(10.20 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Takže pozměňovací návrhy 1 až 5. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.) Souhlas.

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích 1 až 5. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 94, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Prosím hlasovat o zákonu jako celku s přijatými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1993, Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 262, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím o stanovisko, pane zpravodaji. (Souhlas.) Pane ministře? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 95, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro 172, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi za spolupráci.

 

Dalším bodem našeho jednání je

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 301/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 301/2.

Otvírám rozpravu k tomuto bodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si pouze připomenout, že důvodů předložení návrhu novely zákona je hned několik. Tím nejdůležitějším je implementace směrnice Evropské unie o energetické účinnosti z roku 2012.

K vládnímu návrhu přijal hospodářský výbor řadu pozměňovacích návrhů, se kterými souhlasím. Rovněž mohu podpořit pozměňovací návrh pana poslance Adamce, který spočívá ve zrušení takzvané plošné povinnosti zpracovat průkaz pro bytové domy a administrativní budovy. Po konzultaci s Evropskou komisí jsem dospěl k závěru, že toto zjednodušení pomůže snížit občanům ČR finanční zátěž a zároveň nevystavíme Českou republiku žádnému riziku následných nápravných kroků ze strany EK, a proto tento pozměňovací návrh akceptuji.

Na druhou stranu nemohu souhlasit s návrhem pana poslance Novotného na zrušení dvou ustanovení týkajících se měření spotřeby tepelné energie. Mám za to, že byť se argumenty pana poslance zdají logické, podceňují práci odborníků, kteří se problematikou úspor energie zabývají již dlouhou dobu. Musíme mít na paměti, že u těchto dvou ustanovení nejde jen o transpozici směrnice z roku 2012, ale rovněž o dodatečnou transpozici směrnice z roku 2006. Ta je předmětem řízení o porušení Smlouvy o fungování EU. Pokud tedy připustíte, aby ke zrušení ustanovení došlo, vystavujete tím ČR významnému riziku soudní žaloby ze strany EK. A i když chápu, že argument "Evropa to chce" není ten zcela zásadní pro přijímání národní legislativy, dovolím si říct, že tento případ je bohužel výjimka.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Mládkovi. Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, dámy a pánové, budu tedy hovořit, jak lze asi očekávat i po slovech pana ministra, o tématu, ke kterému jsem se vyjadřoval v souvislosti s tímto zákonem už opakovaně, a o tématu - konkrétně jde tedy o téma povinného zavedení takzvaných poměrových indikátorů, které slouží jednak k změření tepelných poměrů v bytových domech a poté k rozúčtování mezi jednotlivými obyvateli.

Na vystoupení pana ministra mě zaujalo to, že na jedné straně říká, že moje argumenty mohou znít na první pohled jako logické, ale že podceňuji nějaký přístup a nějakou práci odborníků. Já tedy musím říct, že jsem se v posledních dvou měsících setkal z řad odborné veřejnosti, lidí, kteří publikují v odborných časopisech články na toto téma, celkem jednoznačně s podporou toho mého pohledu na věc a mých argumentů, které tady za chvíli zazní. Zároveň upozorňuji, že tato problematika je dnes už rozsáhle známá a vnímaná lidmi ze společenství vlastníků jednotek, tj. představiteli těchto společenství. Totéž se týká bytových družstev. V tom smyslu probíhala rozsáhlá korespondenční komunikace s ministerstvem, kdy i tito zástupci upozorňovali na možnost vzniku problému.

Jako obvykle tady slyšíme varování před evropskou směrnicí a případným postupem proti nám. Je potřeba upozornit, že ten případný postup proti nám by mohl být uplatněn primárně proto, že ministerstvo nezpracovalo onu analýzu, která je podmínkou udělení výjimky. To jest, ve chvíli, kdy by tato analýza existovala, tak bychom se z této povinnosti mohli vyvléct. Bohužel tato analýza - a upozorňovali jsme na to na hospodářském výboru - nespatřila světlo světa a my vlastní nečinností ženeme tisíce a tisíce lidí do experimentu, který může být po mém soudu velmi nebezpečný. Jako legislativci bychom neměli přispívat k vytváření právního prostředí, které zavádí chaos a může zavdávat příčinu k řadě právních sporů. Těch nejasností kolem indikátorů je celá spousta. Jak jsem zmínil, již dnes proti nim protestuje podstatná část odborné veřejnosti i řada zástupců těch subjektů, které budou mít nově povinnost je zavést, někteří dokonce říkají, že zvažují podnět až k Ústavnímu soudu.

Základní problém spočívá v tom, že ono měřidlo, indikátor, ve skutečnosti měřidlem není. Není měřidlem dle příslušného zákona o meteorologii a tento zákon výslovně říká, že pro stanovení ceny služeb nebo stanovení poplatků, tarifů lze použít pouze stanovená měřidla. Neboli my v tuto chvíli schvalujeme zákon, který vědomě porušuje jiný zákon, který je platný. Myslím si, že by Poslanecká sněmovna něco takového v žádném případě neměla vědomě činit.

Chci upozornit na další věc. Sami výrobci těchto indikátorů v technické dokumentaci k těmto zařízením uvádějí pozoruhodné věci, například to, že je potřeba ono naměřené vynásobit takzvaným vyhodnocovacím součinitelem, který vychází z toho, jak dobře je to měřidlo "umístěno" na příslušný radiátor, a může vést k nutnosti vynásobit onu naměřenou hodnotu součiniteli od 0,8 do 1,7. Neboli ten výrobce prakticky přiznává, že míra nepřesnosti tohoto přístroje přesahuje dokonce 200 procent. Jaký součinitel použít, má odhadnout majitel toho indikátoru sám, to jest asi se podívat, jak ho na ten radiátor umístil, nebo na tu otopnou soustavu, a odhadnout, jakým součinitelem to má vynásobit. Představte si, že na základě něčeho, co samo o sobě přiznává, že má rozptyl v kvalitě měření 200 procent, budeme vést lidi v bytových domech do procesu, aby podle toho rozúčtovávali platby penězi. Neboli je to nepřesné, spousta odborníků říká, že to neodpovídá dokonce fyzikálním parametrům otopných soustav, které jsou běžné v České republice, zároveň to odporuje zákonu jinému, o meteorologii, ale my vědomě teď chceme stanovit lidem povinnost toto dělat. Já si myslím, že ten, kdo uvažuje zdravým rozumem a logicky, jak koneckonců řekl pan ministr, s takovým postupem nebude moci souhlasit. A já věřím, že jsem vás třeba, snad aspoň některé, přesvědčil, abyste v tomto směru podpořili můj pozměňovací návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP