(11.20 hodin)
(pokračuje Mládek)

K pozměňovacím návrhům pana poslance Stanjury považuji za nezbytné znovu opakovat, že když se zavádí specifická odpovědnost šiřitele za šíření reklamy na nepovolené loterie a jiné hry, nejedná se o zavedení odpovědnosti šiřitele za obsah reklamy, ale pouze za to, že nebude šířena reklama na loterii nebo jinou podobnou hru, pokud tato loterie či jiná hra nebyla povolena nebo oznámena podle zákona o loteriích, neboť provozování loterií je podle tohoto zákona zásadně zakázáno.

K pozměňovacímu návrhu poslance Hovorky týkajícímu se reklamy na humánní léčivé přípravky si MPO vyžádalo stanovisko Ministerstva zdravotnictví jako resortně příslušného orgánu. Ministerstvo zdravotnictví však s pozměňovacím návrhem stejně jako MPO nesouhlasí, neboť návrhem nedojde, pokud jde o výjimku ze zákazu reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost, k věcné změně.

Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil, že jsme k uplatněným pozměňovacím návrhům přistupovali s maximální vážností a odpovědností, se snahou najít řešení, které by bylo i v souladu s právem Evropské unie. Dovoluji si vás proto požádat, abyste podpořili vládní návrh ve znění námi doporučovaných pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 363/3, které vám byly doručeny 27. května 2015. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 363/4. Pan navrhovatel před otevřením rozpravy vystoupil, nevzal návrh zpět před zahájením rozpravy, a proto rozpravu mohu zahájit. Jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu. Ptám se pana zpravodaje,jestli chce využít přednostního práva na vystoupení. Není tomu tak. Poté vystoupí pan poslanec Hovorka a paní poslankyně Kovářová. Prosím pana poslance Stanjuru jako prvního přihlášeného k rozpravě.

Ještě než dojde, dovolím si konstatovat omluvenku, která došla panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi 12. a 18. hodinou paní poslankyně Nina Nováková se omlouvá z jednání Sněmovny z pracovních důvodů.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vrátím se ke svému vystoupení ve druhém čtení a chci říct, že v tomto návrhu zákona existuje podle mého názoru závažný problém, a to že vláda navrhuje, aby poskytovatelé nebo šiřitelé reklamy, stejně tak zpracovatelé reklamy, kontrolovali, zda ten, kdo tu reklamu zadává, má povolení na loterie. Já jsem minule mluvil hlavně o loteriích, o tom, že ti šiřitelé reklamy, zpracovatelé, grafické studio apod. nemají mechanismy k tomu, aby to zjistili.

Ale chci upozornit ještě na jednu věc, která se toho může týkat také a která je podle mě ještě komplikovanější a může přinášet nezamýšlené efekty této novely, a to jsou tzv. spotřebitelské soutěže. Neexistuje jednotný právní názor na to, co je spotřebitelská soutěž a co už není a má charakter loterie. Je to velmi komplikované a probíhají o tom i různé soudní spory apod.

Vymodeluji vám typický příklad, který může nastat. Některý řetězec, některý prodejce uspořádá spotřebitelskou soutěž, která může a nemusí mít charakter soutěže a může podle některých výkladů mít charakter loterie. Na tuto soutěž je velmi často reklama, dokonce i ve veřejnoprávních médiích. A teď mi řekněte, jak např. Český rozhlas pozná, že tato spotřebitelská soutěž, a mluvím z praxe, protože vím, že v současné době probíhají reklamy i na veřejnoprávních médiích, jak pozná, že to charakter spotřebitelské soutěže už nemá a že to je de facto nepovolená loterie. Podle mě to nemá šanci poznat. Nicméně se může stát, že někdo podá stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a tento veřejnoprávní či jiný šiřitel reklamy bude potrestán podle tohoto návrhu zákona, a tam ty sankce nejsou vůbec malé. Myslím si, že pan ministr průmyslu a obchodu ví, o čem mluvím, a ví, že ten problém je širší a že to není dobře zpracované.

Mám dva návrhy. První je, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který tento novelizační bod vypouští. Přitom současně uznávám, že není legislativně technicky na 100 % toho, jak by měl být. Považuji za vhodnější to vrátit do druhého čtení a ve spolupráci s MPO tu otázku dobře legislativně technicky vyřešit. Nebo - pokud odmítnete oba dva návrhy, reálně hrozí, že ti, kteří nemají šanci odhalit nepovolenou loterii - ať už tu, která je skutečně loterie, nebo má charakter spotřebitelské soutěže, přitom o tom, zda to byla, nebo nebyla spotřebitelská soutěž, se dá rozhodnout později -, budou podle mého názoru neprávem postiženi a budou postiženi za to, že stát si to neuhlídal. Kdyby ty sankce směřovaly k zadavateli reklamy, tak to samozřejmě podpořím, to není žádný problém. Zadavatel reklamy musí vědět, jestli splnil zákonné povinnosti, nebo ne. Jak to má vědět grafické studio, jak to má vědět šiřitel reklamy, ať už je to televizní, rozhlasová, nebo internetová reklama? Tady se stát zbavuje své odpovědnosti, přenáší to na někoho jiného, a přitom nemá šanci to účinně vyřešit.

Původní návrh předkladatelů byl, že to má sloužit zejména na porušovatele zákona ze zahraničí, zejména v oblasti loterií. Podle mého nebylo úmyslem zpracovatele, ale to nám odpoví když tak pan ministr, zacílit se na spotřebitelské soutěže. Takže to zasáhne např. i internetové providery, televize, jak jsem říkal, apod.

Chtěl bych slyšet od pana ministra ujištění, když říká, že je proti tomu pozměňovacímu návrhu, že mé obavy jsou plané a liché. Že nic takového nemůže nastat. Ale já si myslím, že to prostě není pravda. A tady věc, kterou chceme řešit a která se má řešit, tak ji podle mého názoru řešíme špatně.

Takže jednak dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Pokud by neprošel, pak vás poprosím o podporu mého pozměňovacího návrhu. Tím hlasováním nás určitě provede pan zpravodaj a určitě pak řekne, kdo ty pozměňující návrhy podal a v jakém jsou smyslu podávány.

Myslím si, že minimálně pokud oba dva mé kroky odmítne vládní většina, tak by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypracovat nějaké výkladové stanovisko a poskytnout to všem šiřitelům reklamy, aby věděli, jak mají postupovat.

A co bych považoval za ještě důležitější, pane ministře prostřednictvím pana místopředsedy, kdybyste vypracoval novelu zákona o ochraně spotřebitele a tam se speciálně věnoval otázce spotřebitelských soutěží. Aby bylo naprosto jasné, co je a co není, aby šiřitel reklamy nebyl obviněn z toho a neměl velké sankce za to, že to, co se tváří jako spotřebitelská soutěž, bylo posouzeno orgány státu, že je to vlastně nepovolená loterie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, poté pan poslanec Daniel Korte, který je přihlášen z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem pozorně poslouchal pana ministra, který tady uvedl, že si nechal posoudit Parlamentním institutem nutnost vypuštění ustanovení, která se týkají skryté reklamy, podprahové reklamy a reklamy zaměřené na mládež. Současně bych chtěl ale požádat, aby pan ministr sdělil, zda požádal rovněž Parlamentní institut o stanovisko k tomu druhému mému pozměňovacímu návrhu, který se týkal reklamy na vakcíny. On tady pouze řekl, že požádal o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, které řeklo, že se v mém pozměňovacím návrhu oproti stávajícímu stavu nic nemění. To je ale velmi podivné a já se domnívám, že pan ministr neposlouchal, nepřečetl si záznam a neudělali to ani jeho úředníci a zřejmě ani úředníci ministerstva zdravotnictví.

Mám k dispozici názor katedry podnikového evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze a tady se jednoznačně stanoví, že právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ovšem ČR učinila klíčovou výjimku směrnice zjevně zcela odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl tedy zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP