(18.50 hodin)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, kolegové, nyní bych vám předložil Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení, který byl schválen Valným shromážděním OSN v prosinci 2011 a v platnost vstoupil v dubnu loňského roku. Protokol umožní zasílání individuálních oznámení, která upozorní na konkrétní případy porušování úmluvy nebo některého z prvních dvou opčních protokolů, a přispěje tak ke zvýšení efektivnosti ochrany práv dítěte zakotvených v těchto mezinárodněprávně závazných dokumentech. Jedná se tedy o tu proceduru, jakým způsobem je možné oznámení podat. To je obsah tohoto opčního protokolu.

Samozřejmě že se jedná o celou řadu docela zásadních věcí, jako je - děti, které by měly mít před 18 lety povolovány do ozbrojených sil účastnit se bojových akcí, a řada dalších věcí, které se týkají nelidského ponižujícího zacházení a trestání dětí. Takže si myslím, že v tomhle je naše stanovisko jednoznačné. A třetí opční protokol se týká právě procedury, kterým je možné oznámení, která se týkají těchto věcí, podat.

Myslím, že by Poslanecké sněmovně nemělo nic bránit v tom, aby tento protokol ratifikovala.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím paní poslankyni Janu Fischerovou, která je zpravodajkou.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Pan ministr vlastně už uvedl to, co jsem chtěla říci já jako zpravodajka. Takže doplním jenom to, že z Evropské unie zatím ratifikovalo tento opční protokol šest států. My jsme jedni z dalších, kteří se k tomu hlásíme. Doporučuji postoupit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otvírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Závěrečná slova nejsou třeba, v tom případě budeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat zahraničnímu výboru stejně jako paní zpravodajka. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 259. Přihlášeno je 148, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu. Končím bod 108.

 

Tím jsme se dostali do bloku Zprávy a další. A jako první v tomto bloku budeme projednávat bod

144.
Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území České republiky v roce 2015
/sněmovní tisk 401/

Prosím pana ministra obrany, aby tento tisk uvedl.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady předkládám materiál, který obsahuje přehled plánovaných vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2015. Plán vojenských cvičení se zahraničními partnery zohledňuje současnou dynamiku v oblasti cvičení, kterou utváří především změny bezpečnostního prostředí, politika NATO a EU a aktivity v rámci zahraniční spolupráce resortu Ministerstva obrany. Tato cvičení se zahraničními partnery jsou nezbytnou součástí efektivní přípravy k účasti ve stávajících a předpokládaných operacích v souladu s mandátem k účasti v operacích schválených vládou a Parlamentem České republiky.

Těch cvičení je zhruba 132. Původně jsem vás chtěl se všemi podrobně seznámit, ale cosi mi říká, že bych se měl omezit na tuto informaci. A děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu vám bylo doručeno jako tisk 401/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl i návrh usnesení.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedo. Já se jenom chci odkázat na usnesení 401/1, ve kterém doporučujeme Poslanecké sněmovně vzít na vědomí tuto zprávu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím. Zeptám se, zda má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. V podrobné rozpravě poprosím pana zpravodaje, aby se pouze odkázal na příslušné usnesení.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedo. Odkazuji se na to, co už jsem řekl, 401/1, usnesení výboru pro obranu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Dále do podrobné rozpravy, nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. A pokud nemá nikdo námitky, tak můžeme hlasovat.

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl výbor pro obranu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 260, přihlášeno je 149, pro 135, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Tím končím bod 144.

 

Budeme se zabývat bodem

146.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014
/sněmovní tisk 448/

Prosím opět pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si předložit informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2014. Ta byla předložena vládě České republiky na základě usnesení vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 684.

V části II Předkládací zpráva jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 1, a o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 2. V příloze č. 3 je pak uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2009 do roku 2014 za jednotlivá pololetí. Informaci vzala vláda České republiky na vědomí svým usnesením ze dne 16. března tohoto roku a pověřila předsedu vlády tuto předložit oběma komorám Parlamentu České republiky.

Já vám děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tisk projednal výbor pro obranu, usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 448/1. Prosím zpravodaje výboru, kterým je pan poslanec Martin Sedlář, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl i návrh usnesení Sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Martin Sedlář: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji panu ministrovi za zevrubný popis, zřejmě k tomu není dodat. Dovolte mi, abych se také odvolal na usnesení výboru pro obranu ze dne 7. května 2015, které stručně znovu zopakuji v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu končím. Zeptám se, závěrečná slova v obecné rozpravě nejsou potřeba. Otevírám podrobnou rozpravu a poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Martin Sedlář: Výbor pro obranu ve svém usnesení ze 7. května 2015 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil států uskutečněných přes území České republiky vzala na vědomí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat. Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přečten a navržen výborem pro obranu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 261, přihlášeno je 149, pro 112, proti 13. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji tedy jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Končím bod 146. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP