(13.20 hodin)
(pokračuje Filip)

To je ten článek 2 odst. 2 v přechodných ustanoveních, kdy se v podstatě doplňuje, za jakých podmínek se to dělá. A text původní, to znamená to, co se doplňuje do zákona č. 328/1999 a potažmo do dalších zákonů, omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu včetně údajů o opatrovníkovi v rozsahu: jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, nemá-li rodné číslo přiděleno, datum narození, případně název a sídlo, je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, případně trest zákazu pobytu, který je uložen rozhodnutím soudu. Potom se v § 75 v podstatě doplňují písmena c) a d) a písmena původní se označují jako e) a f). Účinnost, aby se na to mohla státní správa připravit, je navržena tentokrát tři měsíce od vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V tomto ohledu tedy podotýkám, že je to třetí pokus, jak napravit tento buď omyl, nebo úmysl někoho, kdo si chtěl připravit státním rozhodnutím bílé koně v občanskoprávních a jiných vztazích. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu navrhovateli. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem, pana předsedy klubu TOP 09 a paní místopředsedkyně klubu ODS. Jenom se zeptám, jestli můžu přizvat ještě pana zpravodaje, anebo jestli chcete vystoupit hned. Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Pavel Havíř. Prosím.

 

Poslanec Pavel Havíř: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi přednést svou zpravodajskou zprávu k této novele zákona k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky-Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Jak již uvedl předkladatel, tato novela v podstatě reaguje na předchozí novelizaci tohoto zákona, a to zákonem č. 424/2010 Sb., která s účinností od 1. ledna 2012 zásadně změnila rozsah údajů zapisovaných do občanského průkazu. Jestliže pominu stanovisko vlády, které máte k dispozici a kde jedním ze zásadních argumentů pro zamítnutí této novely z pohledu vlády je konstatování, že tyto informace jsou orgánům veřejné moci dostupné v informačních systémech veřejné správy, rád bych se spíše zaměřil na několik praktických poznámek k tomu, jak by tento zákon mohl být aplikován a jaké problémy může jeho praktická aplikace přinésti, které jsem získal na základě diskuse s pracovníky veřejné správy.

Novela předpokládá a ustanovuje zápis zákazu pobytu a omezení svéprávnosti do občanského průkazu. Nijak ale nevymezuje další předpoklady pro fungování v praxi. Pokud má doklad něco obsahovat, je jen na občanovi, aby o uvedená data či změny v dokladu požádal. To znamená, každá povinnost je v této chvíli uvedena v § 14 zákona, který specifikuje povinnosti občana. Novela ale nestanovuje povinnost požádat o zápis povinných údajů, ať zákaz pobytu, nebo omezení svéprávnosti. Tedy je nutno, aby v § 14 byla jako jedna z povinností stanoveno, že občan má povinnost požádat o nový doklad v případě, že uvedená skutečnost nebo její změna nastane - zákaz pobytu nebo omezení svéprávnosti. V přechodném ustanovení je sice povinnost částečně uložena, ale to jen pro ty občany, kterých by se dané ustanovení týkalo v době nabytí účinnosti novely. Následné povinnosti občanů již nejsou dostatečně specifikovány.

A nyní několik poznámek ke dvěma údajům, které by se nově měly v občanských průkazech objevit.

Zákaz pobytu. Novela zákona počítá pouze se zákazem pobytu uloženým soudem, nikoliv orgánem obce v přestupkovém řízení. Zároveň neupřesňuje, v jakém rozsahu jsou z dokladu informace o zákazu pobytu zapsány, které obce se zákaz pobytu týká a jaká je jeho časová platnost. Občanský průkaz je vydáván na dobu platnosti deset let, zákazy pobytu stanovované z velké většiny jsou vydávané na kratší dobu. Je tedy zřejmé, že uvedené ustanovení by pouze vedlo k navýšení výměn dokladů, a tím i navýšení nákladů na výrobu těchto dokladů.

K omezení svéprávnosti. Novela navrhuje zápis do dokladu, kde kromě uvedení samotné indikace omezení svéprávnosti jsou i další údaje o opatrovníkovi - jméno, příjmení, rodné číslo a dále u subjektu název a sídlo. Pokud bereme v úvahu, že rozsah omezení svéprávnosti není veden v žádném registru a občan s omezenou svéprávností musí vždy u úřadu dokládat rozsudek o omezení s jeho obsahem, bylo by vhodnější, aby opatrovník předkládal stejně jako dosud i doklad o ustanovení opatrovníkem. Tím by bylo nadbytečné zapisovat identifikaci opatrovníka. Nutno vzít v úvahu i to, že v době platnosti dokladu se opatrovník může několikrát změnit, čímž by se musel měnit i doklad samotný.

To, co je podstatné z mého pohledu v praktické aplikaci tohoto zákona, je ale především fakt faktické podoby, kterou občanský průkaz v této době má. Občanský průkaz je v podstatě v podobě platební karty. Možnost zápisu údajů je v této podobě velmi omezená a myslím si, že i když připustíme, že by mohlo dojít, a asi by muselo dojít, k zapisování dlouhých písemných řetězců, protože jinak bychom se asi do formátu nevešli, tak přesto samotný tento fakt je poměrně podle mého soudu značnou technickou komplikací.

Přesto se domnívám v souladu s předkladatelem, že zejména informace o omezení svéprávnosti je informací pro jejího nositele zásadně důležitou, a z tohoto důvodu se neztotožňuji se stanoviskem vlády, které je jednoznačně zamítavé. Doporučuji ze svého pohledu postoupit tento zákon v případě, že nedojde ke schválení podle § 90, do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem pan poslanec Kalousek. Připraví se paní poslankyně Černochová a poté pan poslanec Tejc. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, když jsem četl tuto předlohu a poslouchal pana předkladatele, nemohl jsem si nevzpomenout na Vodňanského, Skoumala a Štibicha a jejich obrazový inventář Bedřicha Bobše, zejména na obrazy Královna Alžběta beseduje s traktoristy a na obraz Zátiší s občanským průkazem. Nevím proč. Ale v každém případě si dovoluji vetovat postup podle § 90 jednacího řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, registruji vaše veto. Nyní prosím paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si dovolím jít ve svém návrhu jménem klubu Občanské demokratické strany ještě dál a dovolím si navrhnout v prvním čtení tento návrh zákona zamítnout.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, budeme o tomto návrhu hlasovat. Nyní prosím pana poslance Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené dámy, vážení pánové, souhlasím v zásadě s tím, že zákon není možné schválit v prvním čtení. To, že byl vetován, je asi rozumné, protože se nemohu ztotožnit se vším, co je v zákoně uvedeno, a nemohl bych pro to hlasovat. To je zejména otázka zákazu pobytu a tam si myslím, že vláda ve svém stanovisku jednoznačně prokazuje důvody, proč by toto opatření podle mého názoru a podle názoru vlády nemělo být do zákona nově uvedeno.

Ve druhém případě, který se týká svéprávnosti a údajů o ní, si naopak myslím, že stanovisko vlády nevypovídá o všech možnostech a skutečnostech, protože se v něm odkazuje na to, že povinnost předkládat občanský průkaz mají občané pouze ve vztahu k orgánům veřejné moci. To je určitě nezpochybnitelné. Je to pravda. Ale každý z nás má právo s někým smlouvu uzavřít a nebo neuzavřít. A každý z nás má právo uzavřít smlouvu pouze s tím, který se prokáže občanským průkazem, ze kterého je jasné, že se jedná o osobu, o kterou se domníváme, že se jedná, se kterou uzavíráme smlouvu, a zároveň o osobu, která má plnou způsobilost k právním úkonům řečeno starou terminologií, tedy svéprávnost. Je svéprávná a může uzavřít platně smlouvu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP