(17.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Máme hlasování pořadové číslo 9. Přítomných poslankyň a poslanců je 148, pro návrh je 88, návrh byl přijat a lhůta na projednání ve výborech byla zkrácena. Návrh usnesení byl schválen. Končím projednání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod.

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr průmyslu a obchodu pan Jan Mládek. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda vám předkládá k projednání návrh novely energetického zákona. Jde o rozsáhlou novelu zákona, která zahrnuje také návrhy na úpravy dalších s tím souvisejících zákonů. Zejména se jedná o zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, který je věcně velmi úzce propojen s energetickým zákonem. Dále navrhujeme změnit zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, do něhož by měla být nově zařazena příslušná ustanovení týkající se Státní energetické inspekce. Dále se navrhuje novelizovat zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, z něhož navrhujeme vypustit ustanovení týkající se osvobození od daně z elektřiny. Úprava se rovněž týká zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, a dalších zákonů, které s nyní vyjmenovanými právními předpisy souvisejí. (V sále je hluk.)

Již z tohoto výčtu je zřejmé, že se nejedná o jednoduchou předlohu a že jde o vzájemně provázané zákonné předpisy. Tento komplexní návrh novely energetického zákona byl vyvolán zejména nutností transponovat směrnice a adaptovat nařízení Evropské unie, která se týkají energetické efektivnosti, transevropských energetických sítí, transparentnosti na velkoobchodních trzích s energií a dále nutnosti reagovat na výtky Evropské komise vůči České republice, které se týkají nedostatečné transpozice směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, a to v oblasti elektroenergetiky a teplárenství.

Impulsem k novelizaci zákona o podporovaných zdrojích energie bylo dále notifikační rozhodnutí Evropské komise ke slučitelnosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s pravidly Evropské unie o veřejné podpoře. V tomto rozhodnutí Evropská komise uvádí podmínky, které musíme respektovat. Toto rozhodnutí se odrazilo v předloženém návrhu úpravou způsobu stanovení platby prostředků určených na podporu obnovitelných zdrojů energie tak, že z dosavadního výpočtu výše platby na podporu obnovitelných zdrojů energie -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane ministře, ale musím požádat kolegyně a kolegy o ztišení, abychom dobře rozuměli tomu, co přednášíte. Já vám děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek - závislé na spotřebovaném množství elektřiny se přejde na platbu stanovenou na měsíční bázi pro každé odběrné místo v závislosti na jeho rezervovaném příkonu. Tato změna zároveň pomůže napravit dopad dosavadního způsobu platby na konkurenceschopnost našeho hospodářství, zejména energeticky náročného průmyslu. Dopad na zákazníky s nízkou spotřebou elektřiny, kteří dosud přispívají na podporu obnovitelných zdrojů malými částkami, je eliminován opatřením, které obsahuje návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Toto navrhované opatření znamená, že platby takových zákazníků na podporu obnovitelných zdrojů by ani v budoucnu neměly překročit jejich dosavadní úroveň. Nově se navrhuje zřídit Rada Energetického regulačního úřadu. Navržené uspořádání rady vychází ze zahraničních zkušeností v uspořádání regulačních orgánů s možnostmi, které uvádí směrnice o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, a z působnosti a organizace regulačních orgánů v jiných sektorech v České republice. Návrh věcně vychází z působnosti Rady Českého telekomunikačního úřadu zakotvené v zákoně o elektronických komunikacích. Při projednávání návrhu zákona byla rada i její postavení a působnost podrobena podrobné diskusi včetně jednání Legislativní rady vlády.

Změna se dále týká například způsobu stanovení poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu. Tento poplatek je v současné době stanoven zákonem v závislosti na množství spotřebované elektřiny a plynu. V souvislosti se změnou platby na podporu obnovitelných zdrojů vyvolanou notifikačním rozhodnutím Evropské komise a s následnou připravenou změnou tarifní struktury v elektroenergetice by měl být poplatek na činnost ERÚ stanoven na stejných principech jako platba na podporu obnovitelných zdrojů energie, to je nikoliv v závislosti na spotřebovaném množství energie, nýbrž v korunách na odběrné místo za měsíc. Princip, že poplatek je příjmem státního rozpočtu kapitoly ERÚ, se nemění. Financování Energetického regulačního úřadu by mělo být zcela pokryto tímto poplatkem.

Množství změn zákona bylo vyvoláno novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Předmětem novely zákona o podporovaných zdrojích energie je zejména implementace některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, a to v oblasti podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a v oblasti vysokoúčinných soustav zásobování tepelnou energií, dále naplnění požadavků vyplývajících z rozhodnutí o notifikaci zákona č. 165/2012 Sb. u Evropské komise v oblasti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a opatření pro zlepšení kontrolního mechanismu.

Dovoluji si připomenout, že návrh zákona byl postupně upravován podle výsledků meziresortního připomínkového řízení, podle výsledku podrobného projednání v Legislativní radě vlády, které bylo v několika kolech a kde byl detailně projednáván každý bod tohoto rozsáhlého materiálu. Vláda projednala návrh novelizace energetického zákona dne 20. října 2014 a ve znění, které vám předkládám, jej schválila.

Projednání a přijetí tohoto návrhu bude mít pozitivní dopad jak na pozici České republiky vůči Evropské komisi, tak na postavení našeho průmyslu vůči jeho mezinárodní konkurenci. Žádám vás proto o podporu a postoupení tohoto vládního návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Milan Urban. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato norma, energetický zákon, je klíčovou normou nejen pro firmy a podnikatele v energetice, ale také pro český průmysl a české domácnosti. Pan ministr tady nastínil mnoho detailů, kterých oblastí se bude novela energetického zákona týkat. Já samozřejmě doporučuji propustit tuto novelu prvním čtením do hospodářského výboru. Zcela určitě to bude zásadní jednání v hospodářském výboru, protože témata mají své dopady, jak jsem řekl, na všechny oblasti života. Budu se těšit na odbornou debatu v příslušném hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji tři přihlášené s přednostním právem. První je pan předseda Okamura, po něm pan předseda Fiala, po něm pan místopředseda Filip. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak nám v Úsvitu je nad slunce jasné, že stávající energetický zákon je třeba upravit podle potřeb aktuální praxe. Nicméně předkládaný zákon je podle našeho názoru jen dalším legislativním zmetkem podobným občanskému zákoníku či služebnímu zákonu. Na tom, že je špatný, se shoduje celá odborná veřejnost - energetici, podnikatelé, a dokonce i Energetický regulační úřad.

Včera na toto téma proběhl v Poslanecké sněmovně seminář naší poslankyně Úsvitu Olgy Havlové, který byl zcela zaplněn a zazněly tu velmi zásadní připomínky. Bylo jich tolik, že bych jen na jejich vylíčením tady strávil více času, než je zdrávo, proto svůj projev zkrátím a připomenu jen ty zásadní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP