Středa 17. června 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

110.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Pan ministr Mládek už se dostavil, ale já ještě požádám pana poslance Martina Komárka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro třetí čtení.

Úvodní slovo ke třetímu čtení má z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k předkládané novele zákona o regulaci reklamy.

Skutečnost, že tato novela reaguje především na výtky Evropské komise ohledně nadměrné a duplicitní regulace reklamy, byla z mé strany opakovaně zmiňována, a to jak při prvním a druhém čtení v Poslanecké sněmovně, tak při projednávání v garančním výboru. Konkrétně se jedná o vypuštění explicitního zákazu skryté a podprahové reklamy a reklamy zaměřené na děti a mladistvé, protože tyto formy reklamy jsou nekalými obchodními praktikami, a jsou tedy již zahrnuty ve výslovném zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou. Evropská komise požaduje tato duplicitní ustanovení vypustit. Rovněž bylo předkladatelem vždy zdůrazňováno, že v této věci bylo s Českou republikou v lednu loňského roku zahájeno řízení o porušení povinnosti, takzvaný infringement, a pokud nebude tato nadměrná regulace ze zákona o regulaci reklamy vypuštěna, bude v řízení pokračováno, což může vyústit v uložení sankce.

Předkládaný návrh mimo oblast navazující na nutnost sladit českou právní úpravu s právem unijním například nově definuje ustanovení o volební reklamě, aby bylo možné porušení povinnosti v této oblasti postihovat. Dále adaptuje zákon nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny, která obsahuje zdravotní nebo výživová tvrzení ze živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Dále návrh reaguje na problémy, se kterými se dozorové orgány potýkají při potírání reklamy na loterie provozované bez řádného povolení.

Dovolte, abych se stručně vyjádřil k uplatněným pozměňovacím návrhům. Volební výbor jako garanční uplatnil k návrhu pozměňovací návrhy uvedené v usnesení ze dne 17. března jako tisk 363/2. S těmito MPO souhlasí a podporuje je.

Ve druhém čtení byly uplatnění další pozměňovací návrhy, a sice pana poslance Chvojky, Korteho, Hovorky, Stanjury a Vyzuly a paní poslankyně Kovářové. Jako předkladatel návrhu mohu souhlasit pouze s pozměňovacími návrhy pana poslance Chvojky, které se týkají upřesnění zákazu reklamy na nepovolené loterie.

Považuji za nezbytné opětovně zdůraznit, že přijetí pozměňovacích návrhů pana poslance Korteho nebo pana poslance Hovorky, které vracejí do zákona o regulaci reklamy ustanovení o výslovném zákazu podprahové a skryté reklamy, reklamy zaměřené na děti, by mělo pro Českou republiku důsledky, které jsem již zmínil, a to další postup infringementu a riziko sankce. Správnost postupu předkladatele potvrdil i Parlamentní institut, jehož odbornou expertizu si vyžádal volební výbor.

K pozměňovacím návrhům pana poslance Stanjury považuji za nezbytné znovu opakovat, že když se zavádí specifická odpovědnost šiřitele za šíření reklamy na nepovolené loterie a jiné hry, nejedná se o zavedení odpovědnosti šiřitele za obsah reklamy, ale pouze za to, že nebude šířena reklama na loterii nebo jinou podobnou hru, pokud tato loterie či jiná hra nebyla povolena nebo oznámena podle zákona o loteriích, neboť provozování loterií je podle tohoto zákona zásadně zakázáno.

K pozměňovacímu návrhu poslance Hovorky týkajícímu se reklamy na humánní léčivé přípravky si MPO vyžádalo stanovisko Ministerstva zdravotnictví jako resortně příslušného orgánu. Ministerstvo zdravotnictví však s pozměňovacím návrhem stejně jako MPO nesouhlasí, neboť návrhem nedojde, pokud jde o výjimku ze zákazu reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost, k věcné změně.

Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil, že jsme k uplatněným pozměňovacím návrhům přistupovali s maximální vážností a odpovědností, se snahou najít řešení, které by bylo i v souladu s právem Evropské unie. Dovoluji si vás proto požádat, abyste podpořili vládní návrh ve znění námi doporučovaných pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Janu Mládkovi. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 363/3, které vám byly doručeny 27. května 2015. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 363/4. Pan navrhovatel před otevřením rozpravy vystoupil, nevzal návrh zpět před zahájením rozpravy, a proto rozpravu mohu zahájit. Jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu. Ptám se pana zpravodaje,jestli chce využít přednostního práva na vystoupení. Není tomu tak. Poté vystoupí pan poslanec Hovorka a paní poslankyně Kovářová. Prosím pana poslance Stanjuru jako prvního přihlášeného k rozpravě.

Ještě než dojde, dovolím si konstatovat omluvenku, která došla panu předsedovi Poslanecké sněmovny. Mezi 12. a 18. hodinou paní poslankyně Nina Nováková se omlouvá z jednání Sněmovny z pracovních důvodů.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vrátím se ke svému vystoupení ve druhém čtení a chci říct, že v tomto návrhu zákona existuje podle mého názoru závažný problém, a to že vláda navrhuje, aby poskytovatelé nebo šiřitelé reklamy, stejně tak zpracovatelé reklamy, kontrolovali, zda ten, kdo tu reklamu zadává, má povolení na loterie. Já jsem minule mluvil hlavně o loteriích, o tom, že ti šiřitelé reklamy, zpracovatelé, grafické studio apod. nemají mechanismy k tomu, aby to zjistili.

Ale chci upozornit ještě na jednu věc, která se toho může týkat také a která je podle mě ještě komplikovanější a může přinášet nezamýšlené efekty této novely, a to jsou tzv. spotřebitelské soutěže. Neexistuje jednotný právní názor na to, co je spotřebitelská soutěž a co už není a má charakter loterie. Je to velmi komplikované a probíhají o tom i různé soudní spory apod.

Vymodeluji vám typický příklad, který může nastat. Některý řetězec, některý prodejce uspořádá spotřebitelskou soutěž, která může a nemusí mít charakter soutěže a může podle některých výkladů mít charakter loterie. Na tuto soutěž je velmi často reklama, dokonce i ve veřejnoprávních médiích. A teď mi řekněte, jak např. Český rozhlas pozná, že tato spotřebitelská soutěž, a mluvím z praxe, protože vím, že v současné době probíhají reklamy i na veřejnoprávních médiích, jak pozná, že to charakter spotřebitelské soutěže už nemá a že to je de facto nepovolená loterie. Podle mě to nemá šanci poznat. Nicméně se může stát, že někdo podá stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, a tento veřejnoprávní či jiný šiřitel reklamy bude potrestán podle tohoto návrhu zákona, a tam ty sankce nejsou vůbec malé. Myslím si, že pan ministr průmyslu a obchodu ví, o čem mluvím, a ví, že ten problém je širší a že to není dobře zpracované.

Mám dva návrhy. První je, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, který tento novelizační bod vypouští. Přitom současně uznávám, že není legislativně technicky na 100 % toho, jak by měl být. Považuji za vhodnější to vrátit do druhého čtení a ve spolupráci s MPO tu otázku dobře legislativně technicky vyřešit. Nebo - pokud odmítnete oba dva návrhy, reálně hrozí, že ti, kteří nemají šanci odhalit nepovolenou loterii - ať už tu, která je skutečně loterie, nebo má charakter spotřebitelské soutěže, přitom o tom, zda to byla, nebo nebyla spotřebitelská soutěž, se dá rozhodnout později -, budou podle mého názoru neprávem postiženi a budou postiženi za to, že stát si to neuhlídal. Kdyby ty sankce směřovaly k zadavateli reklamy, tak to samozřejmě podpořím, to není žádný problém. Zadavatel reklamy musí vědět, jestli splnil zákonné povinnosti, nebo ne. Jak to má vědět grafické studio, jak to má vědět šiřitel reklamy, ať už je to televizní, rozhlasová, nebo internetová reklama? Tady se stát zbavuje své odpovědnosti, přenáší to na někoho jiného, a přitom nemá šanci to účinně vyřešit.

Původní návrh předkladatelů byl, že to má sloužit zejména na porušovatele zákona ze zahraničí, zejména v oblasti loterií. Podle mého nebylo úmyslem zpracovatele, ale to nám odpoví když tak pan ministr, zacílit se na spotřebitelské soutěže. Takže to zasáhne např. i internetové providery, televize, jak jsem říkal, apod.

Chtěl bych slyšet od pana ministra ujištění, když říká, že je proti tomu pozměňovacímu návrhu, že mé obavy jsou plané a liché. Že nic takového nemůže nastat. Ale já si myslím, že to prostě není pravda. A tady věc, kterou chceme řešit a která se má řešit, tak ji podle mého názoru řešíme špatně.

Takže jednak dávám procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Pokud by neprošel, pak vás poprosím o podporu mého pozměňovacího návrhu. Tím hlasováním nás určitě provede pan zpravodaj a určitě pak řekne, kdo ty pozměňující návrhy podal a v jakém jsou smyslu podávány.

Myslím si, že minimálně pokud oba dva mé kroky odmítne vládní většina, tak by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vypracovat nějaké výkladové stanovisko a poskytnout to všem šiřitelům reklamy, aby věděli, jak mají postupovat.

A co bych považoval za ještě důležitější, pane ministře prostřednictvím pana místopředsedy, kdybyste vypracoval novelu zákona o ochraně spotřebitele a tam se speciálně věnoval otázce spotřebitelských soutěží. Aby bylo naprosto jasné, co je a co není, aby šiřitel reklamy nebyl obviněn z toho a neměl velké sankce za to, že to, co se tváří jako spotřebitelská soutěž, bylo posouzeno orgány státu, že je to vlastně nepovolená loterie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, poté pan poslanec Daniel Korte, který je přihlášen z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem pozorně poslouchal pana ministra, který tady uvedl, že si nechal posoudit Parlamentním institutem nutnost vypuštění ustanovení, která se týkají skryté reklamy, podprahové reklamy a reklamy zaměřené na mládež. Současně bych chtěl ale požádat, aby pan ministr sdělil, zda požádal rovněž Parlamentní institut o stanovisko k tomu druhému mému pozměňovacímu návrhu, který se týkal reklamy na vakcíny. On tady pouze řekl, že požádal o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, které řeklo, že se v mém pozměňovacím návrhu oproti stávajícímu stavu nic nemění. To je ale velmi podivné a já se domnívám, že pan ministr neposlouchal, nepřečetl si záznam a neudělali to ani jeho úředníci a zřejmě ani úředníci ministerstva zdravotnictví.

Mám k dispozici názor katedry podnikového evropského práva Vysoké školy ekonomické v Praze a tady se jednoznačně stanoví, že právo Evropské unie stanoví generální zákaz reklamy všech léčiv s výdejem na předpis lékaře vůči široké laické veřejnosti. Tento zákaz se týká i reklamy všech vakcín. Jedinou výjimkou z tohoto zákazu je tzv. reklama vakcinačních akcí vůči laické veřejnosti, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ovšem ČR učinila klíčovou výjimku směrnice zjevně zcela odlišným způsobem. Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl tedy zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva.

Reklama konkrétních vakcín, tzv. brandová reklama, je vůči laické veřejnosti nepřípustná a je zakázaná v mnoha členských státech Evropské unie, např. v Spolkové republice Německo, v Rakousku, ve Francii, ve Spojeném království, ve Finsku a jinde. Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, a těmto akcím navíc ani Ministerstvo zdravotnictví nedává vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval. Pro vaše srovnání k tomu, co řekl pan ministr: Současné ustanovení říká, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost - v odstavci 3 - ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví. Kdežto já navrhuji, že ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví, a to je zcela zásadní rozdíl.

Proto prosím, abyste tomuto mému návrhu věnovali pozornost a abyste ho schválili. Je to pozměňovací návrh C2. A pokud tedy se pan ministr chce opřít o stanovisko, ať si vyžádá stanovisko Parlamentního institutu k této záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slovo má paní Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Daniel Korte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení jsem předložila pozměňovací návrh, který jednoduše řečeno stanovuje zákaz politických billboardů. Volební výbor jako výbor garanční jej bohužel nedoporučil k přijetí, a to především na základě formálních argumentů. O podstatě návrhu se diskuse bohužel vůbec nevedla. A tak jediné vyjádření k ní je ze druhého čtení, ve kterém návrh označil pan kolega Komárek a pan ministr Mládek za velmi zajímavý a velmi inspirativní. To mi ale nestačí. Ráda bych proto konstatovala, že v případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu jej podám jako samostatný návrh zákona, aby zde důkladná debata o charakteru a prostředcích volební kampaně mohla proběhnout. To není vyhrožování, jen předem avizuji tento návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní v rozpravě ve třetím čtení vystoupí pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem v úvodním slově pana ministra slyšel popáté polopravdu, že reklama založená na podprahovém vnímání a reklama skrytá, které jsou z tohoto zákona vyškrtnuty, jsou obsaženy jinde. Tím, že to bylo pětkrát, se tato polopravda ještě nestala pravdou. Rovněž pětkrát jsem slyšel temnou výhrůžku, že nepřijmeme-li tento návrh, budeme sankcionováni Evropskou komisí. Pětkrát v souvislosti s mým jménem. A já musím konstatovat, že toto vyhrožování podle mě hraničí s trestným činem vydírání a já se vydírat prosím nenechám.

Upozorňuji vás, poslance, a opakuji to, protože už jsem vám to jednou řekl: Neskládali jste svůj slib, že budete hlasovat tak, jak chce Evropská komise, ale na své vědomí a svědomí. Tak se prosím tohoto slibu držte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych rád reagoval na některé podněty, které zazněly, a udělal také jedno ohrazení. Chtěl bych říci, že ano, spotřebitelské soutěže mohou být problém, ale to se týká jiných zákonů. Kde by se to mohlo vyřešit, je zákon o ochraně spotřebitele, případně loterijní zákon. My jsme připraveni pracovat na tom, aby se to dostalo do zákona o ochraně spotřebitele, který je otevřen ve Sněmovně a je po prvním čtení. Tuto připomínku beru, ale to nic nemění na stávajícím zákoně. Je to o jiném zákoně, kde je třeba na tom pracovat. Samozřejmě bude poskytnut výklad, co znamená ta povinnost. Neměl by být zásadní problém zjistit, která loterie je povolená v případě České republiky. Na to máme webové stránky Ministerstva financí. Určitý problém to může být v zahraničí, především v zemích mimo Evropskou unii, ale ve většině případů tyto loterie neplatí daně v České republice a bude nutné to vyřešit tím výkladem, jak to bude fungovat.

A to ohrazení je vůči prohlášení pana poslance Korteho. Já jsem se rozhodně nedopustil žádného vydírání a není to žádné drama o cti a svědomí. Je to o tom, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie a probíhá poměrně komplikovaný proces ne sjednocování, leč harmonizace právních řádů členských zemí, a to zejména proto, aby mohl fungovat jednotný trh. Že ten proces je bolestivý, to ano, ale lepší nemáme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, musíme se vypořádat s procedurálním návrhem předneseným v rozpravě ve třetím čtení, a to je vrácení do čtení druhého, který přednesl pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Je to návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Protože se nezměnil počet přítomných, tak vás nebudu odhlašovat a v hlasování 52, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro vrácení návrhu do druhého čtení. Kdo je proti vrácení do druhého čtení? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 z přihlášených 178 pro 141 poslanec, proti 115. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat hlasováním o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. O stanovisko, ač je obecně přednesl i ministr Jan Mládek, budu žádat vždycky pana ministra také. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane místopředsedo. Volební výbor doporučuje následující proceduru. Nejprve hlasovat návrhy A1 až A4 a A6 společně jedním hlasováním, protože spolu věcně souvisí. Dále návrhy A5 a A7. Já jenom zmíním, že A1 až A7 jsou legislativně technické úpravy.

Dále návrh E dohromady - to jsou stanoviska E1 až E34, to je návrh pana poslance Korteho, který teď před námi obhajoval. Vrací do regulace reklamy regulaci skryté a podprahové reklamy. Kdyby byl tento návrh přijat, pak je nehlasovatelný návrh B1.4.

Potom návrh G, G1 až G2 jedním hlasováním, to je návrh pana poslance Stanjury, který nám taktéž představil. V případě, že by byl přijat, tak je nehlasovatelný bod B1.2.

Za šesté potom návrh B - B.I a B.II společně jedním hlasováním. Bude-li přijat návrh G, pak s výjimkou BI.2. Bude-li přijat návrh E, pak s výjimkou B.I.4. Návrh B je návrh pana poslance Chvojky, který se týká právě reklamy na nepovolené loterie.

Návrh C1, který je ovšem věcně totožný s návrhem E pana poslance Korteho, to je návrh pana poslance Hovorky, ten C1, je podle stanoviska parlamentní legislativy nehlasovatelný, protože není promítnut do textu celého návrhu zákona, návrhu novely.

Dále bod C2, to je taktéž návrh pana Hovorky, a ten nám představil v diskusi, takže ho nemusím déle zmiňovat.

Návrh D až D7 je návrh pana profesora Vyzuly, který taktéž reguluje reklamu některých léků, je ale podle legislativy nehlasovatelný a pan poslanec Vyzula je s tím srozuměn.

A potom návrh F - F1 až F5 společně jedním hlasováním. Ani ten nemusím představovat, protože paní poslankyně Kovářová nám ho znovu představila v rozpravě ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh procedury. Má někdo výhradu? Něco hlasovat odděleně, než navrhl pan zpravodaj? Není tomu tak.

 

Rozhodneme o proceduře hlasování, a to v hlasování pořadové číslo 53, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 53, z přítomných 179 pro 168, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme se tedy řídit navrženou procedurou.

 

Pane zpravodaji, prosím, první návrh.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, pane předsedající. Prosím tedy hlasujme o návrzích A1 až A4 a A6 společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování. (Ministr Mládek: Souhlasné stanovisko.) Ano, souhlasné stanovisko. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 54, z přítomných 179 pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh A5, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Komárek: Nyní prosím dále návrhy A5 a A7 společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Také souhlas.) Souhlas.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 55, z přítomných 179 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Komárek: Dále prosím hlasujme o návrhu E, tedy o návrhu E1 až E34 společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, pane ministře? (Nesouhlas.) Pane zpravodaji? (Taktéž nesouhlasím.)

Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 56, z přítomných 179 pro 81, proti 84. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Nyní prosím hlasujme o návrhu G, tedy body G1 a G2 společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministr: Nesouhlas. Zpravodaj: Také nesouhlas.)

Já vás předtím odhlásím na požadavek z pléna. Požádám vás o novou registraci.

 

Budeme tedy rozhodovat o návrzích G1 a G2 při dvou nesouhlasných stanoviscích. Počet přihlášených se ustálil.

Zahájil jsem hlasování číslo 57 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 57, z přítomných 174 pro 80, proti 85. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Komárek: Nyní můžeme hlasovat o bodu B - B.I a B.II společně jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro B. (Ministr: Souhlasné stanovisko. Zpravodaj: Taky souhlasné.) Omlouvám se. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 175 pro 151 poslanec, proti 13. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Komárek: Nyní prosím hlasujme o návrhu C2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanoviska? (Ministr: Nesouhlasné stanovisko. Zpravodaj: Taktéž nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 59, z přítomných 176 pro 58, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Kolega Bendl se nehlásí a budeme pokračovat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Komárek: Nyní nám zbývá hlasovat o návrhu F, tedy bodech F1 až F5, to je návrh paní poslankyně Kovářové, společně, jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Ministr Mládek: Nesouhlas. Zpravodaj: Přes krásné zdůvodnění také nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 60, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 60, z přítomných 176 pro 64, proti 99. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Komárek: Já jsem přesvědčen, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a je na řadě hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsou s tím srozuměni všichni navrhovatelé, kteří předkládali své pozměňovací návrhy, že jsme nic nevynechali? Ano, je tomu tak. Protože byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, přednesu návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 363, ve znění návrhů schválených pozměňovacích Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 61 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 61, z přítomných 176 pro 125, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 110.

 

Než budeme pokračovat, budu konstatovat omluvenky došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Z pracovních důvodů se omlouvá na den 17. června od 12.30 hodin poslanec Vladislav Vilímec a paní poslankyně Marta Semelová od 16 hodin z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP