(20.10 hodin)
(pokračuje Chvojka)

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání sněmovního tisku 419 volebním výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a požádám vás, abyste zaujal pozici u stolku zpravodajů.

Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji, předtím, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobně a já vás tedy požádám, abyste přečetl návrh usnesení, o kterém pak budeme hlasovat. V podrobné rozpravě musí zaznít návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dobře, děkuji. Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2014 dle sněmovního tisku 419." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme rovnou k hlasování o návrhu usnesení tak, jak jste ho přečetl.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 273, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

162.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013
/sněmovní tisk 344/

Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 344/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Vlastimil Vozka a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážená Poslanecká sněmovno, v souladu se zákonem Energetický regulační úřad předložil zprávu Poslanecké sněmovně za rok 2013 ve sněmovním tisku 344. Hospodářský výbor podrobně projednal a přijal usnesení, s jehož závěry a doporučením vás seznámím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Chcete si vzít závěrečné slovo? Ne. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Hospodářský výbor ve svém sněmovním tisku 344/1 doporučuje přijmout Poslanecké sněmovně následující usnesení:

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, na chvíli vás přeruším. Požádám, abyste v případě, že potřebujete něco řešit, šli do předsálí, aby všichni věděli, jak zní návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Já vám za to děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji. Takže návrh je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2013, sněmovní tisk 344." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo předneseno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 274, přihlášeno je 152 poslanců a poslankyň, pro návrh 127, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod.

163.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014
/sněmovní tisk 422/

Prosím, aby se slova ujala předsedkyně petičního výboru poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová a předloženou zprávu uvedla. (Hlasy z pléna: Je omluvena.) Dobře. Eviduji, že se paní poslankyně omlouvá, v tom případě budeme muset změnit zpravodaje. Dám o tom hlasovat.

 

Dávám hlasovat o změně zpravodaje tohoto bodu, resp. zpravodajky, kterou bude paní poslankyně Strnadlová.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, že bude změněn zpravodaj tohoto tisku, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 275, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 133 poslankyň a poslanců, proti 2. Konstatuji, že byl vysloven souhlas, byla změněna zpravodajka.

 

Prosím, ujměte se slova.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Děkuji, pane předsedající. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2014.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obdržela v tomto období celkem 18 petic.

Největší počet podpisů, 42 554, byl shromážděn k návrhu zákona o Národním parku Šumava. Petenti požadovali, aby senátní návrh zákona byl zamítnut.

Velký počet občanů, 24 520, nesouhlasil s přiznáním výkonu zvláštních práv náboženské organizaci Ústředí muslimských obcí.

Závažnou petiční akcí v tomto období byla také petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice.

Při vyřizování petic se postupuje podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

85. usnesení petičního výboru z 15. schůze dne 3. března 2015 ke zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsob vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2014:

Petiční výbor

I. schvaluje předloženou zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2014;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsob vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2014;

III. zmocňuje předsedkyni výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu a předloženou zprávu odůvodnila.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám moc děkuji a požádám vás, abyste zaujala místo u stolku zpravodajů. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Chci se zeptat, zda si vezmete závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám vás, paní zpravodajko, abyste načetla návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP