(12.30 hodin)
(pokračuje Korte)

K druhé části. Je to část víceméně legislativně technická, která formulačně upravuje některé body zákona o rozhlasovém a televizním vysílání podle požadavků EU. S jednou výjimkou. Je to bod, tuším, 4, který prodlužuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání lhůtu k předložení výroční zprávy o dva měsíce. Striktně legislativně vzato, tento bod je přílepek. Já s tím věcně nemám problém. Vzešlo to patrně z doporučení garančního výboru, tuto legislativní úpravu provést. Já jsem koneckonců pro to také hlasoval. Ale fakticky to s danou materií nikterak nesouvisí, a tudíž je to přílepek. Uvidíme, jak se k tomu postaví garanční výbor. Uvidíme, co nám na to řekne naše legislativa.

K tomu, co se zde mluvilo o digitalizaci. Já si nemyslím, že to, že Český rozhlas nevysílá terestriálně digitálně, je vina Českého rozhlasu. On by mohl vysílat poměrně velmi rychle, ale nebudou příjemci, neboť není dostatek přijímačů, nejsou v autech přijímače, nejsou na trhu přijímače, takže to není pouze otázka Českého rozhlasu, ale také těch výrobců.

A závěrem mi dovolte říci jménem klubu TOP 09 a Starostové, že podpoříme postoupení tohoto tisku k projednání garančnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikdo, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova, zda je zájem. Pan navrhovatel? Prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Kolegyně, kolegové, já chci jenom upozornit, že se jedná o pouhou technickou novelu, tedy nikoliv o rozšiřování nové sítě, ale pouze o rozšíření možností příjmu již existující stanice mluveného slova Český rozhlas Plus na VKV nebo FM. Nejde tedy o žádné rozšiřování nové sítě. A mohu tedy ujistit také, že nepůjde o jakékoli zasahování nebo omezování rozsahu jiných stanic. Nevidím tedy důvod k prodloužení lhůty o třicet dnů, protože jde pouze o technickou novelu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a nyní prosím o závěrečná slova pana zpravodaje.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážená paní předsedající. Já bych chtěl jenom shrnout rozpravu a návrhy, které zazněly, o kterých bychom měli hlasovat. Pan poslanec Fiedler navrhl návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat, přikázat volebnímu výboru a případně prodloužit lhůtu o 90 dnů, jak navrhl pan poslanec Birke. To jsou tři hlasování, která bychom měli absolvovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom, když dovolíte, předseda Poslanecké sněmovny přikázal volebnímu výboru, ale nejsem si jista, jestli pan Korte nepřikázal... Ne, dobrá. (Zpravodaj: Mluvil o garančním.) O garančním, ano. Dobrá. Děkuji.

Ještě než přistoupíme k hlasování, jednu poznámku k prodloužení té lhůty. Prodloužit lhůtu o více než 20 dnů lze se souhlasem navrhovatele, protože Sněmovna může maximálně o 20 dnů. Takže o 20 dnů. Můžu vás poprosit, pane poslanče?

 

Poslanec Jan Birke: Já se omlouvám...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: A ještě než tak učiníte, já poprosím pana ministra, jestli by mohl znovu otevřít rozpravu, protože jsme ji uzavřeli.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Dobře. Otevírám znovu rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tak, a teď jestli byste mohl svůj návrh upravit.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní místopředsedkyně. Můj návrh je - v případě, pokud zákon projde do druhého čtení, žádám Sněmovnu o prodloužení lhůty z řádných 60 dnů o 20, to znamená na 80 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já též děkuji. A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde padl v obecné rozpravě.

Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, do kterého je přihlášeno 141 přítomných. Pro 10, proti 123 poslanců. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Mám zde přihlášku paní poslankyně Černochové. To je omyl, dobrá.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání volebnímu výboru. Já se ptám, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo souhlasíte s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 65, do kterého je přihlášeno 141 poslanců. Pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání.

 

A ještě zde máme jedno hlasování o prodloužení lhůty pro vyjednávání je výborech o 20 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66, do kterého je přihlášeno 141 poslanců. Pro 99, proti 34. Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta pro projednání ve výborech je prodloužena o 20 dnů. Děkuji.

 

Nyní přistupujeme k projednávání bodu číslo

11.
Vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
/sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr pro životní prostředí pan Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

Návrh zákona je reakcí na schválení nařízení Evropské unie, které přináší novou úpravu boje proti zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, neboli proti takzvaným padělkům. Cílí přitom na zboží nacházející se pod celním dohledem, tedy na zboží -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám. Poprosím ctěné kolegy a kolegyně, pokud si mají co říci, aby tak učinili v předsálí, protože opravdu já neslyším, co pan ministr říká.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já jsem na nezájem publika zvyklý u svých vlastních zákonů, tak si budu zvykat i u těch cizích. Tak já se budu snažit vás nějak více zaujmout, ale nevím, jestli k tomu mám použít nějakou výraznější mimoverbální komunikaci. Ne. Takže zůstaneme u suššího podání.

Nařízení přitom předpokládá, že boj proti padělkům bude prováděn celními orgány členských zemí, jež v této souvislosti přijmou navazující právní úpravu. Tou by se měl s účinností od 1. ledna 2015 stát právě navržený zákon.

Podle úpravy evropského nařízení je působnost celních orgánů v boji proti padělkům vykonávána v součinnosti držitelů práv duševního vlastnictví, jejichž zájmy jsou tímto způsobem chráněny. Celní orgány tak primárně vykonávají tuto svoji působnost až na základě žádosti konkrétního držitele práv, který následně musí vést soukromoprávní soudní řízení proti subjektu, který právo duševního vlastnictví porušil. O tom, zda konkrétní zboží porušuje právo duševního vlastnictví, tak s definitivní platností rozhodne až soud. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP