(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Čeká nás tedy bod 35, což je

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 502/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr obrany Martin Stropnický. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslední ze série tří předloh, které dneska máme na programu a která nám zbyla na tuto hodinu, je návrh novely zákona o ozbrojených silách, čili novela zákona č. 219/1999 Sb. Dovolte, abych vás seznámil stručně s tímto vládním návrhem, a to s odkazem na obecné principy takto provedené úpravy, které jsem už zmínil při uvedení vládního návrhu novely branného zákona. (V sále je velký hluk.)

Novela zákona o ozbrojených silách České republiky vyplývá především ze skutečnosti, že zákon již nevyhovuje věcným potřebám ozbrojených sil z pohledu jejich řízení, plnění úkolů a zabezpečení. Mezi důležité věcné změny patří zejména rozšíření možnosti využít celou armádu v krizových situacích a k plnění humanitárních úkolů. Definování pojmů "operační nasazení" a "úkolové uskupení", a to v souvislosti s plněním závazků vůči NATO. Dojde tím k usnadnění nasazování sil a prostředků armády při krizových situacích například -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já vás prosím, abyste se ztišili a abyste se pokud možno usadili na svá místa a umožnili panu ministrovi odůvodnit tento zcela jistě důležitý tisk. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Čili dojde tím k usnadnění nasazování sil a prostředků armády při krizových situacích, např. při povodních, a také k plnění mezinárodních závazků Armády České republiky. Úprava provádění technických prohlídek vojenské techniky je dále předmětem této novely v případě, když se tato - čili vojenská technika - vrací z mise v zahraničí. Dále novela dílčím způsobem upravuje některé již existující instituty, jako např. rozšíření omezení pořádání politických kampaní pro vojáky, začlenění vojenské přísahy do zákona a některé další.

To je v maximální stručnosti vše. Já vám děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o postoupení předloženého návrhu v rámci celého balíku branné legislativy do druhého čtení. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem byl určen pan poslanec Antonín Seďa a má slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná novela zákona o ozbrojených silách, jak říkal pan ministr obrany, reaguje na novelizaci branné legislativy a definuje pojmy, které se již v naší armádě užívají.

Základní změnou je rušení vojenských záchranných útvarů a jejich nahrazení novým institutem, který přiděluje vojenský útvar k plnění úkolů civilní obrany na základě Ženevské úmluvy. Novela zákona specifikuje operační nasazení a úkolové uskupení, novinkou je opětovné zařazení definice vojenské přísahy. Složení vojenské přísahy je nutnou podmínkou pro výkon vojenské činné služby. Nově se zavádí zákaz pořádání politických shromáždění a volební kampaně ve vojenských objektech a v místech výcviku jednotek. Podle § 7 má nově stanovovat vláda na návrh ministra obrany systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na příslušný kalendářní rok v rozsahu daném zákonem. A také se v § 44b zavádí nově rizikový příplatek pro vojáky působící v zahraničních operacích. Výši příspěvku stanoví ministr obrany podle rizikovosti příslušné vojenské operace.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tolik stručně má zpravodajská zpráva. Doporučuji novelu zákona o ozbrojených silách propustit do druhého čtení a k projednání ve výboru pro obranu. Dále v souladu s dohodou navrhuji podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny § 91 bod 3 prodloužit lhůtu k projednání v garančním výboru na 90 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Než otevřu rozpravu, omluvím pana poslance Zemka. Ne, pardon, to není pan poslanec Zemek, to je pan ministr Jurečka, který se omlouvá od 18 do 19.30 hodin. Omluva pana poslance Zemka je na druhém listu a ten se omlouvá od 18.30 do 19.15 - pan poslanec Zemek.

Otevírám rozpravu a zeptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě, jelikož nepadl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na garanční výbor. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tisk byl přikázán výboru pro obranu jako garančnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 246, přihlášeno 155, pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže jsme jako garančnímu výboru přikázali tento tisk výboru pro obranu.

 

Žádné další návrhy k přikázání zde zatím nejsou. Zeptám se, zda někdo navrhuje ještě jiný výbor, který by měl projednat tento tisk. Není tomu tak.

 

V tom případě ještě budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, aby byla lhůta na projednání tohoto tisku ve výboru prodloužena na 90 dní.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování číslo 247 přihlášeno 155, pro 118, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru pro obranu a lhůta na projednání byla prodloužena na 90 dní.

 

Končím tento bod a otevírám bod 49, což je

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení
nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 465/ - prvé čtení

Prosím pana ministra kultury, aby tento tisk z pověření vlády uvedl. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil vládní návrh transpoziční novely zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.

Hlavním důvodem předložené právní úpravy je přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu, která s účinností od 19. prosince 2015 nahradí dosavadní směrnici. Směrnice neobsahuje zásadní změny oproti stávající úpravě. Dosavadní postupy zůstávají zachovány a předkládaná novela tak obsahuje pouze nezbytné zásahy.

Mezi změny, které navrhovaná právní úprava zapracovává do zákona č. 101/2001 Sb., patří zejména nová, širší definice kulturního statku, kterým bude pro příště takový předmět, jenž bude součástí národního kulturního pokladu členského státu, bez ostatních dosavadních omezujících kritérií. Do budoucna tedy postačuje, aby předmětná věc, kulturní statek, byla označena nebo vymezena členskými státy jako národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty v souladu s čl. 36 Smlouvy o fungování Evropské unie.***




Přihlásit/registrovat se do ISP