(18.40 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve stručnosti mi dovolte, abych vás seznámil s obsahem materiálu.

Na 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, které se konalo v roce 2012 v Dauhá v Kataru, smluvní strany přijaly změnu Kjótského protokolu. Na jejím základě se Evropská unie a její členské státy společně s Islandem zavázaly snížit své emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s referenčním rokem, tedy rokem 1990. V souladu s článkem 4 odst. 1 Kjótského protokolu a na základě prohlášení učiněného v souvislosti s přijetím změny Kjótského protokolu budou Evropská unie, členské státy a Island plnit uvedený redukční závazek společně. A protože Island není členem Evropské unie, proto Unie a její členské státy s ním uzavírají samostatnou mezinárodní dohodu o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie a jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu, v níž se vymezují podmínky pro plnění redukčního závazku v letech 2013 až 2020.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám, pane ministře. Vidím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý večer. Děkuji, pane předsedo. Pan ministr sdělil vše podstatné. Jenom název dohody zní velmi složitě, ale jde o to, že Island se rozhodl plnit společné cíle jako Evropská unie, co se týče snižování emisí. Většinou je to k roku 1990, a to snížení o 20 %. A protože není členem EU, tak jednotlivé státy Evropské unie s ním musí uzavřít jednotlivé dohody. Už jsme tu řešili smlouvu s Islandem v minulých letech. Protože došlo k určitým změnám, je potřeba tuto smlouvu inovovat.

Doporučuji postoupit tento bod do zahraničního výboru jako garančního. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Rozpravu končím, protože se nikdo nehlásí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Jak zde již padlo, je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ten tisk byl přikázán výboru zahraničnímu. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 256, přihlášeno je 144, pro 137, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu. Končím bod 103.

 

Otevírám bod

97.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie,
podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie
/sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Místo pana ministra průmyslu a obchodu uvede pan ministr zahraničních věcí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano, Světová poštovní unie, jedna z odborných organizací OSN. (Hluk v sále.)

Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych vám představil návrh, kterým se předkládají Parlamentu k vyslovení souhlasu Akta Světové poštovní unie. Jejím hlavním posláním je zajistit mezinárodní poštovní styk mezi 192 členskými zeměmi. Pravidla styku jsou upravena mnohostrannými smluvními dokumenty, které se dohromady nazývají právě Akta unie. Ta stanoví podmínky výměny listovních zásilek, balíků, poštovních poukázek. Tím praktickým pověřováním a naplňováním obsahu Akt je u nás pověřena Česká pošta na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty Světové poštovní unie.

Uzavřené smlouvy mají charakter prezidentských smluv a zplnomocněným představitelem České republiky byly podepsány právě s výhradou její ratifikace. To je materiál, který máte k dispozici.

Dovoluji si vás požádat, abyste tyto smlouvy propustili do dalšího projednávání a ve druhém čtení pak vyslovili souhlas s ratifikací. Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Opět budu velice krátký. Tady v této věci pouze upozorním, že náš podíl činí 6 milionů korun z 870 milionů korun provozních nákladů této organizace. Bohužel tato organizace i v dnešní době je velice potřebná, protože jak mi bylo řečeno, klobásku internetem nepošlete. Takže je nutno vyjednávat i tyto mezinárodní vztahy. Děkuji. To je vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, kterou končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba. V tom případě budeme hlasovat o přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Jiný návrh neregistruji.

 

V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento tisk přikázali výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 257, přihlášeno je 144, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tisk byl přikázán zahraničnímu výboru a končím jeho projednávání.

 

Upozorňuji, že pan předseda vlády hlasuje s náhradní kartou číslo 22.

 

Budeme pokračovat bodem

104.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA
na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
/sněmovní tisk 479/ - prvé čtení

Prosím pana ministra zahraničních věcí, aby tisk uvedl, předpokládám i jménem pana ministra Mládka. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Ano. Vážený pane předsedo, paní kolegyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi, abych vám předložil jednu z dohod o hospodářském partnerství. To je typ dohod, který se uzavírá s takovými zeměmi, jako jsou země Afriky, Karibiku nebo Tichomoří. Tady v tomto případě to, co vám předkládám, je dohoda se státy Karibiku.

Jedná se o dohodu, takzvanou smíšenou smlouvu, která má být ratifikována a musí být ratifikována všemi členskými státy Evropské unie. Jejím smyslem je samozřejmě povzbuzení integrace, v tomto případě zemí Karibiku, do světového ekonomického systému a zvýšení jejich prospěchu z mezinárodního obchodu. Od 29. prosince 2008 je dohoda prozatímně prováděna Unií a státy CARIFORA v mezích unijních pravomocí.

Tato dohoda, která vám je předkládána, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství v EU, jakož i se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Nebude mít žádný přímý dopad na státní rozpočet.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vše podstatné tady bylo řečeno. Tato dohoda patří mezi takzvané dohody EPA, to jsou dohody o hospodářském partnerství mezi zeměmi EU a hospodářskou unií a zeměmi této oblasti - Afrika, Karibik, Tichomoří. V podstatě se jedná, jak bylo řečeno, o smlouvu smíšenou, to znamená část smlouvy spadá pod unijní právo, část pod jurisdikci jednotlivých členských států.

Z našeho právního hlediska se jedná o takzvanou prezidentskou smlouvu, to znamená před podpisem neboli ratifikací prezidentem je třeba souhlasu obou dvou komor Parlamentu.

Ještě jsem vám chtěl přečíst, které státy spadají do oblasti CARIFORA, ale vy je všichni jistě znáte, takže nezbývá než doporučit tento tisk k přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Děkuju za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, kterou zároveň končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemají zájem. V tom případě budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat opět zahraničnímu výboru. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, abychom přikázali zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 258, přihlášeno je 146, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Tisk byl přikázán a končím bod 104.

 

V bodě 108 budeme projednávat

108.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
zavádějící postup předkládání oznámení
/sněmovní tisk 505/ - prvé čtení

Prosím pana ministra zahraničních věcí. Bod 108. Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte. (Hluk v sále.) Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP