(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Přestávka na poradu klubu hnutí ANO skončila.

Máme před sebou náš program s jednou změnou, kterou můžeme hlasovat, a to je návrh pana předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika, jestli by ho mohl stručně rekapitulovat... Je to informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Zařadil by se jako první bod po pevně zařazených bodech. To je jediná změna, která je hlasovatelná v tuto chvíli na základě té debaty, která byla od 9 hodin.

Já vás odhlásím. (Velký pohyb v sále.) Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji, aby kolegové věděli, že přestávka je u konce. A jakmile se počet přihlášených stabilizuje, tak rozhodneme o rozšíření pořadu schůze v následujícím hlasování. (Stále přicházejí poslanci do sálu.) Ještě výrazný pohyb, tak ještě počkám. (Hlásí se poslanec Faltýnek.) Dobře, tak ještě před hlasováním, které jsem nezahájil, pan předseda klubu Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jenom jednu větu. Náš poslanecký klub podpoří návrh kolegy Kováčika.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme rozhodnout v hlasování pořadové číslo 101, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto rozšíření programu. Je někdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 101, z přítomných 148 pro 147. Návrh byl přijat. Rozšířili jsme program o informaci předsedy vlády k situaci na Ministerstvu spravedlnosti.

 

Ale to není bod, který by byl nyní aktuální. Budeme postupovat podle schváleného pořadu schůze. Dnešním prvním bodem je bod číslo

78.
Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
/sněmovní tisk 81/ - třetí čtení

Připomínám, protože je středeční dopoledne, jsme ve třetím čtení. Místo u stolku zpravodajů zaujme jak předseda vlády Bohuslav Sobotka, tak zpravodaj výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu poslanec Václav Klučka. Už jsou tedy oba na místě. Ještě konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 81/9. (Hluk v sále.)

Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl projevit velkou radost nad tím, že se podařilo, že tento bod se dostal na řadu. Byl zařazen jako pevně daný na začátek dnešní schůze Poslanecké sněmovny, která byla zahájena v 9 hodin.

Dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k projednávanému návrhu zákona. Chtěl bych poděkovat za jeho projednání na půdě Poslanecké sněmovny. Pevně věřím, že se dnes podaří dokončit projednávání této normy na půdě sněmovny a Česká republika se bude tak moci zařadit mezi několik málo zemí, které mají moderní úpravu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Vládní návrh zákona jsem podrobně představil na prvním čtení, které proběhlo 14. února letošního roku. Návrh byl přikázán k dalšímu projednání výboru pro bezpečnost, výboru pro obranu, ústavněprávnímu výboru a rozpočtovému výboru s tím, že lhůta pro projednání ve výborech byla prodloužena o třicet dnů. Návrh zákona následně prošel 10. června 2014 obecnou i podrobnou rozpravou a podané pozměňující návrhy vám byly rozeslány 11. června. V této souvislosti bych rád poděkoval za konstruktivní přístup při dosavadním projednávání předmětného návrhu.

K návrhu zákona byly podány pozměňující návrhy výborem pro obranu a dále poslanci Valentou, Birkem a Fichtnerem. Dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil za předkladatele k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Pokud jde o pozměňující návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu číslo 22 ze šesté schůze tohoto výboru, k těmto pozměňujícím návrhům nemám jako předkladatel výhrady. Tyto pozměňující návrhy zákon precizují a nepředstavují negativní dopad na věcné řešení předmětné problematiky.

Pokud jde o pozměňující návrh pana poslance Jiřího Valenty, s tímto pozměňujícím návrhem jako předkladatel nemohu souhlasit, a to z těchto důvodů: Omezení okruhu dodavatelů pouze na subjekty zajišťující veřejnou komunikační síť by znamenalo výrazné zúžení okruhu potenciálních dodavatelů komunikačních služeb pro informační a komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy, přičemž pro takové zúžení není dán relevantní důvod. Navrhované zúžení okruhu potenciálních dodavatelů pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy by znamenalo neodůvodněné omezení hospodářské soutěže a vytváření právních překážek pro podnikání v této oblasti, což by mohlo ve svém důsledku vést k nežádoucímu zvýšení cen za příslušné služby elektronických komunikací. A za třetí, v současné době není ani pro kritickou infrastrukturu státu formulováno omezení obdobné, jaké se navrhuje předmětným pozměňujícím návrhem pro informační a komunikační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy.

Pokud jde o pozměňující návrh pana poslance Birkeho, k tomuto pozměňujícímu návrhu rovněž nemám jako předkladatel výhrady.

Pokud jde o pozměňující návrh pana poslance Matěje Fichtnera, s tímto pozměňujícím návrhem jako předkladatel souhlasit nemohu, a to z těchto důvodů: Navrhované omezení činnosti národního CERT je příliš široké a značným způsobem zasahuje do nastaveného systému spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, která je samozřejmě v reálném světě nezbytná pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Osoby soukromého práva jsou již v současné době zvyklé se obracet na soukromoprávní subjekt při řešení kybernetických útoků. Předložené pozměňující návrhy tuto zavedenou praxi, která v reálném světě funguje, zcela vylučují. A změna procesu výběru provozovatele národního CERT a odstranění institutu veřejnoprávní smlouvy by proces výběru provozovatele národního CERT a jeho úkoly a postavení v oblasti kybernetické bezpečnosti učinila netransparentním a nejasným. To jsou ty důvody, proč nebudu moci jako předkladatel souhlasit s pozměňujícím návrhem pana poslance Matěje Fichtnera.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost. Stanovisko ještě zopakuji v rámci hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní slovo a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Opakuji, že ve třetím čtení se vede rozprava, která může navrhnout jenom legislativně technické úpravy, odstraní gramatické chyby, písemné a tiskové úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan předseda vlády nemá, ale zpravodajové - pan kolega Klučka za dva výbory nemá zájem, pan kolega Beznoska za výbor rozpočtový není, pan kolega Schwarz za ústavněprávní výbor také nemá zájem.

Přikročíme k hlasování. Požádám tedy zpravodaje Václava Klučku, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pana předsedu také požádám o vyjádření k jednotlivým pozměňovacím návrhům, i když je řekl ve svém úvodním slově. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP