(12.30 hodin)
(pokračuje Jermanová)

V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu Sněmovna rozhodne, zda komise bude za prvé ustavena podle zásady poměrného zastoupení, za druhé případně aby členové této komise byli voleni většinovým způsobem. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Zbyněk Stanjura. Pan poslanec zde není, zastoupí ho pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Vy jste to skoro všechno řekla za mě, takže je to poměrně jednoduché. Navrhuji, abychom přijali usnesení, které bude říkat za prvé: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru skládající se ze sedmi poslanců. Tento dovětek by tam být nemusel, alébrž je to již v zákoně, ale myslím, že je vhodné, aby byl v našem usnesení. A za druhé: Stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Všechny komise, které jsme zde zřídili ke kontrole, jsou podle zásady poměrného zastoupení a myslím, že bychom to neměli měnit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji vám a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, zřízení této stálé komise je zakotveno v již citované novele zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Chtěl bych říci, že rozpočtový výbor svého času v předstihu schválil nebo ustavil podvýbor pro Finanční analytický útvar. Já budu navrhovat po zřízení této komise, aby ten podvýbor byl zrušen, protože nemá cenu, abychom měli duplicitně jak podvýbor, tak stálou komisi. Stálá komise má samozřejmě větší vážnost a větší důležitost než ten podvýbor. Také předpokládám, že řada členů, kteří pracovali, myslím tím poslanců, kteří pracovali v tomto podvýboru, se také stane i členy té komise. Takže ze svého pohledu samozřejmě doporučuji, abychom zřídili tuto komisi. A jak říkám, budu navrhovat, a věřím, že bude shoda, i mezi jednotlivými poslaneckými kluby o tom, abychom podvýbor rozpočtového výboru zrušili.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Klučka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl říct pouze jednu věc. Poprosil bych, abychom především zvažovali to, když ustavíme tuto komisi, kontrolní, stálou kontrolní komisi Parlamentu České republiky, ať taky zobrazíme rámec jejích pravomocí v kontrolní činnosti. Ať se zabýváme tím, co ten kontrolní orgán bude zpracovávat, bude kontrolovat, bude vyhodnocovat, případně metodicky i řešit. Je to zkušenost ze stálých kontrolních komisí současného období, které fungují, ať už Bezpečnostní informační služba, nebo Vojenské zpravodajství. Nově bude zřízena kontrolní komise pro Úřad pro zastupování státu, tak i kontrolní komise GIBS. Potýkáme se s nedostatečnými pravomocemi těchto kontrolních orgánů. Moc prosím, abychom zvažovali i tu druhou věc související s pravomocemi těchto komisí a s účinností a efektem práce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dalším přihlášeným je pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, souhlasím s oběma předřečníky. K panu poslanci Klučkovi vaším prostřednictvím snad jen doplnění. Obecný rámec stanoví zákon, který jsme tady schválili. Tam jsou pravidla toho, za jakých podmínek a jak může komise pro kontrolu Finančního analytického útvaru Ministerstva financí kontrolovat. Já jako předseda také jedné z komisí vím, že to zdaleka není jasné, ale to není věc, kterou jsme schopni vyřešit teď v tuto chvíli usnesením Poslanecké sněmovny. Myslím, že je to obecnější problém, nad kterým bychom se asi měli zamyslet.

Ve vztahu ke kontrole tajných služeb připravuje tým kolem pana premiéra novelu zákona o tajných službách, resp. o kontrole tajných služeb, kde by se měla přesněji vymezit pravomoc jak kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny, tak případně případného dalšího kontrolního orgánu, který by měl vzniknout. Ale myslím, že to je téma, kterým bychom se měli zabývat. Jenom si úplně nejsem jistý, jestli je to na půdu bezpečnostního výboru, nebo více ústavněprávního výboru. Tady se obracím možná na předsedu ústavněprávního výboru pana kolegu Tejce, že je opravdu trochu problém, že kompetence těchto jednotlivých kontrolních orgánů nejsou zcela vyjasněny. Různé státní orgány, se kterými jednají, se k nim chovají různým způsobem. Někdo vyhovuje víc, někdo méně a asi by bylo rozumné, abychom nějakou obecnější úpravu, když už máme v jednacím řádu upravenu celou řadu věcí velmi detailně, tak abychom obecnější úpravu těchto kontrolních orgánů ještě zvážili. Ale není to věc, kterou jsme schopni vyřešit teď tady usnesením.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím a nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se, předpokládám, přihlásí ještě pan poslanec Benda, do podrobné rozpravy, aby se přihlásil ke svému návrhu usnesení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Já už jsem ten návrh přednesl v obecné rozpravě. Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi pro kontrolu Finančního analytického útvaru v počtu sedmi členů, protože tady vznikl spor. To neurčujeme my, to je, sedm členů je napsáno již v zákoně. To dávám do usnesení jenom pro jistotu, abychom to věděli. Nemáme žádnou možnost volby. Zákon říká sedm členů. A za druhé stanoví, že komise je volena na základě poměrného zastoupení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 232, přihlášeno je 123 přítomných, pro 119, (proti 0). Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Chápu, že musíme vyhlásit lhůtu, ale jsme mimo rozpravu. Vy nemáte přednostní právo, pane poslanče (Bendo), takže jsme trošku v problému, měl jste to možná udělat v té rozpravě. Pan vicepremiér Bělobrádek. (Poslanec Benda ze sálu: Já se hlásím jako místopředseda poslaneckého klubu.) Dobře, takže poprosím pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Zneužiji toho, že tady není pan poslanec Stanjura, tím pádem jsem místopředsedou klubu, mám právo přednostního vystoupení a jménem volební komise bych chtěl vyhlásit lhůtu na nominaci do tohoto orgánu do pondělí 13 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, můžu ještě jednou poprosit, omlouvám se, abyste znovu vyhlásil přesně termín, protože jste byl velmi rychlý, omlouvám se.

 

Poslanec Marek Benda: Do pondělí 5. 10. do 13 hodin. Abychom byli schopni příští týden to provést.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji vám za upřesnění. Končím projednávání bodu 216 a pokračujeme dalším bodem programu a to je bod

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

A nyní již předávám slovo panu ministru vnitra, který předložený návrh zákona přednese z pověření vlády. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP