(Jednání pokračovalo ve 12.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Milé kolegyně, milí kolegové, poprosím vás o klid a o to, abyste se usadili na svá místa, abychom mohli pokračovat dále v návrhu na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Nacházíme se v bodu rozpravy a já se ptám, jestli se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu, k Návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nevidím nikoho, proto rozpravu končím a poprosím pana předsedu volební komise, aby se ujal řízení volby. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne. Děkuji, pane předsedající. Teď bych vás poprosil o konzultaci, protože v rozpravě bylo navrženo, aby se o jednotlivých členech dozorčí rady hlasovalo jednotlivě. Já jsem předtím navrhoval i v usnesení volební komise, že se bude hlasovat en bloc pomocí hlasovacího zařízení, takže asi bychom měli i o formě nebo o způsobu volby hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Chápu dobře, že nikdo nezpochybňuje volbu pomocí hlasovacího zařízení. Takový návrh tady nepadl. Padl tady protinávrh k vašemu návrhu na to, abychom hlasovali o všech jménech dohromady.

 

Dám tedy hlasovat o tomto protinávrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO, abychom hlasovali o jednotlivých jménech - o každém zvlášť.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, abychom hlasovali o každém jménu z navržených jmen zvlášť, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Je to hlasování číslo 65. Kdo je proti?

Přihlášeno je 170 poslanců, pro 40, proti 81.

 

Ale mám tady námitku pana ministra financí, který nemohl hlasovat. Ptám se pana ministra, jestli zpochybňuje hlasování. Pan ministr zpochybňuje hlasování. Já ho poprosím, jestli by podal návrh na zpochybnění hlasování? Pane ministře, prosím, jestli byste mohl k mikrofonu požádat Sněmovnu o zpochybnění hlasování.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Kolegyně, kolegové, já se omlouvám. Já jsem nebyl přihlášen, nějak mi to špatně fungovalo, takže bych poprosil znovu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Mám tady návrh na zpochybnění hlasování. O tomto návrhu dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zpochybnění hlasování? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 66, přihlášeno je 172 poslanců, pro 151, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Dávám znovu hlasovat o návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ANO na hlasování po jednotlivých jménech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 67. Pro 43, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu tak, jak vám byl doručen na lavice. Ptám se pana předsedy volební komise, zdali chce k tomu něco podotknout.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nemusím, není potřeba. Děkuji. Prosím, pane předsedající, o volbu všech deseti kandidátů za členy dozorčí rady VZP en bloc, celý seznam pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já o tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dle návrhu, jak jste jej dostali na lavice, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 68, přihlášeno je 172 poslanců, pro 137, proti 13. Návrh byl přijat. Tím považuji tento bod za ukončený.

 

Dostáváme se k bodu číslo 56. To je

56.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
 

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Připomenu, že teď nás čekají dva volební body, číslo 56 a 59, kde volba bude realizována tajným způsobem, tedy pomocí lístků a uren ve Státních aktech.

Nyní k bodu 56, k Návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. K dnešnímu dni je stále neobsazeno jedno místo člena Nejvyššího kontrolního úřadu a prezident NKÚ v zákonem stanovené lhůtě návrh na volbu předložil. Do rozpuštění Poslanecké sněmovny v loňském roce však volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu neproběhla. Dne 20. prosince 2013 prezident Nejvyššího kontrolního úřadu předložil Poslanecké sněmovně nový návrh na volbu člena NKÚ a je to návrh na paní Ing. Hanu Hykšovou. Volební komise k tomuto bodu přijala svoje usnesení číslo 31, které vám nyní přečtu. To vám nebylo rozdáno na vaše stoly.

Je to usnesení číslo 31 volební komise z 6. schůze dne 23. ledna, kde volební komise pověřuje předsedu Martina Kolovratníka, aby vás seznámil s těmito body: za prvé s návrhem kandidáta na člena Nejvyššího kontrolního úřadu, tak jak jej předložil prezident NKÚ, a to paní Ing. Hanu Hykšovou; a za druhé s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou; za třetí s tím, že nově zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tento návrh usnesení byl písemně postoupen všem poslaneckým klubům.

Jak už jsem citoval z usnesení, zvláštní zákon způsob volby nestanoví a my v komisi navrhujeme provést volbu tajnou.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu, jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby. Snad ještě dodám, že navržený kandidát splnil a předepsal všechny doložené dokumenty, které jsou uloženy v sekretariátu volební komise. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že proběhne tajná volba společně s dalším bodem, přerušuji tento bod a pokročíme k dalšímu bodu, kterým je

59.
Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Opět prosím pana předsedu volební komise. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP