(20.00 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Na druhou stranu je také potřeba říct, že u Rozhlasu, který je trochu ve stínu České televize, je potřeba sledovat dění a činnost generálního ředitele Petra Duhana, kde nebudu tajit, že jsem občas kritický a dění sleduji velmi bedlivě. Když dám příklad, tak letos v březnu došlo k nenadálému odvolání náměstka sekce správy a provozu za zatím nevyjasněných důvodů. Tak jako u televize jsme řekli, toto by měla být témata, na která klade Sněmovna otázky prostřednictvím volebního výboru. Jak jsem řekl, toto je zpráva z roku 2013, takže asi nemá smysl se teď více pouštět do hloubky.

A teď informace k jednání volebního výboru, který svým usnesením č. 60 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013 podle sněmovního tisku 284.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Neeviduji nikoho, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Chcete si vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji? Ne. Dobře. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pane zpravodaji, je důležité, abyste v podrobné rozpravě přečetl návrh usnesení, abychom o něm mohli hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže já se formálně do té podrobné rozpravy hlásím a navrhuji ještě jednou usnesení v tomto znění: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2013 podle sněmovního tisku 284.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Chcete si vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu usnesení?

Hlasování s pořadovým číslem 270, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 1. Konstatuji, že návrh byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod. Je jím

159.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014
/sněmovní tisk 440/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 440/1. Prosím zpravodajku Pavlu Golasowskou. Je mi inzerováno, že se omlouvá, budeme muset změnit zpravodaje, kterým bude pan poslanec Komárek.

 

Dal bych odhlasovat, že měníme zpravodaje tohoto tisku z paní poslankyně Pavly Golasowské na pana poslance Komárka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s číslem 271, přítomných poslankyň a poslanců je 149, pro návrh 133, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s jednáním výboru a přednesl návrh usnesení. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní kolegyně Golasowská je na zahraniční cestě, je řádně omluvena. Předem mi předala svou podrobnou zpravodajskou zprávu. Uvedu teď jen její hlavní body.

Volební výbor se zabýval zprávou o činnosti Českého rozhlasu v roce 2014 podrobně, podobně jako zprávou z roku 2013. Není stoprocentně spokojen. Byly výhrady k tomu, že zpráva je příliš popisná. Byly výhrady k tomu, že rada není dostatečně silným partnerem generálnímu řediteli. Byly výhrady týkající se toho, že zpráva neobsahuje srovnání s předchozími lety. To byly hlavní výhrady, které jsem shrnul. Leč výbor potom jednomyslně doporučil Poslanecké sněmovně tuto zprávu schválit.

V podrobné rozpravě si dovolím přednést příslušný návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Eviduji zde přihlášku pana poslance Kudely. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, seznámil jsem se s Výroční zprávou o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014. Zaujala mě věta ohledně digitalizace rozhlasového vysílání, která zněla v duchu: digitální rozhlasové vysílání probíhalo v obdobném rozsahu jako v roce předcházejícím. Český rozhlas by měl být lídrem v digitalizaci rozhlasového vysílání. V televizním vysílání se už bavíme v současné době o systému DVB-T2, který doufám co nejdříve bude spuštěn, a v rozhlasovém vysílání jsme ještě neopustili formu analogovou. Přitom víme, že tato digitální forma by mohla podstatným způsobem snížit i náklady rozhlasového vysílání pro Český rozhlas, který tyto náklady financuje z koncesionářských poplatků, tudíž svým způsobem z veřejného statku.

Proto chci požádat náš volební výbor, který dohlíží i na činnost Českého rozhlasu, aby se ve své činnosti zaměřil i na tuto oblast, protože Český rozhlas svou funkci lídra v digitalizaci rozhlasového vysílání podle mě neplní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Než otevřu podrobnou rozpravu, chci se zeptat, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Dovolím si navrhnout Sněmovně usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014 dle sněmovního tisku 440. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se, pane zpravodaji, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě dám rovnou hlasovat o návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 272, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji vám, pane zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod našeho jednání. Tím je

160.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2014
/sněmovní tisk 419/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 419/1. Prosím zpravodaje pana poslance Jana Chvojku, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je to už delší doba, kdy se volební výbor sešel k tomuto bodu. Dne 6. května projednal tuto zprávu a přijal k ní toto usnesení č. 85 na své 22. schůzi. Usnesení zní:

Volební výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Bc. Ivana Krejčího, zpravodajské zprávě poslance Jana Chvojky a po rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2014 dle sněmovního tisku 419; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP