(18.10 hodin)
(pokračuje Herman)

Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné nebo jiné sbírky muzeí, galerií, archivů nebo knihoven či inventářem církví nebo náboženských společností, ani nemusí náležet do stanovených kategorií nebo splňovat kritéria stáří či finanční hodnoty podle přílohy, která se v této souvislosti současně zrušuje. (Šum v jednací síni.)

Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já vás znovu prosím o klid! Děkuji.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců nebo pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři.

Na základě problémů v aplikační praxi jednotlivých členských států se pro účely prokazování rovněž upřesňuje pojem nezbytné péče a v souladu se směrnicí stanoví výčet kritérií, kterými je možné vynaložení takové péče při nabytí kulturního statku doložit a které se dají důvodně očekávat. Současně se pro vzájemnou spolupráci členských států při navracení nezákonně vyvezených statků zavádí možnost komunikace s využitím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Jak jsem již uvedl, novela je výhradně transpoziční a obsahuje pouze nezbytné změny stávající právní úpravy. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem byl určen pan poslanec Roman Procházka, který má nyní slovo. Prosím.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, záměrem navrhované novely zákona předložené Ministerstvem kultury je implementovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014.

Novela zákona přináší následující změny. Především zjednodušuje definici národního kulturního statku, a to odkazem na národní kulturní poklad České republiky, čímž oproti dosavadní právní úpravě rozšiřuje okruh předmětů podléhajících ochraně podle tohoto zákona. V souvislosti s touto změnou se ze zákona vypouští příloha číslo 1, kterou je výčet kategorií považovaných za národní kulturní statek.

Dále zavádí komunikaci mezi členskými státy prostřednictvím takzvaného systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Tento informační systém je již v právním řádu České republiky zaveden, a sice v rámci zákona číslo 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Tato novela však stále ponechává možnost komunikace i jinými způsoby než prostřednictvím tohoto systému.

Novela zákona dále prodlužuje promlčecí lhůtu z jednoho na tři roky, což pozitivně ovlivňuje pravděpodobnost navrácení nezákonně vyvezeného kulturního statku do země původu. Dále se prodlužuje lhůta, kdy má ústřední orgán žádajícího státu možnost účastnit se ohledání nezákonně vyvezeného kulturního statku, a to ze dvou na šest měsíců. V rámci soudního řízení pak novela zákona přenáší důkazní břemeno na vlastníka nebo držitele nelegálně vyvezeného kulturního statku. Aby takovému vlastníkovi nebo držiteli byla přiznána náhrada za odejmutí nezákonně vyvezeného kulturního statku, musí prokázat, že při nabytí tohoto statku vynaložil nezbytnou péči. Zákon následně stanovuje, jaké skutečnosti má soud následně zkoumat.

Vzhledem k tomu, že text novely tohoto zákona číslo 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, se věnuje výhradně implementaci směrnice, jejíž lhůta uběhne 18. prosince letošního roku, doporučuji, aby Poslanecká sněmovna pustila novelu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj nemají zájem. V tom případě přikročíme k hlasování o přikázání výborům. Nejprve určíme garanční výbor. Návrh z organizačního výboru je, aby garančním výborem byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je zde jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 248, přihlášeno 162, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda je návrh, abychom přikázali ještě některému jinému výboru. Není tomu tak. V tom případě jsme hlasovali o všem, co bylo navrženo, a končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 473/ - prvé čtení

Opět prosím pana ministra kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil vládní návrh technické novely zákona o státní památkové péči.

Památkové zóny stejně jako památkové rezervace jsou nástroji plošné ochrany památkového fondu s dlouholetou tradicí. Hodnoty historických jader měst jsou v současné době místními samosprávami vnímány jako nositelé jejich identity a jako jejich chlouba. Většina statků zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO v České republice jsou právě památkové rezervace nebo památkové zóny.

Hlavním důvodem předloženého návrhu zákona je založení výslovného zákonného zmocnění pro formu prohlašování památkových zón podle § 6 zákona. Dalším podstatným důvodem je umožnění změn v prohlášení u stávajících památkových zón zavedením této jednotné formy i pro případné změny dosavadních aktů, ať již vyhlášek či nařízení krajských národních výborů, nebo vyhlášek Ministerstva kultury, jimiž byly v minulosti památkové zóny prohlášeny. Za tím účelem se navrhuje v § 6 zákona o státní památkové péči stanovit pro prohlašování památkových zón Ministerstvem kultury formu opatření obecné povahy a případné změny již prohlášených památkových zón umožnit na základě úpravy v přechodném ustanovení.

Novela reaguje na vývoj právního řádu, kdy přešla působnost pro prohlašování památkových zón z krajských národních výborů na Ministerstvo kultury a byl přijat nový správní řád, který nabízí možnost využití nového institutu opatření obecné povahy. Tento institut sice lze využít pro nově prohlašované památkové zóny beze změny zákona, ale nelze tak postupovat při změnách stávajících, již prohlášených památkových zón dosavadními právními akty. Navrhovaná úprava tedy nepředstavuje zavedení nového zmocnění. Věcná pravomoc založená v § 6 zákona o státní památkové péči zůstává zachována. Návrh pouze zabezpečuje kontinuitu v prohlašování dalších území za památkové zóny, pokud splní zákonem stanovené znaky, a především umožní v návaznosti na případné změny stavu poznání kulturních hodnot prohlášených památkových zón na tyto změny reagovat a současně zamezí případným pochybnostem ohledně dalšího postupu Ministerstva kultury v této věci. Jedná se tedy o technickou novelu. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím paní poslankyni Martinu Berdychovou, která byla určena zpravodajkou tohoto tisku. Prosím pana kolegu Birkeho, aby umožnil přístup do lavice zpravodajů. Děkuji.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, protože pan ministr sdělil už vše podstatné, tak já bych pouze doplnila, že se nejedná o dlouho očekávanou a bohužel i dlouho připravovanou novelu nebo nový památkový zákon, ale jedná se pouze o malou, drobnou technickou novelu. A proto doporučuji postoupení do druhého čtení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání.

 

Návrh na garanční výbor je opět na výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby byl tento tisk přikázán tomuto výboru jako výboru garančnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 249, přihlášeno je 162, pro 128, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zeptám se, zda je návrh na přikázání nějakému jinému výboru. Není tomu tak. V tom případě končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP