(Jednání pokračovalo v 11.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba na přestávku jednotlivých poslaneckých klubů skončila. Budeme pokračovat. Počkám, až se ustálí počet přítomných. Já jsem vás všechny odhlásil a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Předsedové jednotlivých poslaneckých klubů jsou tady, takže tady snad své kluby mají.

Ještě než se všichni usadí, budu konstatovat omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Klaška se omlouvá od 15 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Kristýna Zelienková mezi 10.45 a 14 hodin z pracovních důvodů.

 

Nyní nás čeká hlasování. Návrh přednesl pan poslanec Stanjura, a to je vrácení do druhého čtení.

Rozhodnutí o tom učiníme v hlasování pořadové číslo 50, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 50, ze 164 přítomných pro 41 poslanec, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Protože jsme před diskusí, která nastala po vystoupení pana ministra Mládka, odhlasovali všechny pozměňovací návrhy - pane zpravodaji, je tomu tak? Ano.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Ano, je tomu tak. Má se hlasovat o konečné formě zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat o zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 296, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 175 poslanců pro 133, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 109.

Před dalším bodem se hlásí s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, my samozřejmě respektujeme výsledek hlasování. Jenom si dovolím vyslovit prosbu. Důstojnost této instituce si nezaslouží, aby to probíhalo jako skoro vždycky, když jednotlivé koaliční strany říkají: no, my jsme chtěli pracovat, ale koaliční partner trval na tom, že pracovat nebudeme, tak jsme se nakonec většinově rozhodli, že nebudeme pracovat. Buďte prosím tak laskavi a přihlaste se k tomu s otevřeným čelem - my, koalice, KSČM, ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jsme se rozhodli, že tohle prohlasujeme ve prospěch těch velkých na úkor malých a nepřipustíme ani řádnou diskusi v Poslanecké sněmovně. Řekněte to hrdě, napřímo, že každý z vás, který takhle hlasoval, si myslel, že je to tak správně. Pak si myslím, že to bude v pořádku. Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Budeme pokračovat schváleným bodem

110.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Pan ministr Mládek už se dostavil, ale já ještě požádám pana poslance Martina Komárka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro třetí čtení.

Úvodní slovo ke třetímu čtení má z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k předkládané novele zákona o regulaci reklamy.

Skutečnost, že tato novela reaguje především na výtky Evropské komise ohledně nadměrné a duplicitní regulace reklamy, byla z mé strany opakovaně zmiňována, a to jak při prvním a druhém čtení v Poslanecké sněmovně, tak při projednávání v garančním výboru. Konkrétně se jedná o vypuštění explicitního zákazu skryté a podprahové reklamy a reklamy zaměřené na děti a mladistvé, protože tyto formy reklamy jsou nekalými obchodními praktikami, a jsou tedy již zahrnuty ve výslovném zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou. Evropská komise požaduje tato duplicitní ustanovení vypustit. Rovněž bylo předkladatelem vždy zdůrazňováno, že v této věci bylo s Českou republikou v lednu loňského roku zahájeno řízení o porušení povinnosti, takzvaný infringement, a pokud nebude tato nadměrná regulace ze zákona o regulaci reklamy vypuštěna, bude v řízení pokračováno, což může vyústit v uložení sankce.

Předkládaný návrh mimo oblast navazující na nutnost sladit českou právní úpravu s právem unijním například nově definuje ustanovení o volební reklamě, aby bylo možné porušení povinnosti v této oblasti postihovat. Dále adaptuje zákon nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny, která obsahuje zdravotní nebo výživová tvrzení ze živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Dále návrh reaguje na problémy, se kterými se dozorové orgány potýkají při potírání reklamy na loterie provozované bez řádného povolení.

Dovolte, abych se stručně vyjádřil k uplatněným pozměňovacím návrhům. Volební výbor jako garanční uplatnil k návrhu pozměňovací návrhy uvedené v usnesení ze dne 17. března jako tisk 363/2. S těmito MPO souhlasí a podporuje je.

Ve druhém čtení byly uplatnění další pozměňovací návrhy, a sice pana poslance Chvojky, Korteho, Hovorky, Stanjury a Vyzuly a paní poslankyně Kovářové. Jako předkladatel návrhu mohu souhlasit pouze s pozměňovacími návrhy pana poslance Chvojky, které se týkají upřesnění zákazu reklamy na nepovolené loterie.

Považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že přijetí pozměňovacích návrhů pana poslance Korteho nebo pana poslance Hovorky, které vracejí do zákona o regulaci reklamy ustanovení o výslovném zákazu podprahové a skryté reklamy, reklamy zaměřené na děti, by mělo pro Českou republiku důsledky, které jsem již zmínil, a to další postup infringementu a riziko sankce. Správnost postupu předkladatele potvrdil i Parlamentní institut, jehož odbornou expertizu si vyžádal volební výbor.***
Přihlásit/registrovat se do ISP