(20.20 hodin)

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení?

Máme hlasování s pořadovým číslem 276, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 142, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod.

164.
Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2014
/sněmovní tisk 436/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 436/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument pod číslem 2233, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 94 z jeho 14. schůze ze dne 23. dubna 2015.

Prosím zpravodajku paní poslankyni Annu Putnovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolním orgánem Technologické agentury České republiky je Kontrolní rada, která sleduje naplňování základní filozofie a poslání Technologické agentury České republiky. Kontrolní rada především dohlíží na hospodaření Technologické agentury s majetkem státu. Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti.

Předseda Kontrolní rady Technologické agentury České republiky předložil řádně Zprávu o činnosti Kontrolní rady za rok 2014 spolu s hodnocením plněných úkonů, jedná se o sněmovní tisk číslo 436, ze kterého jasně vyplývá, že v předmětném období plnila Kontrolní rada Technologické agentury České republiky všechny své zákonné povinnosti. Zpráva předložená předsedou Kontrolní rady byla projednána 23. 4. 2015 na 14. schůzi výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a bylo přijato usnesení, kterým výbor doporučuje Sněmovně vyslovit souhlas s touto zprávou. Usnesení výboru máte k dispozici jako tisk 436/1.

Přílohou zprávy je rovněž návrh odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za jejich celoroční práci, který byl také uveden na schůzi výboru, a po zdůvodnění bylo přijato usnesení, které rovněž doporučuje Sněmovně přijmout návrhy odměn. Jedná se o sněmovní dokument číslo 2233.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo předtím, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku. Prosím, načtěte návrhy usnesení, o kterých pak budeme hlasovat.

 

Poslankyně Anna Putnová: V rámci jednoho bodu máme dvě usnesení, čili budeme hlasovat tato usnesení samostatně.

Usnesení ze dne 23. dubna 2015: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se Zprávou o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2014.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ještě ke sněmovnímu tisku (dokumentu) 2233 je usnesení, že výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijal toto usnesení, které stanoví odměny. (Zpravodajka: Musí být dvě hlasování.) Ano, paní zpravodajko, musíme hlasovat dvakrát, ale obě usnesení musí být načtena v podrobné rozpravě a poté dám hlasovat jednotlivě.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobře. Další usnesení, které se týká odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky zní takto:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona č. 132/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění, výši odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury České republiky takto: profesor Petr Štěpánek 98 900, inženýr Milan Holl 79 000, profesorka Jiřina Jílková 22 200, profesor Ladislav Musílek 87 900, doktor Karel Novák 80 800, profesor Josef Psutka 85 800, profesorka Jana Stávková 18 700, magistr Michal Šedivý 79 400, profesor Pavel Václavek 76 300, profesor Petr Vavřín 71 100. Bavíme se o korunách českých. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda se někdo další hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho neeviduji. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se vás, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly načteny. Přečtu pouze návrh usnesení v jednotlivých dokumentech, abych je zde necitoval znovu opakovaně.

Jak zazněl návrh, budeme hlasovat odděleně o jednotlivých návrzích. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti postupu hlasování. Nikoho nevidím. V tom případě budeme hlasovat odděleně.

 

První budeme hlasovat návrh usnesení obsažený ve sněmovním tisku 436/1.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl předložen. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 277, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti žádný. S tímto usnesením byl vysloven souhlas.

 

Jako druhý budeme hlasovat návrh usnesení obsažený ve sněmovním dokumentu 2233.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 278, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti nikdo. I s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji tedy, že byly schváleny oba návrhy usnesení. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

165.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2014
/sněmovní tisk 439/

Konstatuji, že zprávu projednal rozpočtový výbor a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 439/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Josef Uhlík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor na 22. schůzi dne 22. dubna 2015 přijal ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2014 usnesení číslo 228. S usnesením vás seznámím v podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP