(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo předtím, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2014."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo přečteno.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 279, je přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji vám, pane zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod.

167.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014
/sněmovní tisk 481/

Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 481/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Valenta a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hospodářský výbor Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014, sněmovní tisk 481, na své schůzi z 3. června tohoto roku zprávu projednal a s usnesením vás seznámím podrobněji v podrobné rozpravě, až ji otevřete.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Chcete si vzít závěrečné slovo než otevřu podrobnou rozpravu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, tak vás požádám, abyste přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Ještě jednou, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 22. schůze ze dne 3. června roku 2015 k Výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014, sněmovní tisk 481.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka předsedy rady Českého telekomunikačního úřadu Marka Eberta, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak. Takže návrh usnesení byl přečten. Myslím si že o něm můžeme dát hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 280, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 139, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod našeho jednání a tím je

168.
Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

K tomu bodu vám byl rozdán na lavice písemný podklad. Prosím zástupce poslaneckých klubů ODS, ANO, KDU-ČSL a KSČM, aby se postupně ujali slova a vyjádřili se k předloženému návrhu. Začneme tedy v pořadí, jak jsem přečetl, nejprve zástupce ODS. (V sále je trvalý hluk.) Žádám zástupce, aby se vyjádřili k předloženému návrhu, zda s ním souhlasí, nebo nesouhlasí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak my bychom rádi seděli ve vládních lavicích, teď to momentálně není možné, tak se vypořádáme s tím, že zůstaneme na svých místech. Úplně ten požadavek nechápu. My jsme žádnou změnu nenavrhovali, ale kdybyste chtěli, tak my jsme připraveni to tady obsadit. (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím zástupce hnutí ANO.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezký večer. Za náš klub souhlasíme s tímto návrhem. My jsme tam jednu drobnou změnu měli, takže děkujeme a souhlasíme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. KDU-ČSL.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý večer. Souhlasíme s tímto návrhem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a prosím zástupce KSČM.

 

Poslanec Alexander Černý: My rovněž nemáme žádné připomínky. Vyhovuje nám to tak, jak to je.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Každopádně je potřeba, abychom načetli usnesení, to znamená, já bych požádal některého z pánů ministrů nebo paní ministryň, aby vystoupili, aby byla otevřena podrobná rozprava a bylo možné načíst návrh usnesení.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Sice dáma má přednost, ale my jsme se dohodli, že rozpravu otevřu já, takže tímto ji otevírám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a požádám kolegu Filipa, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Paní a pánové, navrhuji usnesení: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 22 ze 4. prosince 2013 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení." Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím a dám hlasovat o usnesení tak, jak bylo předneseno.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 281, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 144, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

169.
Zpráva o činnosti komise PS pro kontrolu použití odposlechů,
záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí
a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2014
/sněmovní dokument 2210/

Prosím předsedu této komise pana poslance Daniela Korteho, aby předložený sněmovní dokument uvedl a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Daniel Korte: Pane předsedající, děkuji za slovo. Musím říci, že jsem nadšen, že Zpráva o činnosti komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechů, záznamů telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací za rok 2014 přišla na pořad jednání Poslanecké sněmovny již 9. července v 20.39. A to je prosím bez ironie. Protože poslední zpráva o činnosti této komise byla projednávána, byla to zpráva za rok 2011, na jaře roku 2012. Takže já jsem rád, že Poslanecká sněmovna má zájem o činnost této komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP