(16.20 hodin)
(pokračuje Maxová)

Jako přínos tohoto zákona navrhovatelé rovněž poznamenávají zdanění příjmů prostituujících se osob. Odvedené daně z příjmů pak dle autorů zákona obohatí státní rozpočet, avšak není jasné, kdo a jakým způsobem by zjišťoval, zda prostitutka přiznala všechny své příjmy a odvádí z nich řádně daně. I kdyby úředníci finančních úřadů prováděli nejrůznější daňové kontroly, tak z čeho nezbytné údaje dohledají? Neexistuje povinnost vést obecné údaje o počtu klientů ani vykonávaných sexuálních službách.

Závěrem bych také ráda podtrhla, že osobně velmi podporuji vznik právní úpravy, která bude prostituci regulovat, avšak ne tak restriktním způsobem, jejž navrhovalo zastupitelstvo hlavního města. S ohledem na vše výše uvedené i na předchozí řečníky vkládám proto naději do vládního návrhu zákona o regulaci prostituce, který, doufám, bude předložen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Svobody. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já jen když tak řešíme hluboké a zásadní věci, tak bych chtěl konstatovat, že pokud vytvoříme nějaký podnik, který má pravidla podnikání a platí daně, tak také musí mít reklamační řád. (Smích a potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má paní poslankyně Marta Semelová, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Předložený návrh má za cíl regulovat prostituci, s čímž by určitě každý souhlasil. Nástroje, o které se obce, ale i orgány činné v trestním řízení mohou opřít, se totiž hledají obtížně. Ovšem předložený návrh je značně problematický a nemyslím si, že k zamýšlenému záměru povede, stejně jako nepovede k zamezení negativních jevů, které ji provázejí: ohrožení zdraví, nezřídka života, kriminalita, negativní pohled na ulice, kde tyto osoby postávají, miliardové finanční částky, které tu protékají. Popravdě však musím říci i to, že mně připadá absurdní zvednout ruku pro příjem státu zrovna z prostituce. Podobně bychom se mohli ovšem bavit pochopitelně i o příjmu z hazardu.

Vím, že prostituce je obtížně kontrolovatelná, obtížně postižitelná a v řadě místech narostla do značných rozměrů. Podle nevládních organizací je v České republice 12 až 14 tisíc prostituujících se osob. Jsou tu prostitutky tzv. sezónní, příležitostné, stálé, provozují se v pouličních klubech, ty se v hlavním městě Praze drží podle informace městské policie na historickém minimu, v privátních bytech, tam se zase pro změnu policie nedostane, dále existují různé eskortní servisy. Značně rozdílné jsou i důvody a příčiny toho, proč ten či onen provozuje tuto činnost. Některé ženy se tak snaží řešit špatnou finanční situaci, svou vlastní i své rodiny, kdy nemají práci či jejich příjmy nestačí ani na základní životní potřeby. Tady selhává stát, který by měl zajistit občanům práci a podmínky pro důstojný život. Dále je zde skupina těch, které jsou k prostituci nuceny násilím, proti své vůli a bojí se ozvat. Jiní si tento způsob obživy, přivýdělku, či jak to nazvat, volí dobrovolně. Návrh zákona však neovlivňuje pouze tyto skupiny lidí, ale i ostatní občany, kteří nesou důsledky.

Jak už jsem uvedla, zákon má řadu nedostatků a pochybuji o tom, že by mohl situaci změnit. Ostatně potvrzují to i zkušenosti ze zahraničí, kde sáhli k podobným opatřením, která se však dotkla pouze malého procenta. Například v Holandsku se do legálního systému přesunulo pouze zhruba 15 % prostitutek. Z rozsáhlého průzkumu Axela Drehera z univerzity v Heidelbergu na toto téma vyplývá, že tam, kde je prostituce legální, je obchod s lidmi častější než jinde. Dochází i k častému obcházení zákona nabízením pracovních míst, která jsou ve skutečnosti zástěrkou pro skrytou prostituci, např. místa uklízeček v různých klubech, za čímž je skrytá prostituce. Nepostižitelná je také ta v privátech.

Nyní k některým konkrétním připomínkám. Pokud jde o věkovou hranici, nemohu souhlasit s věkovou hranicí, odkdy by se mohla vydávat oprávnění k provozování prostituce, která je zde stanovena na 18 let. Tato hranice je podle mého názoru nízká. Mladí lidé, nejedná se pouze o dívky, jsou v tomto věku snadno ovlivnitelní, snadno manipulovatelní, společnost by je měla chránit, podporovat je v přípravě na budoucí povolání, resp. k získávání pracovních návyků. Pokud se v tomto věku dostanou do rukou těch, kdo se zabývají provozováním prostituce, nebo do nevěstince, je to pro ně takříkajíc konečná stanice, z níž se jen velmi obtížně dostávají. (V sále je rušno.)

Za druhé. Daná vzdálenost k vydání povolení k provozu 150 metrů od škol a školských zařízení, ústavů sociální péče o mládež, dětských hřišť, národní kulturní památky, zdravotnických zařízení, státních orgánů a dalších míst, to je podle mého názoru poněkud směšná vzdálenost. Stejně tak řešení situace spojené s nedodržením smlouvy mezi osobou oprávněnou k provozování prostituce a zákazníkem prostřednictvím vrácení zaplacené odměny nebo její části. Nedovedu si představit, kdo a jak bude hodnotit poskytnutou službu a její kvalitu a vyřizovat reklamaci.

Pochybnosti mám, i pokud jde o vypovídající hodnotu zdravotních průkazů. Jeden den je průkaz vydán, druhý den -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, paní kolegyně, ale prosím zejména kolegy vpravo ode mě. Snažil jsem se nejprve nonverbálně komunikovat, ale nikam to nevedlo, takže jsem musel přistoupit k této alternativě. Omlouvám se a prosím o klid.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Jeden den je průkaz vydán, druhý den může být zdravotní stav poskytovatele služby úplně jiný.

Závěrem. Regulace prostituce by určitě potřebná byla. Tato činnost tu je a nemá smysl před ní zavírat oči, ale ne předloženou směsicí zákonů a podzákonných norem, které neregulují, ale legalizují prostituci jako běžnou živnost, resp. podnikání podle zvláštního zákona. S předlohou mj. vyjádřil nesouhlas i Český svaz žen, který v tomto smyslu nám jako poslancům zaslal před nějakou dobou svou výzvu k odmítnutí. Tento návrh zákona totiž nahrává těm, kteří využívají druhých osob k doslova sexuálnímu vykořisťování, po schválení, navíc za podpory státu, potažmo obcí, jimž by z prostituce plynuly daně. To považuji za nepřijatelné, stejně jako skutečnost, že předložený návrh je v rozporu s mezinárodní Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Proto přijetí tohoto zákona já osobně nepodpořím a podpořím návrh na jeho zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy, resp. do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Jen se zeptám paní zpravodajky, zda zaznamenala návrh na zamítnutí. Já jsem totiž přebíral řízení schůze a nemám zde poznámku, že by padl návrh na zamítnutí.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pane předsedo, dva vystupující se vyjádřili, že podpoří návrh na zamítnutí, který ovšem nepadl, takže v tuto chvíli návrh na zamítnutí podán nebyl.

Jen upozorňuji, že budu navrhovat po dohodě s předkladateli prodloužení lhůty k projednávání o 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP