(12.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Jak jsem již uvedl, evropská právní úprava je použitelná pouze na zboží pod celním dohledem. Orgány celní správy České republiky však vykonávají působnost v rámci boje proti padělkům i na vnitřním trhu, v rámci České republiky. Předložený návrh zákona proto přebírá evropskou právní úpravu též pro oblast vnitrostátní, na kterou by jinak nedopadala. Celní orgány se tak budou při postupu vůči zboží na vnitrostátním trhu řídit obdobnými principy jako při postupu vůči zboží pod celním dohledem, a to zejména s principem součinnosti s držiteli práv duševního vlastnictví. Obdobná právní úprava již funguje například na Slovensku.

Navrhovaná právní úprava v prvé řadě zefektivní boj proti padělkům. Bude poskytnuta zvýšená ochrana držitelům práv duševního vlastnictví, kteří tak budou moci rozvíjet svoje podnikatelské a inovační aktivity bez obav z nekalé konkurence a deformace trhu ze strany porušitelů těchto práv. Současným efektem pak bude též ochrana spotřebitelů, kteří budou navrhovanou úpravou lépe chráněni proti padělkům. Z pohledu státu, dojde rovněž k posílení boje s daňovými úniky, které jsou s trhem s padělky zpravidla spojeny.

Závěrem svého úvodního slova si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto zákona do druhého čtení a avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrátit lhůtu pro projednání návrhu zákona ve výborech na třicet dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji panu ministrovi Brabcovi za uvedení tohoto zákona. Velmi detailní uvedení. Snad bych dodal, že tento zákon upravuje práci celních úřadů při vymahatelnosti práva k duševnímu vlastnictví. Jedná se zde o způsoby zadržení a nakládání s takovými padělky. Jsou to padělky, různé zboží, dneska se kopírují a vyrábějí padělky, ať už jsou to oděvy, obuv, dokonce mobilní telefony. Mohli jsme si zhlédnout na veletrhu v Brně při prezentaci celních úřadů i dokonce padělky pracích prášků a podobně. Jako zajímavost bych dodal, že tento zákon umožňuje nově i použít podle povahy těch výrobků, umožňuje tyto výrobky použít na humanitární účely. Jedná se především třeba právě o ten zmiňovaný textil.

Připojená důvodová zpráva, která říká, že návrh zákona je předkládán z důvodu adaptace tuzemského právního řádů na nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady Evropského společenství číslo 1383/2003.

Tento zákon je z mého pohledu srozumitelný, je kompaktní a jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A dříve než zahájím obecnou rozpravu, přečtu omluvu pana poslance Gabrhela, který se od 12 hodin omlouvá z dnešního jednání ze zdravotních důvodů.

Jenom upozorňuji pana zpravodaje, zda by byl tak laskav a v obecné rozpravě potom navrhl to zkrácení té lhůty. Děkuji.

Takže otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pouze pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Holeček: Rád bych tímto navrhl zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona na třicet dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj... Děkuji.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Tudíž zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 67, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 120. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na třicet dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, do kterého je přihlášeno 144 přítomných, pro 92, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat a ve výborech bude tento návrh projednáván ve zkrácené lhůtě třicet dnů.

 

Končím projednávání tohoto bodu a přistupujeme k projednávání bodu číslo

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
/sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát to bude stručnější. Dovolte mi, abych opravdu stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Tento návrh zákona přímo navazuje na návrh zákona, který byl právě schválen v prvním čtení, za což vám děkuji jménem svým i jménem předkladatele. Předmětem této novely jsou nezbytné související změny v jiných zákonech. Rozsah návrhů je opravdu nevelký, neboť obsahuje pouze technické novelizace zákona o ochraně spotřebitele a autorského zákona.

Závěrem mi jenom dovolte opět požádat o propuštění této novely do druhého čtení k projednání ve výborech a opět avizuji, že v rámci podrobné rozpravy bude navrženo zkrácení lhůty pro projednání návrhu ve výborech nad třicet dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Děkuji panu ministrovi, že uvedl i tento návrh zákona, který souvisí se zákonem o působnosti orgánů Celní správy České republiky. Snad bych jenom dodal, že tento zákon bude měnit především zákon na ochranu spotřebitele a zákon na ochranu autorských práv. Některá ustanovení v těchto zákonech bude taky taxativně rušit. Tento zákon je skutečně krátký, srozumitelný, osmistránkový.

Jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku doporučuji Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky tento vládní návrh zákona propustit do druhého čtení a přikázat jej k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji a táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Předpokládám, že pan zpravodaj načte tu žádost o zkrácení lhůty projednávání. Tak prosím, aby tak učinil

 

Poslanec Jiří Holeček: Rád bych navrhl zkrácení projednávání tohoto návrhu zákona k projednání tohoto návrhu zákona ve výborech, a to na třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. Ještě jednou se ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP