(14.30 hodin)
(pokračuje Němeček)

Ostatní změny jsou legislativně technické, a to ať už se jedná o vymezení, co se za hluk a vibrace nepovažuje, což je úprava přenesená z nařízení vlády do zákona, nebo o vymezení náležitosti žádosti o časově omezené povolení.

Výbor pro zdravotnictví přijal v návrhu usnesení, v němž navrhuje provést v předložené novele řadu úprav, a to i ve zmíněných dvou oblastech. Nicméně tyto změny nepředstavují zásadní koncepční posun, a mohu je proto za předkladatele podpořit.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Já jsem zaznamenal i těsně před začátkem této schůze velké množství dalších avizovaných pozměňujících návrhů týkajících se především ochrany před hlukem. Musím říct, že vnímám potřebu důkladného projednání těchto nových návrhů ve zdravotním výboru, a proto za předkladatele podpořím přerušení projednávání tohoto zákona ještě před skončením obecné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jedná se tedy o vrácení zákona k opětovnému projednávání do výboru, což můžeme učinit za předpokladu, že to někdo navrhne v rozpravě a současně po skončení obecné rozpravy. Takže jenom avizuji všem těm, kteří chtějí vystoupit v rozpravě, že pan ministr toto zde avizoval. Registruji pana poslance Krákoru, ale je čtvrtý v obecné rozpravě za předpokladu, že někteří z kolegů, kteří jsou přihlášení, nestáhnou svoji přihlášku s ohledem na to, co pan ministr zde oznámil.

Nicméně 21. 10. 2014 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny byl tisk přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. V přechodném ustanovení novely našeho jednacího řádu se uvádí, že není-li při projednávání návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně před účinností novely zřejmé, který výbor je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna. V tomto případě byl návrh zákona přikázán pouze výboru pro zdravotnictví jako jedinému výboru, a tedy je zřejmé, že tento výbor je výborem garančním. Nemusíme tedy o určení garančního výboru hlasovat.

Iniciativně tento návrh projednal také hospodářský výbor. Usnesení výborů byla doručena jako tisky 270/1 a 270/4. Prosím pana zpravodaje výboru pro zdravotnictví, pana poslance Kasala, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro zdravotnictví ve svém usnesení číslo 71 ze dne 16. a 29. ledna projednal jak návrh novely tohoto zákona, tak všechny pozměňující návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 270. Zdravotní výbor se po projednání všech pozměňujících návrhů přiklonil a doporučuje Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, sněmovní tisk 270, ve znění přijatých pozměňujících návrhů.

Během rozpravy se hovořilo hlavně o pozměňujících návrzích, jak už tady říkal pan ministr, které se týkaly hlavně hluku a vibrací a samozřejmě i očkování, ať to byla otázka výše pokut, tak i otázka očkování samotného. Tak jak i pan ministr podotkl, tak se vynořilo další množství návrhů a informací, a za zpravodaje podpořím návrh na přerušení projednávání po obecné rozpravě a vrácení k projednávání do výboru pro zdravotnictví.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím zpravodaje výboru hospodářského, pana poslance Foldynu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové. Já tady mám usnesení hospodářského výboru číslo 111 ze dne 14. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů souvisejících.

Usnesení hospodářského výboru z 15. schůze ze 14. ledna k vládnímu návrhu:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny doporučuje výboru pro zdravotnictví projednat a schválit pozměňovací návrh předložený poslancem Jaroslavem Foldynou, který zní: v § 30 se na konci odstavce 1 doplní věta: "Toto neplatí pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb, u nichž se po jejich povolení k užívání podle zvláštního právního předpisu prokáže překročení hygienických limitů hluku nebo vibrací působených stávajícím zdrojem hluku nebo vibrací z pozemních komunikací nebo železničních drah prokazatelně uvedených do provozu před právní mocí stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášení stavby dle zvláštního právního předpisu." Potud ta citace.

V bodě 2 v § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec -"

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane zpravodaji, já si nemyslím, že jste povinen v této fázi číst celý pozměňovací návrh. Stačí pouze upozornit na to, že výbor přijal pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobře. Takže jsou to dva pozměňovací návrhy. Děkuji za upozornění.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl tedy pan zpravodaj Foldyna. Otevírám obecnou rozpravu, mám zatím šest přihlášek. Paní poslankyně Nováková, potom pan poslanec Farský.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se v podrobné rozpravě, až k tomu bude příležitost, přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který se týká povinného očkování dětí, a velmi kvituji, že se touto záležitostí bude zdravotní výbor ještě zabývat. Ale vzhledem k tomu, že vy nebudete mít možnost na tom zdravotním výboru, nebo pravděpodobně mít možnost na tom zdravotním výboru vyslechnout debatu, dovolila bych si se vší pokorou vám vysvětlit, co nás s panem poslancem Farským vede k podání našeho pozměňovacího návrhu.

Především bych chtěla říci, že přistupujeme s úctou a respektem ke všem zúčastněným, jichž se povinné očkování dětí týká. Já tady nechci, nejsem lékař, jsem středoškolský učitel latiny, základů společenských věd, takže nechci tady posuzovat hexavalentní očkovací látku, nechci tady mluvit o tom, i když o tom debaty jsou, zda je skutečně nezbytně nutné, aby naše děti byly očkovány proti deseti infekčním chorobám. Vedle té hexavalentní očkovací látky se ještě jedná o očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a pneumokokové nákaze.

Vraťme se k tomu respektu a úctě ke všem zúčastněným, kteří se tohoto procesu nevyhnutelně musí účastnit. Máme tady děti, které jsou očkovány, a jejich rodiče, kteří za ně zodpovídají. Máme lékaře, kteří se snaží, a my tomu věříme, naplňovat svou odbornou kvalifikaci a nedávat všanc svůj morální kredit, neboli naplňovat Hippokratovu přísahu. Máme tady nás, legislativce a exekutivu, která bude bez možnosti našeho ovlivnění potom k tomu dávat nějaké vyhlášky, a máme tady farmaceutický průmysl, který já v žádném případě nechci nijak démonizovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP