(14.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní poslankyně Chalánková navrhuje, aby bod 128, Informace předsedy vlády ke kauze bratrů Michalákových, byl zařazen na úterý 31. března jako první bod, to znamená ještě před zákon o veřejném... (K řečništi přichází jmenovaná poslankyně.) Tak prosím, jestli je zde...

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vzhledem k tomu, že mám informaci, že tam jsou již pevně zařazené body (ano), tak jako první bod po těchto pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Tímto jste mi to ulehčila. Takže budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu, bodu 128, na 31. 3. po pevně zařazených bodech, myšleno dopoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 10, přihlášeno je 175, pro 134, proti 2. Tento návrh byl přijat. (V sále je velký hluk.)

 

Paní poslankyně Adamová navrhuje vyřadit bod 12, což je senátní návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, tisk 156, z důvodu neprojednání příslušným výborem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 11, přihlášeno je 175, pro 76, proti 46. Tento návrh nebyl přijat.

 

Podle mých poznámek jsme hlasovali o všech návrzích, které byly načteny. Zeptám se, zda má někdo pocit, že tomu je jinak. Není tomu tak. Takže v této fázi nám zbývá pouze hlasovat o celém návrhu pořadu 26. schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 175, pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Ještě než obdržím podklady, tak vás chci informovat, že na základě četných žádostí kolegyň a kolegů ve vztahu ke schůzce ústavních činitelů, která se odehrála před několika týdny na Pražském hradě, jsem připraven poskytnout Poslanecké sněmovně informaci o průběhu této schůzky. Dohodli jsme se na vedení Sněmovny, že tou ideální dobou bude čtvrtek po písemných interpelacích. Já jsem připraven vystoupit a seznámit Poslaneckou sněmovnu s tím, jak schůzka probíhala, tak abyste měli relevantní informace, protože jsem přesvědčen, že Sněmovna si informaci zaslouží.

 

Budeme tedy pokračovat ve schváleném programu schůze, resp. tento pořad otevřeme bodem číslo 1, kterým je

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. (Stálý hluk v sále.) Pane ministře, prosím, máte slovo. (Předsedající i ministr vyčkávají, až se sál uklidní. Bez výsledku.)

Já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Jedná se o velmi závažný a sledovaný sněmovní tisk, tak prosím věnujte pozornost argumentaci pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám ve stručnosti připomněl obsah předkládaného návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví a s tím souvisejících zákonů. Návrh představuje komplexní revizi zákona ve vztahu ke změnám v právním řádu v posledních letech a též k některým požadavkům aplikační praxe. Jedním z hlavních cílů novely je tak uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem a dalšími právními předpisy, zejména zákonem o chemických látkách a chemických směsích, živnostenským a školským zákonem, zákonem o sociálních službách a zákonem o zdravotních službách. Především s naplněním tohoto cíle souvisí poměrně značná rozsáhlost novely.

Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, pane ministře, ale moje slova nepadla na úrodnou půdu a hluk ve sněmovně je stále vysoký. Já prosím všechny, aby se usadili, aby nediskutovali s ministry v jednacím sále... Děkuji.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Dále se návrhem vymezují skutkové podstaty správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Dalším podstatným cílem návrhu je snížení byrokratické zátěže osob, zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Posilují se role ochrany veřejného zdraví na úseku podpory zdraví a doplňují se nové úkoly krajů v této oblasti. V žádné z navrhovaných oblastí se však nejedná o zásady koncepční změny, ale o změny vesměs technického rázu.

Navrhovaný zákon prošel prvním čtením a poté byl třikrát na programu schůze výboru pro zdravotnictví. V rámci jeho dosavadního projednávání na půdě Poslanecké sněmovny byla předmětem diskuse zejména problematika pravidelného očkování a ochrany před hlukem a vibracemi. Záměrem této novely však nebylo provést v těchto oblastech žádné podstatné věcné změny. Pokud jde o úpravu očkování, zde se pouze upřesňují některá ustanovení. Vkládá se definice pravidelného očkování, stanoví se stejná pravidla pro všechna kolektivní zařízení pečující o děti v předškolním věku a doplňuje se povinnost zařízení, kterým je na základě rozhodnutí soudy svěřena péče o osoby ve věku do dovršení 15 let, zajistit u nich provedení pravidelných očkování. (V sále je stále velmi rušno.)

Navrženou úpravou je sledování zachování vysoké proočkovanosti, která je předpokladem kolektivní imunity. Při jejím dosažení lze snížit cirkulaci původce nákazy v populaci, případně dojde až k jeho eliminaci... (Odmlka. )

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jednou a doufám, že naposledy. Prosím o klid v jednacím sále!

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Smyslem pak nebylo právní regulaci v této oblasti zpřísnit, jak je někdy mylně vnímáno, ale naopak. Například výše některých pokut se oproti stávající úpravě snižují. V souvislosti se stanovením maximální výše pokut nemohu přijmout ani argumentaci, že v praxi bude docházet k ukládání likvidačních pokut. Pravidla pro stanovení výše pokuty obsahuje samotný návrh zákona a k jejich aplikaci nepochybně patří i z ustálené judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu plynoucí zákaz likvidační výše pokuty. Pokuta má být podle této judikatury přiměřená, účinná a odrazující. Totéž plyne i z evropské legislativy. Proto tvrzení o likvidaci subjektu pokutami musím odmítnout.

Stejně tak musím odmítnout snahu o zrušení či relativizaci povinného pravidelného očkování. Ustanovení platného zákona byla několikrát podrobena testu ústavnosti ze strany Ústavního soudu a návrhy na zrušení příslušných ustanovení byly Ústavním soudem zamítnuty. Ústavní soud opakovaně uvedl, že povinné očkování proti infekčním nemocem je evidentně opatření v demokratické společnosti nezbytným pro ochranu bezpečnosti, zdraví, práv a svobod druhých.

Co se týče oblasti ochrany před hlukem a vibracemi, ani zde nebylo úmyslem měnit dosavadní pojetí, ale provést pouze dílčí věcné změny. Jedná se zejména o pravidlo, že pokud jde o pozemní komunikace a dráhy, splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru se považuje i za splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních prostorách. Další změna spočívá ve vymezení chráněného venkovního prostoru staveb. Nadále bude měření hluku probíhat jen před těmi částmi obvodového pláště chráněných staveb, které jsou z hlediska pronikání hluku významné, tedy obytnými místnostmi, a nikoliv chodbami nebo hygienickým zázemím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP