(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To bohužel není pravda. Pan poslanec Plzák přednesl stávající znění zákona, ocitoval přesně. Když se podíváte přesně do toho, co je škrtnuté, ten odstavec v novém znění, tak si přečtěte stávající odstavec, který přestává platit, který je přesně v duchu, o kterém jste mluvil, a to nahrazuje jinými odstavci, kde je napsáno na základě měřicích přístrojů. Máme vytištěné stejné materiály. Poprosím vás, přečtěte si ten škrtnutý odstavec, a ten už platit nebude.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych jenom podpořit svým slovem pozměňovací návrh kolegy Plzáka, protože i tak, jak já jsem měl možnost se s tím seznámit, i na mě se obrátila Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu a upozorňují na to, že zatímco od roku 1995 už existují pravidla pro rozúčtování teplé vody, pro studenou to chybí. Myslím si, že ten návrh pana kolegy Plzáka splňuje základní parametry, které by bylo potřeba, aby mohlo Ministerstvo pro místní rozvoj do připravované vyhlášky zahrnout tak, aby tato pravidla, která jsou dneska pro teplou vodu, bylo možné, aby byla případně identická či podobná, každopádně uplatnitelná i pro rozpočet studené vody. Takže za sebe musím říct, že tento pozměňovací návrh plně podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní ministryně. Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přistoupíme k hlasování. Máme před sebou tři pozměňovací návrhy A, B a C. Navrhuji tento postup. Co se týká A, máme rozdělený tento pozměňovací návrh na A1 až A10, tak doporučuji, abychom hlasovali en bloc. A1 až A9 jsou úpravy terminologické a A10 nám posouvá účinnost zákona od 1. 1. 2016. B je jeden pozměňovací návrh, jedna část, a to už tady bylo zmiňováno kolegy, to je pozměňovací návrh pana kolegy Plzáka. A C máme dílčí C1 až C4, také doporučuje en bloc, to je můj pozměňovací návrh a tam se jedná také o upřesnění terminologie, aby se vyloučil možný dvojí právní výklad. Pak budeme hlasovat o celém návrhu se schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo výhrady proti tomuto postupu. Nějaký protinávrh? Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Dám hlasovat o návrhu postupu tak, jak jej přednesl pan zpravodaj pan poslanec Uhlík.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 89, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 169, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby se ujal slova k první sérii pozměňovacích návrhů.

 

Poslanec Josef Uhlík: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu A1 až A10. Doporučuji schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? Prosím paní ministryni, aby si zapnula mikrofon. (Ministryně: Souhlasím.) Stanoviska jsou souhlasná.

 

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmeny A1 až A10. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 90, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 171, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu B pana kolegy Plzáka. Tady je mé stanovisko neutrální, myslím si, že je to zbytné, že to bude řešit příslušná vyhláška, která je teď v pracovní verzi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Plzáka pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 91, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 58, návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu C, C1 až C4, a tady je souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem C1 až C4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 92, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro 160, proti 1, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Uhlík: Závěrečné, hlasujeme o komplexním zákonu včetně schválených pozměňovacích návrhů. Kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Přikročíme k hlasování návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 308, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím o stanovisko pana zpravodaje. (Souhlasné.) Paní ministryně. (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 93, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 16, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni.

 

Poslanec Josef Uhlík: Také děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Vladimír Koníček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 262/2.

Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pan ministr. Prosím. Pan poslanec Blažek uvolní panu ministrovi cestu. Děkuji.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pouze požádám o schválení této technické novely.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan zpravodaj - přeje si závěrečné slovo? Nepřeje.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, bylo předloženo pět pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v usnesení kontrolního výboru, doporučuji hlasovat jako en bloc, a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Procedura je poměrně jednoduchá. Vyjadřuje s ní někdo nesouhlas si nebo přeje, abychom o té proceduře hlasovali? Není podle mého názoru potřeba. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy zákonů a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP