(12.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 69, do kterého je přihlášeno 146 přítomných, pro 117, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento zákon byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 70, do kterého je přihlášeno 147 přítomných, pro 94, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat a ve výborech bude tento zákon projednáván ve zkrácené lhůtě 30 dní.

 

Děkuji a uzavírám projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k projednávání bodu číslo 13, kterým je

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji opět. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsa povzbuzen dosavadním úspěchem při předkládání těchto norem, troufám si vás tentokrát oslovit s prosbou o rovněž schválení v prvním čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí.

Cílem návrhu zákona je provést věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. Návrh zákona rovněž usiluje o odstranění nejasností vyplývajících z rekodifikace soukromého práva a souvisejících změn v právní úpravě daně z nemovitých věcí. Dále dochází k upřesnění některých pojmů, k jejich sjednocení s jinými právními předpisy a k provedení legislativně technických úprav. Jako příklad navrhovaných změn lze uvést upřesnění hranice mezi předmětem daně z pozemků a předmětem daně ze staveb a jednotek, kdy se jednoznačně vymezuje okamžik, ve kterém se stavba nebo jednotka stává předmětem daně ze staveb a jednotek. V oblasti správy daně z nemovitých věcí se např. navrhuje upravit, že pokuta za opožděné tvrzení daně nevznikne v případě, kdy poplatník pozdě podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání na nižší daň, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2015.

Závěrem si vás opět dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení a o zkrácení, které bude načteno v podrobné rozpravě, zkrácení lhůty pro projednání této novely na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček.

 

Poslanec Jiří Holeček: Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající, pane ministře, děkuji za uvedení této technické legislativní úpravy naší normy, daně z nemovitých věcí. Tato norma, nebo tento zákon je velice krátký, zpřesňuje pojmy a nejasnosti, které, jak řekl pan ministr, vyplynuly z aplikační praxe. Proto jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku také doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji kromě pana zpravodaje, který bude načítat zkrácení lhůty, žádnou přihlášku. Tak prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Navrhuji u tohoto zákona taktéž zkrácení lhůt pro projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím pana poslance Podivínského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Jan Podivínský: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, navrhl bych přikázání do hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se tedy ještě jednou, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Dále zde eviduji ještě návrh pana poslance Podivínského na přikázání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 71, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 127. Konstatuji, že návrh byl přijat a tímto zákonem se bude zabývat rozpočtový výbor.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu přikázat tento zákon k projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 72, do kterého je přihlášeno 150 poslanců, pro 30, proti 57. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem na zkrácení lhůty k projednávání ve výborech na 30 dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 73, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 81, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Tímto zákonem se tedy bude zabývat rozpočtový výbor a bude ho projednávat ve zkrácené lhůtě 30 dní. Konstatuji, že tento bod je projednán. Děkuji.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 14. Tím je

14.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části
schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního
rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016
/sněmovní tisk 329/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, každý rok je třeba opatřit peněžní prostředky na krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu a zatím je nutné, aby možnost vydat za tímto účelem státní dluhopisy stanovil zákon. Stejně tak je nutné průběžně opatřovat peněžní prostředky na splátky státního dluhu, to znamená především splátky jmenovitých hodnot dříve vydaných státních dluhopisů. I tyto peněžní prostředky se získávají prodejem státních dluhopisů a i vydání těchto dluhopisů vyžaduje vydání zákona. Ten se vydává každý rok nebo jednou za dva roky.

Předložený návrh zákona je netypický v tom, že se podle něj mají vydat dluhopisy nejen ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na letošní rok, ale i skutečného schodku za loňský rok. Loni byl připraven zákon o vydání dluhopisů na rozpočtovaný schodek státního rozpočtu na rok 2013, ale než ho Poslanecká sněmovna schválila, byla rozpuštěna a zákon v legislativním procesu nemohl pokračovat. Rozpočtovaný schodek se pak změnil na skutečný a jeho krytí bylo pojato do předloženého návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP