(13.00 hodin)
(pokračuje Brabec)

Kromě povolení k vydání dluhopisů ke krytí obou zmíněných schodků, které je obsahem § 1, zahrnuje předložený návrh zákona povolení k vydání dluhopisů ke krytí splátek státního dluhu, které naběhnou příští a přespříští rok. Je obsahem § 2, který je formulován stejně jako zákon číslo 89/2014 Sb., který umožňuje vydání dluhopisů na úhradu splátek státního dluhu naběhlých v letošním roce. Prodej státních dluhopisů zvyšuje státní dluh, ale v případě dluhopisů, jejichž výnos je určen na splátky státního dluhu, státní dluh po zaplacení splátek zase klesne. Ministerstvo financí se však rozhodlo až do konce roku 2015 nezvyšovat státní dluh vůbec a nechat ho na úrovni konce roku 2013. Proto do té doby bude prodávat jen státní dluhopisy o úhrnné jmenovité hodnotě nepřevyšující úhrn částek použitých v téže době na splátky státního dluhu.

Poslanecká sněmovna projednává pod číslem tisku 295 novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž již nebude nutné povolení k vydání státních dluhopisů ke krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ani k vydání státních dluhopisů ke krytí splátek státního dluhu stanovit zvláštním zákonem. Zvláštní zákon bude nutný jen pro případ, že skutečný schodek bude vyšší než rozpočtovaný, a tedy bude nutné peněžními prostředky vypůjčenými prostřednictvím prodeje státních dluhopisů krýt částku, s kterou zákon o státním rozpočtu nepočítal.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já myslím, že náhradní předkladatel, omlouvám se za ten výraz, pan ministr za pana ministra Babiše, důkladně odůvodnil návrh zákona. Myslím si, že už bych nosil dříví do lesa, kdybych měl dále zdůvodňovat ve své zpravodajské zprávě tento návrh, nebo komentovat. Takže já si myslím, že bylo vše řečeno. Samozřejmě jsem pro, aby byl postoupen do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji přednostní právo pana poslance Kalouska a táži se, jestli mohu zahájit obecnou rozpravu, anebo to chcete před obecnou rozpravou, jestli vydržíte, abych formálně otevřela. Takže otevírám obecnou rozpravu a prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, budeme rozhodovat, tak či onak, o 217 miliardách, což není úplně malý peníz. Situace, kdy máme rozhodovat o takovémto objemu a není zde přítomen ministr financí, který je zmocněn k emisi, ani předseda vlády, tak při vší úctě k panu ministrovi životního prostředí se nedomnívám, že je možné dnes o tom hlasovat, už jenom proto, že došlo k precedentu, který z technického důvodu chápu, z politického ho pokládám za nefér. Dlouhodobě se vždy vypořádávaly schodky z jednotlivých let dluhopisovými programy za ta daná léta, popřípadě potřeba reemisní likvidity se řešila dluhopisovými programy reemisní likviditou.

To, že předkladatel, a já si nepamatuji, že se to někdy stalo, to, že předkladatel smíchal dohromady do jednoho programu politické rozhodnutí o schodku z roku 2013 a politické rozhodnutí o schodku z roku 2014, tím se podle mého názoru chová mimořádně nefér. My se potřebujeme pana ministra zeptat na tyto důvody, a prosím tedy, abychom přerušili toto jednání do středy příštího týdne.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Protože se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými kartičkami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro předložený procedurální návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Je to hlasování s pořadovým číslem 74, do kterého je přihlášeno 125 přítomných, pro 98, proti 1. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 17, kterým je

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 271/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan ministr Jurečka. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré odpoledne. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl a uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předložené novely zákona o námořní plavbě je implementace požadavků mezinárodních námořních úmluv do právního řádu České republiky k vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků, podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí. V souvislosti s mezinárodními námořními úmluvami je nutno zabezpečit zejména implementaci změn mezinárodní úmluvy o normách výcviku, certifikace a strážní služby, které byly přijaty v roce 2010 konferencí smluvních stran této úmluvy ve filipínské Manile, a přizpůsobení českého právního řádu k plánované ratifikaci úmluvy mezinárodní organizace práce z roku 2006 o práci na moři, tzv. úmluva o práci na moři. Tyto mezinárodní úmluvy se po ratifikaci stanou součástí našeho právního řádu, a je tedy třeba zajistit soulad zákona o námořní platbě s nimi.

Úmluva o normách výcviku, certifikace a strážní služby je nejvýznamnější mezinárodní smlouva, která stanovuje minimální požadavky na způsobilost námořníků, jejich výcvik a certifikaci. Jejich hlavním cílem je zajistit zvýšení ochrany života a majetku na moři a ochrany mořského prostředí. Návrh zákona upouští od přísnějších podmínek na certifikaci námořníků nepožadovaných úmluvou do té míry, nakolik se tato právní úprava jeví jako neopodstatněná zátěž pro uchazeče.

Úmluva o práci na moři byla přijata na 94. zasedání Mezinárodní konference práce dne 23. února 2006 a její ratifikaci gesčně zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je mezinárodním nástrojem, jehož cílem je zabezpečit právo všech námořníků na důstojné zaměstnání.

Cílem návrhu zákona je také zajistit slučitelnost právního řádu České republiky se sekundárními akty práva Evropské unie, které navazují na zmíněnou právní úpravu mezinárodní. Jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků, a dále směrnice navazující na úmluvu o práci na moři. Některá ustanovení úmluvy o práci na moři byla na unijní úrovni reflektovaná ve směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k úmluvě o práci na moři z roku 2006, uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě a kterou se mění směrnice 1999/63/ES. Druhou směrnici provádějící úmluvu o práci na moři, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/54/EU o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s úmluvou o práci na moři a jejího prosazování. Návrh zákona dále odstraňuje ustanovení související se správním trestáním nedovoleného vypouštění znečišťujících látek z lodi zákona o námořní platbě, a to v návaznosti na skutečnost, že provedením transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a zavedení sankcí za protiprávní jednání, je nedovolené jednání trestáno prostřednictvím ustanovení trestního zákoníku a zákona číslo 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP