(18.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Rostislav Vyzula.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedo. Opět pan ministr dopravy řekl vyčerpávajícím způsobem všechno podstatné o této dohodě, proto nemám nic dalšího, co bych k tomu chtěl dodat. Jen doporučuji projednání této dohody zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nemám přihlášky, rozpravu končím a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

 

Je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru, žádný jiný návrh neregistruji. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se kdo je pro, abychom tento tisk přikázali zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 253, přihlášeno je 145, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat, tisk přikázán a končím projednávání bodu 102.

 

Otevírám bod

91.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání,
podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011
/sněmovní tisk 345/ - druhé čtení

Prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já budu opravdu velmi stručný Odkážu se jen na své úvodní slovo z prvního čtení a jen připomenu, že se tedy jedná o vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů vyplývajících z jejich využívání. Protokol upravuje např. podmínky pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé sdílení přínosů vyplývajících z užívání těchto zdrojů a mj. i jeho ratifikace vytvoří předpoklady pro zvýšení právní jistoty investic do výzkumu a vývoje založeného na genetických zdrojích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím, aby se za omluveného zpravodaje pana poslance Zemka ujal slova pan poslanec Holík. Registruji, že je zde faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru ze 17. schůze dne 14. dubna 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského, zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaného v New Yorku dne 23. června 2011, a pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které mám onu faktickou poznámku pana poslance Volčíka. Ne. Nás to rozhodilo oba dva, pane poslanče, takže já vás odmažu a zeptám se, zda jsou nějaké jiné přihlášky do rozpravy. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr nechce, pan zpravodaj také ne. V tom případě budeme hlasovat o usnesení tak, jak jej navrhl zahraniční výbor. Je tu tedy žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a budeme hlasovat o návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak byl předložen zahraničním výborem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 254, přihlášeno je 134, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a já končím projednávání bodu 91.

 

Otevírám bod

93.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy
o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011,
v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014
/sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Prosím pana ministra životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Jsem rád, že pozice České republiky jako velrybářské velmoci (smích v sále) vyvolala takový zájem, a to i v opozičních klubech. Zase jen odkážu, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, na delší úvodní slovo z prvního čtení, kde jsem právě i zdůvodňoval, proč Česká republika vstoupila do této úmluvy.

V této chvíli se týká tento návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací změn, ke kterým postupně došlo v roce 2011, 2012 a 2014 na jednotlivých zasedáních úmluvy, a komise přijala změny harmonogramu úmluvy spočívající především v posunutí dat vymezujících období lovných sezón a pro tyto lovné sezóny v návaznosti na moratorium na komerční lov velryb, které vstoupilo v platnost roku 1986, stanovena nulová kvóta. V podmínkách České republiky se jedná o změnu prezidentské smlouvy, a proto je ke schválení této změny potřebný souhlas parlamentu a ratifikace prezidentem republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Leo Luzara, který je zpravodajem zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako tisk 410/1.

 

Poslanec Leo Luzar: Já se pokusím být také velice krátký. Myslím, že Česká republika, jak tu zaznělo, není státem, který by měl moře, přesto české veřejné mínění je v této věci docela jednotné a já si myslím, že ochrana velryb je v zájmu i České republiky. Z tohoto titulu i zahraniční výbor vyslovil souhlas a doporučil přijetí tohoto usnesení tak, jak je navrženo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než otevřu rozpravu, tak přečtu omluvu pana ministra kultury Daniela Hermana z dnešní schůze od 18.45 do 21.15 hodin z resortních důvodů.

Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, tak rozpravu končím. Závěrečná slova? Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování.

 

Pan zpravodaj odkázal na usnesení zahraničního výboru, které doporučuje vyslovit souhlas, a budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 255, přihlášeno je 142, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat a s usnesením byl tedy vysloven souhlas. Končím bod 93.

 

Bod

103.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném
plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém
kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě
Organizace spojených národů o změně klimatu
/sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Prosím pana ministra životního prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP