(9.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, páni ministři, paní a pánové, jsou dvě zvyklosti, nebo jsou dva zlozvyky, které tato vláda převzala od vlád minulých. Tím prvním zlozvykem je nepřítomnost ministrů ve Sněmovně zejména při interpelacích a tím druhým je to, co tady probíhá neustále s výjimkou krátké chvíle včera odpoledne, a to je odsouvání poslaneckých, zejména opozičních návrhů zákonů někam hodně, hodně, hodně dozadu, tak aby na ně nedošlo.

Já chci poprosit, aby - a vím, že to někdy není jednoduché - se vláda na svém nejbližším zasedání vážně zabývala tím, že ona je ta, která je zodpovědná Sněmovně, a že institut interpelací je na to, aby se ta zodpovědnost Sněmovně konkrétně projednávala, konkrétně se z té zodpovědnosti skládaly účty.

Ujišťuji vás, kolegyně a kolegové, že snahy, které tady občas jsou patrné, že by se tedy instaloval institut klouzavého mandátu nebo takzvaného klouzavého mandátu, věc nenapraví. Naopak, jestliže bude klouzavý mandát, čili ministři již nebudou moci býti poslanci, tak už je tady prostě neuvidíme vůbec. Takže se zamysleme nad tím, jak to vlastně chceme dál dělat.

Myslím si, že interpelace jsou záležitostí, která ve všech parlamentech světa, kde je mají v jednacím řádu, je pojímána vážně. Nemusí být plný sál, všude, kde jsme byli, jsme se přesvědčili, že tomu tak nemusí být, ale interpelovaný ministr a interpelující poslanec vždy přítomni byli, pravda, s výjimkou českého parlamentu. Já teď v této chvíli nebudu nic navrhovat, jenom chci apelovat na to, aby tento prostředek demokracie byl také plně nebo co nejplněji využíván.

A není to jenom o tom, že přece si stěžují, že "nemám čas na práci, protože musím naplano sedět ve Sněmovně". Žádný z členů Sněmovny ani z těch, co Sněmovně odpovídají, ve Sněmovně nikdy nesedí naplano. A pokud snad nějaký takový pocit někdo má, nechť se toho mandátu, ať už ve Sněmovně, nebo ve vládě, vzdá a postoupí to někomu, kdo k tomu bude přistupovat zodpovědněji. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Ještě ke mně dorazily dvě omluvenky. Dnes se ze zdravotních důvodů omlouvá z celého dnešního jednání pan ministr Svatopluk Němeček. Dále se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Pavel Blažek.

Táži se, zda máte ještě někdo návrhy na úpravu dnešního programu nebo připomínky. V případě, že by tomu tak nebylo, přistoupíme k hlasování.

Nejprve bych se tedy vypořádal s dnes již pevně zařazenými body, protože pan předseda Sklenák navrhl, aby byl vyřazen bod 84, který byl původně napevno zařazen. Ještě se chci zeptat - je to tedy po dohodě s ministrem zahraničních věcí? (Poslanec Sklenák kýve, že ano.) Ano. Takže on navrhuje tento bod z dnešního jednání vyřadit.

 

Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodu 84, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přítomných poslankyň a poslanců je 130, pro návrh 122, proti 1. Návrh byl přijat, to znamená, že bod číslo 84 vyřazujeme z pořadu schůze.

 

Dalším je návrh, aby byl zařazen - tedy ne jako třetí, ale jako druhý bod dnešního jednání - bod pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015. Je to sněmovní dokument 1965.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen jako druhý na dnešní jednání, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přítomných poslankyň a poslanců je 130, pro návrh 127, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Jako třetí bod dnešního jednání bychom zařadili návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Je to sněmovní dokument 1676, bod 111.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Zahájili jsme hlasování. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 142, přítomných poslankyň a poslanců je 135, pro návrh 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále zde eviduji návrh, aby dnes od 11.30 byl napevno zařazen bod číslo 108, což je Informace vlády o bezpečnostní situaci, návrh pana předsedy Stanjury.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování pořadové číslo 143, přítomných poslankyň a poslanců je 136, pro návrh 124, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále zde eviduji ještě jeden návrh, a to je, aby body 60, 61, 62 a 63 byly zařazeny napevno zítra, v pátek, po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 144, přítomných poslankyň a poslanců je 137, pro návrh 132, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že jsem se vypořádal se všemi návrhy na úpravu programu. Nikdo nic nenamítá, je tomu tak. V tom případě přikročíme k programu tak, jak jsme ho schválili.

 

Zahajuji projednávání prvního bodu dnešního programu. Tím jsou

117.
Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 373/

Předloženou zprávu uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Já vás požádám, pane ministře, abyste se ujal slova.

Současně vás, kolegyně a kolegové, v případě, že máte něco potřebného řešit, abyste šli do předsálí, abychom dobře rozuměli, co bude pan ministr přednášet.

Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dotační programy na rok 2015 vycházejí z dikce § 1 a § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že stát přispívá k zachování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržování osídlené a kulturní krajiny a k rozvoji mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, jsou podle § 2 odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad. Předkládaný materiál obsahuje dotační programy pro rok 2015, jejichž účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky současně se státním rozpočtem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP