(13.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu číslo

84.
Vládní návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu
kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
/sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Prosím tedy pana ministra Kalouska, kterého vidím, že je ochoten zastoupit avizovaného a nemocného, a tudíž omluveného pana ministra Alexandra Vondru. Zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost je pan poslanec Alexander Černý. Návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny, a tedy otevírám rozpravu.

Pan ministr financí Miroslav Kalousek má slovo jako první.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych v zastoupení pana ministra obrany vás požádal o vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona o zákazu kazetové munice. Pro vaši informaci, kazetovou munici si můžete představit jako kontejner, který je buď shazován z letadla nebo odpalován ze země, v určitém okamžiku se rozptýlí na desítky až stovky kusů submunice. Tak jako kdysi za císaře pána se odpalovaly kartáče či šrapnely, jejichž střepiny létaly na všechny strany, tak tohle už nejsou střepiny, ale to jsou samostatné vybuchující částky, což má obrovský prostorový účinek. Často to zasahuje nevinné civilní obyvatelstvo, jejich domácí zvířenu, velmi často i spojenecké vojáky. Z tohoto důvodu vznikla mezinárodní úmluva, kde se jednotlivé členské státy zavazují zakázat používání, vývoj, často i samotné řeči o kazetové munici, a je na místě, aby se to stalo součástí našeho právního řádu. Proto si dovolím poprosit o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za poučení i za vystoupení a ptám se, zda někdo v rozpravě ke třetímu čtení ještě hodlá vystoupit. Pokud ne, končím rozpravu a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice), podle sněmovního tisku 214."

Zahajuji hlasování číslo 192. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přítomno 155, pro 127, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji to s poděkováním jak panu ministrovi, tak též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 84, sněmovního tisku 214.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

112.
Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011
/sněmovní tisk 314/

Tento materiál uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím vás, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011, který jsme schválili v prosinci loňského roku, respektoval výdajové rámce tak, jak byly nastaveny, ale v důsledku toho nemohly být žádné prostředky alokovány na úrokové dotace na podporu a revitalizaci bytových domů. Vzhledem k tomu, že to je věc, kterou považujeme za velice závažnou z hlediska bytové politiky, a nechceme podporovat další degradaci panelových domů, našli jsme dodatečně možnost zvýšit tyto výdajové rámce.

Návrh stanoví limit pro uzavírání nových smluv k podpoře rekonstrukce zateplování bytových domů v úhrnném objemu jedna miliarda korun, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci na úroky rozloženou v čase, tak zatížení rozpočtu v tomto roce bude pouze 84 milionů korun. Skutečně vyčerpaný objem pak bude refinancován dotací ze státního rozpočtu tak, aby nebyl snížen objem aktiv fondu oproti původně schválenému rozpočtu.

Věřím, že toto opatření podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď, my jsme tento sněmovní tisk dali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení máme - 314/1, takže poprosím Jana Babora, zpravodaje výboru, aby nás informoval. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Babor: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, předpokládám, že pan ministr vás svým vyjádřením přesvědčil o potřebnosti návrhu, a věřím ve váš souhlas.

Nyní dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své 11. schůzi dne 27. dubna přijal toto usnesení: Výbor schvaluje změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 uvedené ve sněmovním tisku 314 a doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 314 projednat a schválit v předloženém znění.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku paní poslankyně Milady Halíkové.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, Státní fond rozvoje bydlení je jedním bohužel z mála nástrojů bytové politiky této vlády. V Poslanecké sněmovně zazněl od opozičních poslanců opakovaně návrh na posílení prostředků do tohoto fondu, naposledy při projednávání rozpočtu na letošní rok. Ale bohužel, nestalo se!

Dovolím si citaci, jednu větu: "Vaší stranou a celou koalicí zmítají skandály, nicméně to hlavní, čím by se měla vláda zabývat, jsou určitě starosti většiny občanů ČR." Takto jsem začínala svou interpelaci k nedostatku prostředků ve Státním fondu rozvoje bydlení už v září 2008. Jako bych se vracela v čase. Tehdejší premiér Mirek Topolánek mi razantně odpověděl, že fond není omezován ve svých aktivitách a zejména v programu Panel, kvůli němuž je nyní předložen návrh změny jeho rozpočtu na rok 2011.

Působila jsem téměř jako opoziční kverulantka, když jsem trvala na svém a stále se snažila o to, aby se finanční situace fondu řešila, zejména pak když skončil přísun prostředků z privatizace do tohoto fondu. Úroková dotace na modernizaci a rekonstrukci domů již delší dobu, nejen panelových, má totiž hned dvojí efekt: jednak pomáhá především bytovým družstvům a sdružením vlastníků bytů zlepšovat kvalitu bydlení a zároveň znamená významnou zakázku pro naše stavebnictví. To, že výnosy z daní převyšují vynaložené dotace, snad ani nemusím opakovat.

S nástupem vlády premiéra Nečase, která odpovědnost spatřuje ve škrtech podle hesla "musíme šetřit, ať to stojí, co to stojí", tolik potřebný program Nový panel spadl pod stůl. Mimo jiné před více než měsícem jsem interpelovala tehdy bohužel nepřítomného ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského ve věci znovuotevření programu Nový panel. A následně, musím říci naštěstí, skutečně došlo k dohodě mezi ministrem pro místní rozvoj a ministrem financí, a dnes máme tedy předložen návrh na posílení prostředků do tohoto fondu.

Chci říci, že poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy budou hlasovat pro schválení předloženého návrhu, aby se program Nový panel opět rozjel. Jak jsme byli informováni na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, žádosti již fond přijímá. Chci ale, vážené kolegyně a kolegové, připomenout, že je třeba zásadně řešit finanční situaci fondu v budoucnu a nevyhazovat do tzv. reformního koše i účinné nástroje bytové politiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, kdo dál chce vystoupit do rozpravy, protože jsem tady měl pouze jednu písemnou přihlášku. Ptám se, jestli ještě někdo chce do rozpravy. Ale pokud ne, tak můžeme zřejmě rozpravu ukončit.

Zeptám se ministra nebo zpravodaje, kdokoliv by chtěl. Prosím, zpravodaj vystoupí a navrhne... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP