(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Dříve než začneme projednávat připravené body, přečtu zde seznam omluv. Od 17 hodin se omlouvá předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, od 17 hodin paní ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, od 14.30 se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Jiří Junek, od 18 hodin se ze soukromých důvodů omlouvá pan poslanec Josef Kott, mezi 18. a 19. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Zdeněk Bezecný, do 17 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Zlatuška a od 16 do 17.30 se z osobních důvodů z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Šincl.

Než začneme projednávat pevně zařazené body, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky prvních kol voleb. Jedná se o body 86, Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a bod 87, Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Paní předsedající, děkuji a přeji vám všem, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Přináším zprávy o tom, jak dopadla první kola avizovaných voleb, a předesílám, že Poslanecká sněmovna bohužel ani tentokrát nebyla v prvním kole úspěšná.

Voleb se v obou případech zúčastnilo 163 poslanců a poslankyň, kvorum tedy bylo 82.

86.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Co se týká bodu 86, jmenování jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vydaných hlasovacích lístků bylo 163, odevzdaných 162, jeden lístek odevzdán nebyl. Pro Janu Kasalovou bylo odevzdáno 73 hlasů, pro Václava Mencla bylo odevzdáno 55 hlasů a pro Václava Žáka 14 hlasů.

Připomenu, že podle pravidel tajné volby může být zvolen ten, kdo dosáhne v prvním kole nadpoloviční počet hlasů, tedy kvorum 82. V tomto případě to nebyl nikdo. Do druhého kola podle jednacího řádu postupuje Jana Kasalová a Václav Mencl.

87.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Co se týká bodu 87, volba dvou členů Rady ČTK, počet vydaných i odevzdaných hlasovacích lístků je shodný, 163, tedy i v tomto případě bylo kvorum 82. Miroslav Augustin získal 68 hlasů, Jakub Heikenwälder získal 74 hlasů, Kristián Chalupa 15 hlasů a Václav Legner 13 hlasů. Znamená to, že ani zde nebyl v prvním kole zvolen nikdo, a protože podle jednacího řádu do druhého kola postupuje dvojnásobek kandidátů, než je počet obsazovaných míst, tak logicky v tomto případě do druhého kola postupují všichni čtyři kandidáti. Podle počtu hlasů by to bylo v pořadí Jakub Heikenwälder, Miroslav Augustin, Kristián Chalupa a Václav Legner.

Tolik k výsledkům. A ještě za volební komisi po předběžné dohodě s některými představiteli politických klubů avizuji onen termín konání druhého kola voleb. Kolegyně a kolegové, dohodli jsme se, že zítra, ve čtvrtek, nemusí být účast až tak velká, aby volba proběhla důstojně, takže pokud budete souhlasit a nebudete mít nic proti, tak za volební komisi navrhnu, aby se druhé kolo konalo tento pátek ve 12.30 jako poslední bod před obědem. Můžeme o tom ještě diskutovat. Napevno bych tento bod načetl v pátek ráno při zahájení schůze. Pro tuto chvíli děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu předsedovi a bereme na vědomí.

 

Nyní přistoupíme k projednávání pevně zařazeného bodu

93.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013
/sněmovní tisk 150/

Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013 předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR na základě usnesení vlády č. 122 ze dne 26. února 2014. Tento materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území ČR realizovaných na základě usnesení vlády č. 906 ze dne 5. prosince 2012.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení operací ENDURING FREEDOM, PEACOCK RELOADED, NEW DAWN, ISAF, AFRICOM, KFOR a EUFOR.

V části 2 předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území ČR, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze č. 1.

Příloha č. 2 pak podává podrobný přehled o tranzitních průjezdech a přeletech. V příloze č. 3 je uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2008 do roku 2013 za jednotlivá pololetí.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 150/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Černý, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Černý: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se ujal zpravodajské zprávy ke sněmovnímu tisku 150, Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR v 2. pololetí roku 2013. Tímto sněmovním tiskem se výbor pro obranu zabýval na své 8. schůzi 21. května 2014. O obsahu tohoto tisku zde velmi podrobně hovořil pan ministr. Já bych si jen dovolil doplnit, že Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území ČR ve 2. pololetí roku 2013 je předkládána na základě usnesení vlády č. 906 ze dne 5. prosince 2012, a následně byla vzata na vědomí usnesení vlády č. 122 ze dne 26. února 2014.

Po odůvodnění ministrem obrany Mgr. Martinem Stropnickým, ředitelem sekce rozvoje plánování schopností armády ČR brigádním generálem Ing. Pavlem Adamem a zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2013, sněmovní tisk 150, vzala na vědomí, za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tudíž všeobecnou rozpravu končím a táži se, zda pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo. (Ministr Stropnický: Ne, děkuji.) Dobrá. Pan zpravodaj? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP