(16.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To nebude tak jednoduché, protože jsem ukončil rozpravu. A v rozpravě to také nezaznělo, takže buď by musel někdo z vlády rozpravu otevřít, nebo... Tak dobrá. Takže rozpravu jsem ukončil.

Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem, dobrá. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Mám zde návrh z organizačního výboru na přikázání k projednání petičnímu výboru. Zeptám se, zda ještě někdo navrhuje nějaký jiný výbor. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby tento zákon byl přikázán výboru petičnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 122, přihlášeno je 173, pro 93, proti 35. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání petičnímu výboru. Nyní tedy končím bod 43.

 

Budeme pokračovat bodem

32.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky,
Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka,
Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 157/ - prvé čtení

Předtím než dám slovo paní zástupkyni navrhovatelů, s přednostním právem pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dovolím si vznést procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do skončení projednávání bodu 112.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, registruji to jako procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do ukončení projednávání bodu 112, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 123, přihlášeno je 173, pro 139, proti 2. Tento návrh byl přijat. Přerušuji projednávání bodu 32.

 

Otevírám bod

112.
Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti

Prosím pana premiéra, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi stručně. Pokud jde o situaci na Ministerstvu spravedlnosti v kontextu těch předcházejících diskusí, které se vedly tady na půdě Poslanecké sněmovny v uplynulých měsících, paní ministryně Válková je v čele resortu cca čtyři měsíce. Během tohoto období byly tři situace, kdy byla činnost resortu v nějakém širším rozsahu negativně medializována, resp. z negativního hlediska se o ní diskutovalo tady na půdě Poslanecké sněmovny. Tou první situací byla otázka způsobu odvolání generálního ředitele Vězeňské služby Dohnala. Tato věc byla diskutována i na půdě příslušného výboru Poslanecké sněmovny. Druhým tématem, které bylo spíše tématem mediálním, byl spor mezi paní ministryní a první náměstkyní paní Marvanovou. Situace byla posléze vyřešena tím, že paní Marvanová odešla z pozice první náměstkyně na Ministerstvu spravedlnosti a došlo tedy ke jmenování nového prvního náměstka. Třetím tématem, které, jak tomu rozumím, bylo spouštěcím mechanismem žádosti o zařazení tohoto bodu, byl tedy opět medializovaný konflikt mezi paní ministryní a náměstkem Šternem, který skončil včera tím, že paní ministryně náměstka Šterna odvolala z funkce náměstka na Ministerstvu spravedlnosti.

Pokud jde o problém sporu mezi paní ministryní Válkovou a náměstkem Šternem, podle mého názoru je to zásadní komunikační konflikt a pravděpodobně také určitý konflikt z hlediska přístupu k přípravě výběrového řízení na elektronické náramky. Na Ministerstvu spravedlnosti přípravou tohoto výběrového řízení byla pověřena Probační a mediační služba, která je zahrnuta do kompetence v rámci úseku, který vedl bývalý náměstek ministryně Válkové Štern. Během přípravy toho výběrového řízení, zejména ve fázi, kdy se hodnotila určitá poptávka nebo jakýsi průzkum trhu, který byl realizován komisí v působnosti Probační a mediační služby, došlo ke sporu o to, jaký rozsah informací má být poskytnut přímo ministryni spravedlnosti. V rámci tohoto sporu se následně náměstek Štern, jak již bylo také medializováno a zveřejněno, obrátil na orgány činné v trestním řízení se svým podnětem. Reakcí paní ministryně pak bylo včera jeho odvolání z funkce.

Pokud jde ještě o otázku geneze působení náměstka Šterna na Ministerstvu spravedlnosti, já si myslím, že stojí za to konstatovat, že pan Štern stál řadu let v čele Probační a mediační služby, která patří do resortu Ministerstva spravedlnosti. Nikdy nebyl členem sociální demokracie. Na pozici náměstka byl nominován paní ministryní Válkovou s doporučením sociální demokracie, ale nominován byl především jako nestranický odborník, jehož odbornost přísluší sekci, do jejíhož čela byl jmenován, protože sekce, v jejímž čele stál náměstek Štern, samozřejmě zahrnuje také Probační a mediační službu, kterou bývalý náměstek Štern řadu let vedl. Čili nedá se hovořit o nějakém vyslání náměstka Šterna na Ministerstvo spravedlnosti, nedá se hovořit o tom, že by náměstek Štern byl nějak propojen s politickou činností České strany sociálně demokratické. Byl sociální demokracií podpořen v okamžiku, kdy se vedla diskuse o nominacích náměstků na jednotlivé resorty, jako odborník, který může ministryni pomoci v rámci řízení Ministerstva spravedlnosti. Paní ministryně s touto nominací souhlasila, neměla vůči ní v době, kdy se sestavovala vláda, resp. sestavovaly se příslušné týmy ve vedení ministerstev, žádný problém.

Na základě otázky a diskuse kolem postupu náměstka Šterna kolem přípravy příslušného výběrového řízení jsem včera požádal paní ministryni o schůzku. Sešli jsme se, požádal jsem paní ministryni o vysvětlení celé záležitosti kolem výběrového řízení a podstaty sporu mezi ní a náměstkem Šternem. Paní ministryně mi toto vysvětlení poskytla. Já jsem ho vzal na vědomí. Požádal jsem paní ministryni spravedlnosti, aby zklidnila situaci na Ministerstvu spravedlnosti v zájmu toho, aby resort byl schopen plnit úkoly, které má z programového prohlášení vlády. Jsem přesvědčen, že zklidnění situace v resortu a jeho významná personální stabilizace může vytvořit podmínky pro to, aby Ministerstvo spravedlnosti fungovalo tak, jak vláda a Česká republika potřebují.

Chci také připomenout, že v tuto chvíli má resort řadu důležitých úkolů. Je to například příprava novely občanského zákoníku, je to úprava pravidel pro výkon soukromých exekucí, jak to požaduje programové prohlášení vlády, je to otázka přípravy novely zákona o státním zastupitelství, je to otázka reformy vězeňství. Samozřejmě resort by měl také hledat potřebné úspory v rámci svého provozu. Je tady celá řada praktických otázek, kterým by se mělo ministerstvo a jeho vedení velmi intenzivně věnovat, a podle mého názoru jakékoliv takto ostré personální spory, nebo dokonce veřejně prezentované spory mezi paní ministryní a jejími podřízenými, tak jak k nim došlo v uplynulých měsících v několika případech, které jsem zde uvedl, nepomáhají dobrému veřejnému obrazu Ministerstva spravedlnosti a nepomáhají také dobré prezentaci práce vlády České republiky.

To jsou věci, které jsem paní ministryni vytkl při našem včerejším rozhovoru. Požádal jsem ji, aby ve svém postupu se chovala maximálně profesionálně, aby dostála tomu, že ministr musí být také člověk, který má určité řídicí schopnosti, je schopen problémy předvídat. Když je není schopen předvídat, tak by je měl především zvládat a řešit tak, aby nezatěžovaly funkčnost vlády.

Včera jsem se sešel také s předsedou hnutí ANO, které je koaličním partnerem sociální demokracie. Na základě koaliční smlouvy, kterou máme, je to právě hnutí ANO, které nominuje svého zástupce do čela resortu spravedlnosti. Já jsem se otázal předsedy hnutí ANO, zdali hnutí ANO zvažuje změnu této nominace. Odpověď, kterou jsem dostal, je, že hnutí ANO změnu této nominace nezvažuje. Takže v tuto chvíli respektuji stanovisko koaliční strany, nicméně to, co se odehrálo na Ministerstvu spravedlnosti v těch třech případech, které jsem zmínil, nepokládám za pozitivní signály. Jsem přesvědčen o tom, že paní ministryně by teď měla napnout všechny síly na to, aby se vnímání resortu spravedlnosti výrazným způsobem pozitivně změnilo.

Tolik tedy velmi stručně k situaci na Ministerstvu spravedlnosti, tak jak ji v tuto chvíli vnímám z pohledu odpovědnosti předsedy vlády. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD). ***
Přihlásit/registrovat se do ISP