(17.30 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný vládní návrh obsahuje pouze dvě změny spíše technického charakteru. Jedna je návrh na ukončení vydávání Cenového věstníku s regulačními rozhodnutími v listinné podobě, a tím uspořit náklady na jeho tisk a distribuci. Nadále bude Cenový věstník přístupný v digitální podobě na portálu veřejné správy. Druhou změnou je přizpůsobení požadavku nového zákona o kontrole a umožnit, aby pověření ke kontrole cen bylo formou buď písemného pověření, nebo průkazu. Jedná se o praxi, která byla užívána i v minulosti.

Vládní návrh zákona projednal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 14. schůzi dne 23. října 2014. V rámci jeho projednávání byly přijaty dva pozměňovací návrhy, se kterými se ztotožňuji. Doporučuji proto schválení vládního návrhu zákona ve znění zahrnujícím tyto návrhy.

V podrobné rozpravě navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové. Já udělám stručnou rekapitulaci. První čtení tohoto vládního návrhu zákona bylo 1. 10. na 17. schůzi s tím, že bylo zamítnuto projednávání ve zkráceném režimu podle § 90. Rozpočtový výbor 8. 10. začal projednávat tento vládní návrh zákona a přerušil své projednávání do 23. 10. Mezitím rozpočtový výbor obdržel stanovisko vlády a 23. 10. znovu zasedal. Projednal pozměňovací návrhy včetně návrhu úpravy, který navrhovala vláda.

Rozpočtový výbor přijal toto usnesení č. 148: Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Karla Fiedlera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou ve sněmovním tisku 254/2. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem právě učinil. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. V tento moment neeviduji nikoho, kdo by do ní byl přihlášen. Táži se, zda je tomu tak. (Nikdo se nehlásí.) V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan vicepremiér chtějí závěrečné slovo. O závěrečná slova v obecné rozpravě nemáte zájem. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a do té eviduji přihlášku pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Jestli tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana zpravodaje a pana vicepremiéra, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu na projednání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 8, přítomných poslankyň a poslanců 143, pro návrh 80. (Z tabule proti 22.) Návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena na 48 hodin. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod a tím je

7.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 339 ve výborech Poslanecké sněmovny

Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Prosím ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl podle § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zkrátit u tisku 339 lhůtu pro projednání ve výborech na 30 dnů.

Dovolte, abych to krátce okomentoval. Jedná se o návrh zákona o vynětí ze zemědělského půdního fondu. Tento zákon v prvním čtení byl projednán 21. 10. na 19. schůzi. Sněmovna ho přikázala čtyřem výborům, konkrétně výboru hospodářskému, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Pro vaši informaci, zemědělský výbor projednal tento návrh na svém jednání 4. 11. a dál bude pokračovat 12. 11. v projednávání tohoto zákona a rovněž ostatní výbory, které jsem jmenoval, již mají v programu zařazen tento bod na projednání v termínu 11. a 12. listopadu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Neeviduji do ní žádnou přihlášku. Jestli je tomu tak, končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo po všeobecné rozpravě. Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Je to pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já ne že bych na tom trval, ale snad, pane předsedající, že byste už pana ministra financí propustil, aby nemátl předkladatele a nevypadal jako zpravodaj. (Vicepremiér Babiš totiž stále sedí u zpravodajského stolku. Veselo v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Požádám pana vicepremiéra pro pořádek, aby opustil místo zpravodaje a sedl si na své místo v Poslanecké sněmovně. (Vicepremiér Babiš si jde sednout na své místo do vládní lavice.) Pořádek musí být.

Táži se, zda se někdo hlásí ještě v rozpravě podrobné. Má-li být návrh, o kterém se má hlasovat, musí zaznít v podrobné rozpravě. Takže hlásí se pan zpravodaj Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Tedy ještě jednou prosím o to, aby Sněmovna zkrátila u tisku 339 lhůtu pro projednání ve výborech na 39 dnů podle § 91 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. (Nejasno v sále.) Prosím? Na 30 dnů. U tisku 339 na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Táži, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se pana poslance Faltýnka, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Dobře.

Eviduji opět žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili. Než budeme hlasovat, ještě zazvoním, aby ti, co jsou v předsálí, se mohli hlasování zúčastnit.

 

Nyní přečtu návrh na usnesení. Ten zní, že Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovníku tisku 339 - jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů - ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů k projednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP