(13.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Proto si myslím, a kritizoval jsem to z tohoto místa stejně jako kolegové z KSČM v době, kdy se nová úprava občanských průkazů tehdy schvalovala, a upozorňovali jsme na to, že zrovna tento údaj, stejně ale jako údaj o tom, zda dotyčný je ženatý či svobodný, je podstatný, ne pro tu osobu nebo pro stát, ale pro všechny třetí osoby, které s ním vstupují do právních vztahů a uzavírají s ním smlouvu. Protože sice je hezké, že uzavřete neplatnou smlouvu, ale fakticky už se i po dovolání se neplatnosti nikdy nedostanete k penězům, které jste s osobou, která žádnou možnost uzavírat smlouvu neměla, nedostanete. To znamená, to, že právně to je řešitelné, ano, je. Ale fakticky už v 99 % to řešitelné nebude. A tady asi nelze než souhlasit s tím, že bychom si vytvořili určitým způsobem i bílé koně, protože řada z našich spoluobčanů je vynalézavých.

Takže proto si dovoluji požádat o to, abychom nezamítli návrh zákona, abychom jej postoupili do druhého čtení. To neznamená automaticky jeho schválení. Je naprosto nutné, aby se Ministerstvo vnitra zabývalo technickými parametry, a možná přijde s jinou úpravou, kterou bychom mohli ve formě komplexního pozměňovacího návrhu anebo nového návrhu vládního návrhu zákona vypracovat. Tady si myslím, že stanovisko Ministerstva vnitra bude důležité. Ale abychom ten návrh postoupili do druhého čtení a nezamítali jej, protože je podle mého názoru smysluplný. A pokud by nepadl návrh od organizačního výboru na to, aby byl tento zákon určen také ústavněprávnímu výboru, tak si dovoluji požádat o to, aby v případě, že nebude zamítnut, bylo hlasováno i o této věci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Jelikož v obecné rozpravě byl vznesen návrh na zamítnutí předloženého návrhu, já o něm nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Aha, omlouvám se, zapomněla jsem na závěrečná slova. Takže prosím pana navrhovatele, zdali má zájem, aby se ujal závěrečného slova.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já se nedivím těm, kteří tady ty bílé koně chtějí vytvořit, že navrhují zamítnutí. To se opravdu nedivím. A vůbec se nebráním tomu a předpokládal jsem, proto jsem to také ve svém úvodním slově neříkal, že nebude postup podle § 90 odst. 2 schválen. Já se nebráním tomu odůvodnění v jednotlivých výborech a ve výborech, pokud si pro to připravíme dostatečně vhodné podmínky. Jsem ochoten předložit konkrétní návrhy, konkrétní věci, konkrétní spisy, kde se už po roce 2011 staly ty excesy, které si někdo tady přál vyvolat. A to říkám zcela úmyslně, protože jsem přesvědčen o tom, že to byl úmysl tady poškodit určitý okruh osob, poškodit dokonce i jméno České republiky, protože to samozřejmě nemohlo zůstat jenom v hranicích naší země. Předložím tedy i ty současné rozsudky, které se týkají oblasti určování svéprávnosti a zároveň určení opatrovníka, což považuji za nelogický krok, který ovšem soud musí učinit, protože tak zní v současné době zákon. A to tedy nechápu, proč by ten, kdo je prohlášen soudem za svéprávného, měl být zároveň tím soudem omezen tím, že je mu určen opatrovník, a to buď ve stejném, nebo odlišném rozsudku. Takže to je věc, která je důležitá.

Co mi vadilo, a děkuji panu kolegovi Tejcovi, že to tady řekl, na stanovisku vlády. Že se soustředili na to, že je technicky problematické pořád vyměňovat ten občanský průkaz. Prosím vás, když se někdo vdá, ožení, když se rozvede, tak také vyměňuje občanský průkaz, protože tam bude mít zásadní údaje, že je svobodný, rozvedený atd. Co je to prosím vás za argument? To přece není vůbec žádný argument o tom, že si udržuji své osobní doklady v pořádku. To v tomto ohledu mi připadá to stanovisko, kdo ho psal za vládu, nebo když ho vláda schvalovala, jako trošičku směšné nebo výsměch tomu, co tady předkládáme. Jako by neznali stanoviska například Městského soudu v Praze, kde předseda správního senátu městského soudu jasně ukázal na to, jaké velké problémy to budou. A je to člověk, který to učí nejen na právnické fakultě, rozhoduje v tom prvním stupni správní věci.

Byl bych rád, aby tato Sněmovna byla rozumnější než Sněmovna, která tady byla do roku 2013 předtím, než byla rozmetána předčasnými volbami a prošlo to do druhého čtení, a budu rád o tom diskutovat se svými kolegy společně s vámi na jednotlivých výborech. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Eviduji přihlášku s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Opravdu nechci zdržovat, ale chci protestovat proti tomu, co tu padlo. Prostě snaha je, aby těch údajů tam bylo opravdu co nejméně nezbytných pro identifikaci. Nikoliv co nejvíce nezbytných pro špiclování daných osob. Například stav rozvedený, ženatý již není povinný, tak jako byl dlouhá léta, již není povinným údajem v občanském průkazu. Když tak to mohu ukázat, já už ho tam nemám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní se tedy budeme zabývat hlasováním předloženého návrhu na zamítnutí v prvém čtení. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. (Žádosti z pléna o odhlášení.)

Dobrá, tak tedy ruším toto hlasování, prohlašuji ho za zmatečné. Všechny vás odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými kartičkami.

 

Znovu zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí v prvém čtení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 77, do kterého je přihlášeno 139 přítomných, pro 32, proti 91. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zaregistrovala jsem zde návrh na projednání v ústavněprávním výboru. Budeme o jednotlivých návrzích hlasovat odděleně.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu k projednání výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 78, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 137, proti jeden. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 79, do kterého je přihlášeno 140 přítomných, pro 136, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tento návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo

25.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 272/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

***
Přihlásit/registrovat se do ISP