(18.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Budeme pokračovat bodem

95.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky,
o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002,
a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní
administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách,
podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002
/sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Prosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví mezi Českou republikou a Hongkongem upravuje dohoda o leteckých službách podepsaná v roce 2002. S cílem uvést tuto dohodu do souladu s unijním právem byla s hongkongskou stranou vyjednána její změna. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění. Změna dohody byla podepsána v Hongkongu dne 14. srpna 2014.

Sjednání změny dohody nevyžaduje úpravy našeho právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o postoupení materiálu k projednávání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jedná se skutečně o dva dokumenty, je to změna dohody a dohoda samotná. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Jiří Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Myslím, že pan ministr všechno podstatné tady k této dohodě mezi vládou ČR a vládou Hongkongu řekl. Dovolím si uzavřít zpravodajskou zprávu tím, že ji doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Závěrečná slova... nejsou třeba. V tom případě budeme hlasovat o přikázání. Mám zde žádost o odhlášení. Všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento tisk zahraničnímu výboru. Je jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 250, přihlášeno je 133, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu. Končím bod 95.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

98.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
/sněmovní tisk 387/ - prvé čtení

Prosím pana ministra dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Je to první dvoustranná mezinárodní smlouva v oblasti kosmických aktivit, kterou Česká republika uzavře.

Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a sjednání smlouvy nebude vyžadovat změny v českém právním řádu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o postoupení materiálu k projednávání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem byl určen pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedo, příliš se opakovat nebudu, co tady zaznělo, je plně obsaženo v předkládací zprávě. Chci jen upozornit, že tato smlouva navazuje na velice dlouhou vědeckou spolupráci mezi našimi státy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky, rozpravu končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba. V tom případě budeme hlasovat o přikázání.

 

Je zde návrh z organizačního výboru, aby tento tisk projednal výbor zahraniční. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 251, přihlášeno je 138, pro 125, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a tisk byl přikázán zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání bodu 98.

 

Omluvím pana poslance Radka Vondráčka, který se omlouvá od 18.30 do 20.30 hodin z pracovních důvodů.

 

Budeme pokračovat bodem

100.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Prosím opět pana ministra dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Etiopské federativní demokratické republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v roce 2011 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda ČR vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu 2012 a následně byla v listopadu 2014 dohoda podepsána.

Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, pan ministr nám řekl vše podstatné. Iniciativa vzešla z etiopské strany. Zkrátím své doporučení - doporučuji přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme hlasovat o přikázání.

 

Je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. Zeptám se na jiný návrh. Jiný návrh není, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom tento tisk přikázali zahraničnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 252, přihlášeno je 141, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme tento tisk přikázali zahraničnímu výboru. Končím projednávání bodu 100.

 

V bodu 102, který jsem otevřel, projednáme

102.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Jamajky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Opět prosím pana ministra dopravy.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, Česká republika nemá dosud upraveny vzájemné vztahy s Jamajkou žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni. Dohoda byla schválena vládou ČR v říjnu a následně podepsána v listopadu 2014. Impulsem pro sjednání letecké dohody bylo zavedení nepravidelných letů mezi Českou republikou a Jamajkou v roce 2012.

Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP