, kde je obsaženo, čeho se jednotlivé pozměňovací návrhy týkají, takže je pouze na vás, jestli se rozhodnete je i nadále představovat. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: To samozřejmě vím, pane předsedající, ale myslím si, že při důležitosti této normy je nutno to zopakovat tak, aby každý věděl velice přesně, o čem hlasuje. (Předsedající: Prosím, pokračujte.)

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Ten se týká změny zákona o státním podniku a nově zavádí institut rozdělení státního podniku odštěpením.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování. (Povyk v sále.) Pardon. Omlouvám se, omlouvám se. Nejprve řekněte své stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Předchozí hlasování považuji za zmatečné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 228, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 95, proti 39. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jiří Valenta: Třetí hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Ten pouze zpřesňuje § 34 odst. 2 písmene c) tím, že jednoznačně stanoví, že ostatní čisté náklady nad stanovené finanční limity se nepovažují za takzvanou nespravedlivou finanční zátěž.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 229, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Valenta: Před posledním hlasováním bude hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Podstatou změny tohoto pozměňovacího návrhu je vypuštění slov, která byla do původního znění zákona doplněna při jeho novelizaci ke dni 1. 1. 2013 provedené zákonem č. 221/2012 Sb.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko? (Nesouhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 230, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 37, proti 108. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jiří Valenta: Posledním hlasováním bude hlasování o celé novele jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 509 a ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 231, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti 16. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

216.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu
činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí

Předávám řízení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V tuto chvíli otevíráme další bod a to je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí.

Podle § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění zákona č. 166/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zřizuje Poslanecká sněmovna zvláštní kontrolní orgán pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru skládající se ze sedmi poslanců. Podle § 47 jednacího řádu navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP