(13.40 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Jak už jsem řekla, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. K tomuto návrhu zákona vláda nezaujala stanovisko.

Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nastane v životě poslance chvíle, kdy přijde na řadu i jeho poslanecký návrh. Setkáváme se nad protikuřáckým zákonem. Než přejdu k samotnému zákonu, rád bych se krátce vyjádřil. Nemám přílišnou ambici, že bychom dnešního dne projednali tento zákon v režimu § 90 odst. 2, jednak z časových důvodů, jednak - pro vysvětlení: K tomu samotnému návrhu, proč postupovat podle § 90, mě vedla myšlenka, že celospolečenská diskuse na toto téma je natolik letitá, natolik košatá, každý z nás se s ní potká, předpokládám, že každý z nás se někdy do restaurace šel najíst nebo posedět s přáteli, takže se s problematikou kouření setkal a určitě o ní diskutoval. S touto ambicí jsem tedy předstoupil, že tento můj velice jednoduchý návrh o šesti slovech, že se zakazuje kouření ve společných prostorách zařízení společného stravování, je v podstatě již vydiskutován. Byl to samozřejmě návrh poslance, který byl v té době v Poslanecké sněmovně krátce. Nebyl jsem si ještě vědom důležitosti a prospěšnosti této diskuse, takže případně i s pokorou přijmu standardní legislativní proces. (V sále je hluk.)

Samozřejmě druhým motivem, proč jsem navrhl § 90, je dlouhodobě avizovaný vládní návrh, který by tuto problematiku také zpracovával. Nicméně vládní návrh doposud na světě není, není ani předložen Poslanecké sněmovně... (Řečník se odmlčel. Mnozí poslanci se baví mezi sebou a nevěnují projevu žádnou pozornost.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy, aby se ztišili.

 

Poslanec Radek Vondráček: ... a navíc se věnuje tematice, která je výrazně širší a která obsahuje mnoho kontroverzních témat. A já bych byl nerad, aby tato tematika zapadla a aby se z tohoto důvodu v této oblasti opět nic nestalo, protože všichni víte, že to není první návrh na zákaz kouření v restauraci, který v této Sněmovně projednáváme.

Musím říct, že podle výzkumu si 78 procent občanů přeje nekuřácké restaurace. V této zemi skutečně 18 tisíc lidí ročně umírá v důsledku nemocí způsobených kouřením. Já jsem přitom v původním návrhu vycházel i ze své osobní zkušenosti, kdy kromě těchto zásadních dat a zásadního boje proti kouření mi šlo také opravdu i o to, abych se jako nekuřák a návštěvník restaurací nemusel po každé návštěvě kompletně převlékat do jiného oblečení. Měl jsem i sobecké důvody.

Tato úprava platí v mnoha zemích Evropské unie. Když se podíváte na přehled a studie, zjistíte, že jsme jedinou zemí v rámci Evropy, která žádným adekvátním způsobem nemá tuto problematiku řešenu, ať už úplnou restrikcí, nebo třeba i částečnou restrikcí. Já se závistí hledím k zahraničním příkladům, kdy skutečně zavedli takřka přes noc zákaz kouření. Občané tuto změnu respektovali, nedošlo k žádným občanským nepokojům. V dlouhodobém hledisku dokonce došlo ke zvýšení tržeb restauratérů. To znamená, nepotvrdily se ani ty katastrofické scénáře, že některé restaurace, zvlášť třeba na malých obcích, budou muset zavírat. Nestalo se tak. Naopak narostla tržba o čtyři až šest procent.

Z tohoto důvodu si myslím, že tento zákon by měl být jasným impulzem naší zemi, že to skutečně s tím bojem proti kouření v naší zemi myslíme vážně, že jsme si vědomi toho, že kouření v restauracích je významným faktorem toho, že kouří hlavně mladí lidé, kteří začínají. A máme o tom doklady, že v restauracích začínají kouřit. Tam je jejich první zkušenost s cigaretou. I kdyby to mělo být marginální malé procento, stojí za to do této úpravy jít a nepodlehnout tlakům různých uskupení, ať už tabákových, nebo restauračních lobby.

Nebudu se pouštět do hluboké zdravotnické diskuse. Na té normě se mnou spolupracuje můj kolega pan doktor Igor Nykl, který už je přihlášen do obecné rozpravy, takže bych mu potom v této části přenechal slovo. Jak už jsem v úvodu řekl, § 90 je ambiciózní. Předpokládám reakci opozičních kolegů na tento návrh. Jsme samozřejmě připraveni i na otevřenou diskusi v rámci výborů, kdyby byl tento návrh zavetován. (Silně vzrůstá hluk v sále.) Jenom poprosím ty, kteří už se s touto problematikou setkali, o podporu tohoto návrhu, o to, aby hlasovali v prvém čtení, aby nedošlo třeba k zamítnutí této normy z nějakých malicherných důvodů a abychom se této problematice nadále v Poslanecké sněmovně věnovali. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Eviduji tady přednostní přihlášku pana předsedy klubu ČSSD Sklenáka. Chtěla jsem se zeptat, jestli nepustíme zpravodaje, abychom to úvodní - (Předseda Sklenák žádá o vystoupení ihned.) Chcete hovořit, tak prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nechci předbíhat pana zpravodaje, ale myslím si, že je dobré, abych vystoupil hned na počátku projednávání bodu, a navážu na pana předkladatele, který řekl, že je připraven o té normě jednat ve výborech. Já si také myslím, že by bylo dobré se o tom bavit podrobněji, ne v jednom čtení. Z tohoto důvodu si jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a KSČM, dovoluji dát veto proti projednávání podle § 90 odst. 2.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Budeme pokračovat standardním způsobem. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a to výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené dámy, pánové, poslankyně, poslanci, já myslím, že o boji proti kouření a kouření už bylo řečeno tolik. Já mám zpravodajskou zprávu asi na tři stránky. Myslím, že to nemá význam tady číst. Všichni víme, že kouření je vážný sociální problém v Evropě i u nás, v celém světě, že výrazně poškozuje zdraví, způsobuje závažná onemocnění, nebudu je tady vyjmenovávat, poškozuje eventuálně plod atd., zapříčiňuje větší úrazovost a nehodovost. Jak již bylo řečeno, umírá u nás ročně asi 18 tisíc lidí na důsledky onemocnění, které mají souvislost s kouřením. (Hluk v sále.) Víme, že se kouření posouvá i do nižších věkových skupin u dětí atd. V poslední době převažuje kouření u žen. To všechno je z výzkumů. Je to známo. Já to opakovat nechci. Myslím si, že normální je nekouřit. A toto bychom si měli uvědomit. (Potlesk poslanců ČSSD, ANO, KDU-ČSL a hnutí Úsvit.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Dále prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Štěpána Stupčuka, aby se ujal slova. A dříve, než dojde k mikrofonu, poprosím, máme již jenom pár minut, prosím, ztišme se, protože není slyšet a musíme se tady překřikovat. Prosím o klid, zejména v levé části sálu.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, věcná podstata návrhu je zřejmá. Přijetím tohoto zákona bychom napříště již neumožnili smíšené provozy tak, aby se v některých vymezených částech mohlo kouřit a v jiných nemohlo. To znamená, jedná se o návrh, který by stanovil absolutní zákaz kouření v restauračních zařízeních.

Já pouze legislativně technicky k tomuto návrhu. Domnívám se, že návrh postrádá některé náležitosti, které by bylo vhodné do něj doplnit, a to zejména upřesnění definičních termínů, které se objevují v zákoně, jako co to je vnitřní prostor kouření či zařízení společného stravování. Dosavadní aplikační praxe právě poukazuje na to, že toto je často otázka určitých interpretačních diskrepancí. Z textu samotného návrhu zákona není také zřejmé, zda se vztahuje pouze na tabákové výrobky, nebo taktéž zahrnuje i používání elektronických cigaret. A rovněž, co je důležité a co by návrh zákona určitě měl obsahovat, je přechodné ustanovení, ve kterém by mělo být určeno, do jaké doby musí provozovatelé splnit povinnost označení prostor grafickou značkou "kouření zakázáno". Děkuji. (V sále přetrvával hluk. Po odchodu řečníka od pultu se hluk náhle snížil.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Děkuji i za snížení hladiny hluku. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám tři přihlášky - pana poslance Nykla, pana poslance Štětinu a pana poslance Bendu. Prosím tedy prvního v pořadí, pana poslance Nykla, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP