(14.40 hodin)

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji. Já se pouze hlásím k usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vás poprosím, abyste tak učinil případně v podrobné rozpravě, kterou teď otevírám. Děkuji.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji. Právě tak činím. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji.) A pan zpravodaj? (Poslanec Karel Černý: Ne, děkuji.) Není tomu tak.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení. Přivolám kolegy z předsálí.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí roku 2013.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že je to hlasování s pořadovým číslem 117, do kterého je přihlášeno 168 poslanců, kdy pro se vyjádřilo 100, proti 26. Konstatuji, že návrh byl přijat. Tímto končím projednávání bodu 93.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

94.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů
Armády České republiky se zahraničními partnery na území
České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013
/sněmovní tisk 191/

Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013 a informuje o účasti velitelů a štábů AČR na těchto cvičeních. V uvedeném období byla vojenská cvičení realizována podle plánu schváleného usnesením vlády číslo 909 ze dne 5. prosince 2012 a prvního doplňku plánu schváleného usnesením vlády číslo 421 ze dne 5. června 2013.

Jednotky a štáby AČR se v tomto období zúčastnily 34 vojenských cvičení. Z tohoto počtu proběhlo na území České republiky 9 vojenských cvičení, včetně jednoho komerčního využití vojenských výcvikových prostor bez účasti AČR. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 41 375 000 korun. Ve sledovaném období byla provedena tato hlavní vojenská cvičení: KANDAK 2, SABER JUNCTION, STEADFAST JAZZ 2013, RAMSTEIN ROVER 2013. Přehled ostatních cvičení za období červenec až prosinec 2013 je uveden v příloze předkládaného dokumentu.

Vláda vzala tento materiál na vědomí svým usnesením 205 ze dne 2. dubna 2014.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám, abyste tuto informaci vzali na vědomí, a děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 191/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Karel Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se ujal zpravodajské zprávy ke sněmovnímu tisku 191, tedy k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013.

Tímto sněmovním tiskem se výbor pro obranu zabýval na své 8. schůzi dne 21. května 2014. Materiál je předkládán na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky číslo 519 ze dne 22. října 1999. Obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013 a informuje o účasti velitelů a štábů Armády České republiky na těchto cvičeních. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2013, sněmovní tisk 191, je předkládána na základě usnesení vlády číslo 205 ze dne 2. dubna 2014.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji.) Pan zpravodaj?

 

Poslanec Karel Černý: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte pouze, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu ze dne 21. května 2014.

Po odůvodnění ministrem obrany magistrem Martinem Stropnickým, ředitelem sekce rozvoje plánování a schopností Armády České republiky brigádním generálem inženýrem Petrem Adamem, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého, po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červen až červenec 2013 (správně: červenec až prosinec 2013), sněmovní tisk 191, vzala na vědomí; za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a nyní přistoupíme k podrobné rozpravě, do které také neeviduji žádnou přihlášku. Poprosím pana zpravodaje, aby se přihlásil k návrhu v podrobné rozpravě, než ji ukončím.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji. Hlásím se k usnesení, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tímto končím podrobnou rozpravu a táži se, zda pan ministr má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji, paní předsedající.) Pan zpravodaj? (Děkuji, nemám zájem. ) Také ne.

 

Takže nyní přistoupíme k hlasování o návrhu v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery České republiky i mimo ně za období červen (správně: červenec) až prosinec 2013."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118, přihlášeno 170 poslanců, z čehož je pro 135, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tímto ukončuji projednávání bodu 94.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

95.
Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014
/sněmovní tisk 193/

Předložený materiál z pověření vlády odůvodní ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP