(10.30 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem postupu hlasování ve třetím čtení, schvalování tisku 81, vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti.

Nejprve doporučuji hlasovat o pozměňovacích návrzích v usnesení výboru pro obranu uvedených v tisku 81/9 pod písmenem A. Doporučuji prosím hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích společně jedním hlasováním, neboť pozměňovací návrhy A1 až A10 tvoří naprosto jasný a logický celek. Bude-li A1 až A10 přijato, stanou se pozměňovací návrhy poslance Matěje Fichtnera uvedené pod písmenem D nehlasovatelné. Dále doporučuji hlasovat jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích B1 a B2 poslance Valenty. Oba pozměňovací návrhy spolu úzce souvisejí. Za třetí hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem C poslance Birkeho. V případě, že nedojde ke schválení pozměňovacích návrhů pod písmenem A z usnesení výboru pro obranu, pak bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích poslance Fichtnera uvedených v tisku 81/9 pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu, připomínku k pořadu hlasování? Máte zájem schválit proceduru? Myslím, že je jednoduchá a pochopitelná, můžeme tedy bez toho, aniž bychom ji zvlášť hlasovali.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Stanovisko? (Zpravodaj i navrhovatel mají kladné stanovisko.)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 102, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 102 z přítomných 165 pro 156. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o písmenu B. Stanovisko? (Zpravodaj i navrhovatel mají negativní stanovisko.)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 166 pro 30, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní návrh pod písmenem C. (Zpravodaj i navrhovatel mají kladné stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 104. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 166 pro 134, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Písmeno D je nehlasovatelné podle toho, jakým způsobem dopadlo hlasování pod písmenem A. Byly tím vyčerpány všechny pozměňovací návrhy. Můžeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), podle sněmovního tisku 81, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 166 pro 161. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji. Končím tento bod.

 

Budeme pokračovat bodem

110.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 201/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Antonín Prachař. Požádám pana kolegu Karla Šidla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Dovolte mi, abych konstatoval, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 201/1.

Pane ministře, prosím, ujměte se slova. (V sále je hluk a neklid.)

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jménem vlády, abych vám přednesl návrh zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda předkládá Parlamentu České republiky k projednání a schválení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o stručnou dílčí novelu zákona o dráhách zaměřenou výlučně na implementaci práva EU. Předložený návrh zákona představuje poslední nápravné opatření reagující na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-555/10. V tomto rozhodnutí Soudní dvůr mimo jiné konstatoval, že rozhodování Drážního úřadu coby regulačního subjektu podle čl. 30 směrnice 2001/14/ES, to jest zejména oblast přidělování kapacity dopravní cesty, její užívání a sjednávání ceny za její užití, může být přezkoumatelné pouze soudem a tomuto přezkumu nesmí předcházet správní přezkum, to jest podle zákona o dráhách odvolání k Ministerstvu dopravy. Předložený návrh novely zákona o dráhách na tento požadavek reaguje a u vybraných řízení vedených Drážním úřadem vylučuje správní přezkum prováděný Ministerstvem dopravy. Rozhodnutí Drážního úřadu v těchto věcech budou tedy napadnutelná pouze soudní žalobou.

Z hlediska věcného jsou do výše popsaného mechanismu zahrnuta řízení týkající se obsahu prohlášení o dráze, přidělování kapacity dopravní cesty, sporů při uzavírání smluv mezi provozovatelem dráhy a dopravcem o provozování drážní dopravy a dále řízení o dočasném omezení a zastavení drážní dopravy. Dále jsou zahrnuty i vybrané delikty, v naprosté většině vlastníka nebo provozovatele dráhy, které souvisí s porušením povinností při přidělování kapacity a omezování nebo zastavování drážní dopravy. Podle statistik, jak rozhodoval Drážní úřad a Ministerstvo dopravy v uplynulých letech, je zřejmé, že navržený model dopadne na relativně malý počet rozhodnutí Drážního úřadu. Vypuštění správního přezkumu prvoinstančního rozhodnutí Drážního úřadu prostřednictvím odvolání by tedy nemělo mít za následek významný nárůst žalob a možného přetížení soudů.

Je rovněž třeba říci, že navrhované řešení představuje především pokud možno rychlou reakci na rozsudek Soudního dvora a zohledňuje stávající organizaci státní správy v oblasti drážní dopravy a materiální možnosti jednotlivých úřadů. Jedná se ovšem pouze o řešení dočasné, a to do doby provedení transpozice evropské směrnice 2012/34/EU v příštím roce. Tato transpozice bude provedena rozsáhlou novelou zákona o dráhách, ve které bude mimo jiné koncepčně zcela nově vymezeno postavení, činnost a pravomoci regulačního subjektu v návaznosti na novou úpravu této oblasti ve směrnici 2012/34.

Návrh byl projednán hospodářským výborem a ten jej doporučil ke schválení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 201/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Šidlo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 8. schůze, která se konala 12. června 2014. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova ministra dopravy Antonína Prachaře, zpravodajské zprávě poslance Karla Šidla a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 201 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP