(9.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

(V sále je velký hluk. Je špatně slyšet.) Programy jsou vysloveně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji některých odvětví živočišné výroby, jež jsou nezbytné pro zachování zaměstnanosti na venkově a které v současnosti ztrácejí pozice, přestože předpoklady pro konkurenceschopnou produkci v podmínkách České republiky mají.

V souladu se zněním § 2 odst. 1 zákona číslo 252/1997 Sb. je u každého programu uveden účel a navrhovaný rozsah finančních prostředků, dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory.

Dotační programy předkládané podle § 1, § 2 a § 2d zákona číslo 252/1997 Sb. neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí a rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství. Návrh finančních prostředků určený na dotační programy pro rok 2015 je státním rozpočtem stanoven na výši 1 miliarda 570 milionů. V průběhu roku jsme však připraveni v případě nutnosti některé dotační programy z kapitoly Ministerstva zemědělství operativně navýšit. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů pro zemědělství pro rok 2015 v tomto původním návrhu odpovídá možnostem naší kapitoly Ministerstva zemědělství.

Návrh dotačních programů pro zemědělství pro rok 2015 byl dne 1. prosince 2014 schválen vládou České republiky. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů dne 14. ledna tohoto roku na své 15. schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 63 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit. Současně svým doprovodným usnesením doporučil ministru zemědělství v průběhu roku 2015 v případě nedostatku finančních prostředků na dotační programy 810E15 přednostně navýšit prostředky dotačního programu 8 nákazový fond o 300 milionů, dotačního programu 10E podpora technologických platforem v působnosti resortu Ministerstva zemědělství o 5 milionů a dotačního programu 15 podpora mimoprodukčních funkcí rybníků až o 15 milionů korun.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o schválení materiálu dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, doporučené zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a požádám vás, abyste zaujal místo předkladatele. Přečtu jednu omluvenku. Dnes se omlouvá do 12 hodin ze zdravotních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka.

Zprávu projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 373/1 a prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Ladislav Velebný a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že nás pan ministr podrobně seznámil s tímto sněmovním tiskem 373 a zvlášť zdůraznil i doprovodné usnesení, které zemědělský výbor důkladně s ním probral a doplnil o ty částky, které tady sdělil, tak vás seznámím pouze s usnesením zemědělského výboru.

K dotačním programům zemědělství pro rok 2015 poskytovaných podle § 2 a § 2d zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jak jsem konstatoval, sněmovní tisk 373, tak zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově prvního náměstka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly a zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby dotační programy zemědělství pro rok 2015, poskytované podle § 2 a § 2d zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 373, po obecné a podrobné rozpravě schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které zatím neeviduji žádného přihlášeného, ale s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Bendl. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Když dovolíte, tak já jsem se hlásil do řádné rozpravy, ale nebojte se, nebudu příliš dlouhý v téhle problematice. Opravdu se jí věnoval zemědělský výbor poměrně podrobně, protože je to sledováno zemědělskou veřejností, především tahle oblast. Já bych k tomu chtěl říct nejprve ty pozitivní věci.

Myslím, že je dobře, že zemědělský výbor podpořil trend, který začala především Nečasova vláda, a to je v oblasti podpory živočišné výroby. Nákazový fond, který vznikl za doby ministrování Ivana Fuksy, je dobře, že existuje, a rád tady slyším, že ministr zemědělství říká, že by v průběhu roku nákazový fond doplnil až o 300 milionů korun. Je dobře, že můžeme finančně subvencovat některé oblasti tak, aby české zemědělství bylo konkurenceschopné. A můžeme to udělat, a to je potřeba také připomenout, především díky tomu, že stát může využívat zdroje vytvořené v zemědělském sektoru, ať už to je v Lesích České republiky, jejich zisky je možné přelévat především do této oblasti díky zákonu, který zase vznikl v době Nečasovy vlády, a stejně tak využíváme peníze třeba z národního podniku Budvar. Je to tak dobře a v tomhle ohledu to tady tak má zaznít. Je dobře, že v tom Ministerstvo zemědělství pokračuje.

Co ale si myslím, že stojí za to zmínit trochu v kritickém pohledu na věc, a ono to tady dílem padlo, kdy ministr říkal, že připravujeme až o 15 milionů případně podpořit program na mimoprodukční funkce rybníků. Já myslím, obecně platí, že Česká republika se má více věnovat suchu. V oblasti zemědělství bychom měli více mluvit o projektech, které se budou věnovat potenciálně možným vzniklým situacím, které hrozí v případě, že se nedostává deště, a tyhle problémy potkávají Českou republiku čím dál častěji. Mám pocit, že se musíme zcela vážně, ve větším objemu financí věnovat vodě v krajině, mimoprodukční funkci rybníků, obnovování rybníků, obnovování vodních ploch v obcích a podobně, protože víte sami, ta čísla není potřeba zde zdůrazňovat a znovu opakovat, ale v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zanikla spousta rybníků a voda nám v krajině obrovským způsobem chybí. 15 milionů nás nezachrání. Potřebujeme nějaký silný program, který by umožnil městům a obcím, aby mohly obnovovat rybníky, aby je mohly využívat nejenom zemědělští producenti a hospodáři a sedláci, ale aby je mohla využívat krajina jako celek. Potřebujeme to pro rozvoj venkova a bylo by dobře, kdyby ministr zemědělství a vláda toto vzaly v potaz. Já už na to upozorňuji poněkolikáté. Považuji to za velmi vážnou věc. V případě, že přijdou povodně, často napáchají velmi významné škody, ale přijde-li sucho, jsou ty škody povětšině řádově větší a výkyvy počasí, myslím, že je jenom otázka času, kdy nám něco takového přinesou, a měli bychom se této problematice věnovat.

Stejně tak jsem kritizoval i na jednání zemědělského výboru finanční prostředky, které jdou do poradenství. Myslím si, že není potřeba, aby byly tak veliké. Že bychom byli schopni tam více ušetřit a případně podpořit některé jiné programy a projekty, tak jak je považujeme za prioritní, ať už je to mimoprodukční funkce rybníků, či cokoliv jiného.

Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP